Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Awgrymiadau ar deithio mewn grŵp i ysgolion a sefydliadau cymunedol sy’n cynnwys pobl ifanc

  Gall teithio ar y trên arbed amser ac arian ichi, boed ar drip ysgol neu daith gyda ffrindiau. Mae ychydig o bethau i’w cofio wrth gynllunio trip, er mwyn sicrhau y bydd eich taith yn mynd rhagddi’n ddiogel ac yn ddidrafferth. Dyma rai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i fwynhau’ch taith gyda ni.

  I gael fersiwn o’r Awgrymiadau ar deithio mewn grŵp y gellir ei argraffu, lawrlwythwch y ddogfen yma (Adobe Acrobat PDF).

  Cyn ichi deithio 

  • Cynlluniwch ymlaen llaw. Lle bo modd, cysylltwch â’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0870 9000 767 i drafod eich gofynion teithio. Os oes ar unrhyw aelod o’ch grŵp angen cymorth, er enghraifft ramp ar gyfer cadair olwyn, rhowch wybod inni ymlaen llaw trwy ffonio’r rhif uchod neu anfon neges e-bost at customer.relations@arrivatrainswales.co.uk  
  • Trefnwch y daith mewn da bryd fel y gellir postio’r tocynnau atoch, er mwyn peidio â chael eich siomi. (Mae arnom angen o leiaf 7 diwrnod gwaith.)
  • Dylech nodi bod nifer y seddi y gellir eu cadw yn gyfyngedig, felly trefnwch y daith yn gynnar er mwyn sicrhau y bydd lle i’ch grŵp. 
  • 30 yw’r nifer fwyaf i unrhyw grŵp. 
  • Gellir trefnu taith i grŵp o 10 neu lai yn yr orsaf. Gall y swyddfa docynnau werthu tocynnau grŵp, ond bydd angen i’r staff wirio bod lle i grŵp ar y gwasanaethau yr ydych eu heisiau.
  • Mae angen ichi osgoi gwasanaethau yn ystod yr oriau brig. Nid yw teithiau i grwpiau ar gael cyn 0900 na rhwng 1600 a 1800.
  • Cyn diwrnod y daith, dynodwch berson cyfrifol i arwain eich parti.
  • Mae’n bosibl y bydd grwpiau sy’n dod i’r orsaf ac eisiau teithio yr un diwrnod yn gallu teithio, ar yr amod bod yna le ar y gwasanaethau maen nhw eu heisiau. 
  • Nid yw teithiau i grwpiau ar gael i neu o Gaerdydd pan gynhelir digwyddiad yn Stadiwm Principality, Caerdydd. Mae’n bosibl hefyd na fydd teithiau i grwpiau ar gael i neu o orsafoedd eraill lle mae digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal.
  • Nid yw teithiau i grwpiau ar gael i neu o Gaerdydd pan gynhelir digwyddiad yn Stadiwm Principality, Caerdydd. Mae’n bosibl hefyd na fydd teithiau i grwpiau ar gael i neu o orsafoedd eraill lle mae digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal. 


  Yn ystod eich taith 

  • Ewch i’r orsaf yn gynnar er mwyn sicrhau eich bod ar y platfform cywir. 
  • Cadwch bawb yn ôl o ymyl y platfform a sicrhewch fod plant ifanc yn cael eu goruchwylio’n briodol.
  • Wrth fynd ar y trên, os oes gennych seddi cadw, gwiriwch eich bod yn y cerbyd cywir.
  • Dylai arweinydd y grŵp ddweud wrth y tocynnwr pwy ydyw a rhoi gwybod ym mha orsaf y bydd y grŵp yn mynd o’r trên.  
  • Sicrhewch fod aelodau’ch grŵp yn aros ar eu heistedd, cadwch fagiau allan o’r ale ac ar rai trenau byddwch yn ymwybodol o’r drysau llithro awtomatig mewnol a chadwch eich dwylo i ffwrdd ohonynt. 
  • Pump i ddeg munud cyn ichi gyrraedd eich cyrchfan, sicrhewch fod eich grŵp yn barod i adael y trên a bod gan bawb ei eiddo personol. Bydd y tocynnwr yn gallu dweud wrthych ar ba ochr y trên y byddwch yn mynd i lawr.  
  • Wrth gyrraedd eich cyrchfan, byddwch yn barod i adael y trên mewn modd trefnus a diogel, gan wylio’r bwlch rhwng y trên a’r platfform. Os oes plant ifanc, dylai oedolion cyfrifol fynd i lawr yn gyntaf i gyfeirio’r plant i le diogel i aros ar y platfform. Dylai oedolyn cyfrifol arall adael y trên olaf er mwyn sicrhau nad oes neb na dim wedi cael ei adael ar ôl.