Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cod Ymddygiad Teithwyr

  Passenger Code of Conduct Arriva Trains Wales

  Ticket Icon Er mwyn teithio ar drên mae’n rhaid i chi brynu tocyn ar y cyfle CYNTAF posibl.

  Gall prynu tocyn ymlaen llaw arbed amser ac arian ichi. Os nad ydych wedi prynu tocyn ymlaen llaw neu nad oes cyfleusterau i brynu un yn yr orsaf lle cychwynasoch ar y daith, dim ond bryd hynny y dylech brynu tocyn ar y trên neu oddi wrth staff eraill sy’n gwerthu tocynnau.
   

  Gall peidio â phrynu tocyn neu’r tocyn cywir arwain at erlyniad neu ddirwy.
   

  Stop with cross Icon Er cysur y teithwyr eraill a’r staff.

  *Mae hyn yn berthnasol i lwybrau lle mae yfed alcohol wedi’i wahardd. I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 03333 211 202.


  CCTV Icon Ni fyddwn yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn gorsafoedd nac ar drenau.

  Mae’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a staff diogelwch yn patrolio trenau a gorsafoedd. Er eich diogelwch chi, mae teledu cylch cyfyng wedi ei osod ar drenau ac ar y rhan fwyaf o orsafoedd. Gellir defnyddio hyn fel tystiolaeth yn erbyn pobl sy’n torri is-ddeddfau Sifil neu Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd, a all arwain at erlyniad a chyfyngiadau ar deithio yn y dyfodol.

   

  No Smoking Icon IMG Smygu ar ein trenau a’n gorsafoedd.

  Ni chaniateir i deithwyr smygu yn unrhyw le ar drenau na gorsafoedd Trenau Arriva Cymru. Hefyd, oherwydd eu bod yn hynod o debyg i sigaréts, gall defnyddio sigaréts electronig beri pryder ymysg teithwyr eraill, felly gofynnwn i’n cwsmeriaid beidio â’u defnyddio ar wasanaethau a gorsafoedd Trenau Arriva Cymru.