Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Polisi Diogelu Refeniw Trenau Arriva Cymru

  Ethos Trenau Arriva Cymru yw casglu’r refeniw cywir sy’n ddyledus i ni’n gontractiol oddi wrth ein holl deithwyr. Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, fod yna leiafrif bach o deithwyr a fydd yn mynd ati’n fwriadol i geisio osgoi talu. Mae’r ddogfen hon yn nodi sut y byddwn yn ymdrin â’r teithwyr hyn a’r camau y byddem yn eu cymryd i helpu a diogelu teithwyr na wyddant beth yw eu cyfrifoldebau rhag cael eu dal gan y broses honno.

  Egwyddor sylfaenol y broses hon yw gwahaniaethu rhwng teithwyr sy’n gwneud camgymeriad diniwed a theithwyr sy’n mynd ati’n fwriadol i deithio heb docyn. Yn y lle cyntaf gofynnir i’r cwsmer am daliad ynghyd â thâl gweinyddol rhesymol. Nod y broses yw canfod y bobl sy’n droseddwyr cyson neu sydd wedi cyflawni gweithredoedd o dwyll. Gyda’r teithwyr hynny sydd wedi ceisio ein twyllo nid oes gennym ddewis ond dod ag achos llys.

  Bydd y prosesau hyn yn unol â Chod Ymarfer ATOC ‘Arrangements for Travel Ticket Irregularities’ a chyhoeddiad Passenger Focus ‘Ticket to ride’.

  Hysbysiadau Tocyn Heb ei Dalu

  Mae’r broses Hysbysiad Tocyn Heb ei Dalu yn ategiad pwysig i’r broses gorfodi. Mae rhesymau dilys pam na all teithwyr dalu am docynnau er eu bod yn bwriadu gwneud hynny. Er enghraifft, gallai teithiwr fod wedi gadael ei waled gartref yn ddamweiniol. Nid yw’r Hysbysiad Tocyn Heb ei Dalu wedi’i fwriadu i fod yn opsiwn rhad, ond yn opsiwn olaf pan nad oes gan deithwyr unrhyw ffordd o dalu am docyn.

  Bydd angen i gofnodion yr Hysbysiadau Tocyn Heb ei Dalu a ddyroddir gael eu croesgyfeirio â’r gronfa ddata erlyniadau. Os yw cwsmer heb setlo tocynnau heb eu talu neu os yw wedi defnyddio’r broses Tocynnau Heb eu Talu nifer o weithiau, dylai staff Diogelu Refeniw ei gyfweld a dylid ystyried ei erlyn fel ad-droseddwr.

  Gall Hysbysiadau Tocyn Heb ei Dalu gael eu dyroddi gan gyflogeion Trenau Arriva Cymru neu gan Arolygwyr Diogelu Refeniw.

  IRCAS,
  PO Box 212,
  Petersfield
  GU32 9BQ.

  Trosolwg o’r broses

  Mae’n rhaid i bob teithiwr fod â’r tocyn cywir ar gyfer y daith mae arni a’i gyfrifoldeb ef yw bod ag un. Fodd bynnag, mae’n rhaid rhoi cyfle iddo brynu tocynnau cyn cychwyn ar y broses hon, sef:

  Cyn mynd ar unrhyw drên

  • Swyddfa docynnau
  • Peiriant gwerthu tocynnau

  Os nad oedd unrhyw gyfleusterau ar gael cyn mynd ar y trên

  • Ar y trên  

  Os na roddwyd cyfle i brynu tocyn yna dylid gwerthu’r tocyn cywir i’r teithiwr. Os yw teithiwr yn dewis peidio â phrynu tocyn fe gaiff ei gyfweld. Ar ôl i deithiwr gael ei gyfweld am deithio heb docyn dilys, cyn i unrhyw gamau eraill gael eu cymryd ysgrifennir at y cwsmer gan roi 21 diwrnod iddo gadarnhau manylion y wybodaeth a ddarparwyd ar y pryd. Cynigir cyfle iddo gyflwyno eglurhad neu unrhyw amgylchiadau lliniarol.

  Os na fydd y cwsmer wedi ymateb cyn pen 21 diwrnod, cymerir camau pellach.

  Ar ôl i ymateb llawn ddod i law caiff yr achos ei adolygu. Caiff pob achos ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun. Mae tri chanlyniad posibl ym mhob achos

  • Terfynu’r achos
  • Setliad gweinyddol
  • Erlyniad

  Gall cwsmeriaid wneud camgymeriadau gwirioneddol. Os mai dyma’r tro cyntaf mae cwsmer wedi cael ei adnabod yn y broses hon, fel arfer ni ddylai gael ei erlyn ac mae’n bosibl y cynigir setliad gweinyddol iddo. Yr eithriad i hyn yw os oes ymgais i dwyllo neu amgylchiadau gwaethygol eraill.

  Y cam olaf fydd erlyniad. Mae rhai meysydd lle nad oes modd osgoi erlyniad.

  • Twyll
  • Rhoi manylion personol anwir
  • Honni bod ar daith fer, gan wybod hynny
  • Ad-droseddwr e.e. teithio heb docyn ar fwy nag un achlysur

  Os na roddwyd cyfle i brynu tocyn yna dylid gwerthu’r tocyn cywir i’r teithiwr. Os yw teithiwr yn dewis peidio â phrynu tocyn fe gaiff ei gyfweld. Ar ôl i deithiwr gael ei gyfweld am deithio heb docyn dilys, cyn i unrhyw gamau eraill gael eu cymryd ysgrifennir at y cwsmer gan roi 21 diwrnod iddo gadarnhau manylion y wybodaeth a ddarparwyd ar y pryd. Cynigir cyfle iddo gyflwyno eglurhad neu unrhyw amgylchiadau lliniarol. Os na fydd y cwsmer wedi ymateb cyn pen 21 diwrnod, cymerir camau pellach.

  Os yw’n defnyddio tocyn i ddyfais symudol neu gyfryngau tocynnau electronig eraill

  I gael eu derbyn yn ddilys i deithio, rhaid i docynnau i ddyfeisiau symudol ac unrhyw docynnau eraill a ddangosir ar ddyfeisiau electronig a ddelir yn y llaw gael eu gwneud yn weithredol cyn mynd ar unrhyw drên.

  Cofnodi teithwyr sydd wedi cael eu cyfweld

  Bydd cofnodion manwl y cwsmeriaid sydd wedi cael eu cyfweld yn cael eu cadw’n unol â chyfreithiau diogelu data.

  Cyswllt i gwsmeriaid

  Transport Investigation Ltd,
  1 Station Approach,
  March,
  Cambridgeshire,
  PE15 8SE,
  Telephone: 01354 656 655