Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cyfryngau cymdeithasol 

  Dyma ein polisïau ar gyfer Twitter a Facebook. Rydyn ni’n adolygu’r polisïau hyn o dro i dro. Gofynnwn ichi edrych ar y dudalen hon bob hyn a hyn er mwyn gwneud yn siŵr y gwyddoch am unrhyw newidiadau.

  Caiff ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol eu rheoli gan ein timau Marchnata a Chysylltiadau Cwsmeriaid.

  Rheolau’r tŷ

  Rydyn ni eisiau hybu sgwrs onest ond cwrtais a pharchus ar y cyfryngau cymdeithasol. I helpu i sicrhau hyn, cofiwch y pethau canlynol;

  • Peidiwch ag ysgrifennu dim byd camwahaniaethol, hiliol, sarhaus, anweddus, ymfflamychol nac anghyfreithlon
  • Peidiwch ag ysgrifennu dim byd difrïol 
  • Peidiwch â sôn am achosion llys neu ymchwiliadau gan yr heddlu sy’n dal ar y gweill
  • Peidiwch â defnyddio deunydd sydd dan hawlfraint heb ganiatâd y perchennog
  • Peidiwch â defnyddio’r fforwm hwn i hyrwyddo’ch hun nac er elw masnachol

  Er mwyn cynnal amgylchedd diogel a chroesawgar i bobl eraill, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i ddefnyddwyr roi’r gorau i anfon negeseuon ac yn dileu neu’n rhoi gwybod am bostiadau neu sylwadau sy’n torri’r rheolau hyn. Mae’n bosibl y byddwn yn rhoi gwybod am batrymau o weithgarwch aflonyddol neu’n atal neu wahardd defnyddwyr os ydyn ni’n barnu bod angen gwneud.

  Gwnewch y cyfryngau cymdeithasol yn lle braf i fod:

  • Ceisiwch fod yn deg, dweud y gwir a bod yn gywir
  • Parchwch enw da pobl eraill
  • Peidiwch â phostio lluniau o’r staff heb gydsyniad
  • Byddwch yn garedig wrth nodi camgymeriad neu gamddehongliad gan rywun arall
  • Peidiwch â sbamio pobl eraill – mae’n ei gwneud yn anodd cynnal sgwrs go iaw
  • Cofiwch fod postiadau oddi wrth Drenau Arriva Cymru’n cael eu hysgrifennu gan staff y cwmni, a’u bod hwythau’n bobl hefyd


  Polisi Twitter


  Rydyn ni’n mynd ati i fonitro ein cyfrifon Twitter yn ystod ein horiau gweithredu. Fodd bynnag, ni allwn ymateb i bob trydariad unigol. Rydyn ni’n ceisio ateb pob cwestiwn perthnasol a phriodol sy’n cael ei gyfeirio at ein ffrwd ni.
  I roi gwybod am drosedd ar y rheilffordd, cysylltwch â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 40

  Beth i’w ddisgwyl

  Os ydych chi’n ein dilyn ni, gallwch ddisgwyl cynnwys sy’n ymdrin â rhai o’r pethau canlynol, neu bob un ohonyn nhw, yn ystod ein horiau agor

  • Gwybodaeth fyw am deithio, gan gynnwys diweddariadau am ddigwyddiadau a all effeithio ar eich taith neu’r system trafnidiaeth yn ehangac
  • Rhybuddion am ddiweddariadau ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus, gwybodaeth am deithio neu draffig, newyddion, negeseuon diogelwch, fideos ar YouTube, dolenni i fwy o wybodaeth a dolenni i offer ar-lein sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth
  • Gwahoddiadau i roi adborth ar faterion penodol
  • Diweddariadau yn ystod digwyddiad critigol – ein gwefan ddylai fod eich prif ffynhonnell gwybodaeth yn ystod argyfwn
  • Newyddion a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth a theithio ar draws ein rhwydwaith a’r Rhwydwaith Cenedlaethol ehangach


  Ein cyfrifon Twitter


  @ArrivaTW                  ein prif gyfrif
  @Come_Aboard            ar gyfer cyfleoedd recriwtio
  @NRE_ArrivaWales       yw ein cyfrif sy’n cael ei reoli gan Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol. Mae’n darparu newyddion ynghylch teithio ar y rheilffyrdd a chyngor am ein gwasanaethau 24/7.

  Ein polisi ar sylwadau

  Rydyn ni eisiau hybu sgwrs onest a di-lol ond cwrtais a pharchus ar Twitter. Gallwch helpu i sicrhau hyn trwy ddilyn rheolau’r tŷ.

  @ atebion a negeseuon uniongyrchol

  Rydyn ni’n croesawu adborth a syniadau oddi wrth ein holl ddilynwyr, a byddwn ni’n ymuno â’r sgwrs os gallwn gyfrannu rhywbeth defnyddiol. Fodd bynnag, ni allwn roi ateb unigol i bob neges a gawn trwy Twitter.

  Mae’r tîm yn darllen yr holl negeseuon @atebion a Negeseuon Uniongyrchol ac yn sicrhau bod unrhyw themâu sy’n dod i’r amlwg neu awgrymiadau defnyddiol yn cael eu trosglwyddo i’r bobl berthnasol.

  Nid ydym yn cydnabod Twitter fel fforwm i gyflwyno cwynion ffurfiol, ond rydyn ni’n monitro’r adborth a ddaw i law trwy’r dull hwn fel ffordd o ysgogi gwelliant parhaus. Os ydych chi’n cyflwyno cwyn trwy Twitter, cewch eich cyfarwyddo i gyflwyno cwyn ffurfiol trwy ein ffonio neu ysgrifennu atom ni. Mae gwybodaeth lawn ynghylch sut i gysylltu a chyflwyno cwyn ar gael www.arrivatrainswales.co.uk/contactus 

  Dilyn

  Os ydych chi’n ein dilyn ar Twitter, ni fyddwn ni’n eich dilyn chithau’n awtomatig. Rydyn ni wedi dewis gwneud hyn fel ei bod yn hawdd i chi ganfod defnyddwyr allweddol eraill ar Twitter yr ydym ni’n credu eu bod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol yn ein rhestr Dilyn, nid oherwydd ein bod yn anghwrtais neu’n amharchus.

  Fodd bynnag, nid yw cael eich dilyn gan Drenau Arriva Cymru’n golygu cymeradwyaeth o unrhyw fath.

  Ail-drydar

  Mae’r holl gynnyrch sydd wedi’i gynhyrchu gan Drenau Arriva Cymru ar Twitter wedi’i ddiogelu drwy hawlfraint. Fodd bynnag, rydyn ni’n eich annog i ail-drydar ein diweddariadau ar yr amod eich bod yn cydnabod mai ni yw’r ffynhonnell (trwy gynnwys RT @ArrivaTW yn eich trydariad) ac nad ydych yn newid yr ystyr neu’n cam-gyfleu ein neges.

  Byddwn ni’n ail-drydar cynnwys oddi wrth ein partneriaid ac is-sefydliadau, ac yn ystyried unrhyw geisiadau i ail-drydar cynnwys oddi wrth eraill ar sail ei berthnasedd a’i briodoldeb. Rydyn ni’n cadw’r hawl i beidio â chydymffurfio â’r fath geisiadau ar ein disgresiwn. Nid yw’r ffaith ein bod yn ail-drydar negeseuon yn golygu cymeradwyaeth o unrhyw fath.

  Hashnodau

  Yn aml mae defnyddwyr Twitter yn gwahaniaethu cynnwys trwy ddefnyddio allweddeiriau gydag arwydd # o’u blaen. Mae hyn yn galluogi defnyddwyr eraill i gysylltu cynnwys a sgyrsiau ynghylch pwnc penodol. Mewn rhai amgylchiadau, bydd hashnod cyffredin wedi ennill ei blwyf eisoes a byddem ni’n dilyn y drefn honno.

  Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio hashnodau wrth ddarparu rhybuddion teithio byw, wrth sôn am achosion o darfu ac wrth gyfathrebu mewn argyfwng.
  Dim ond hashnodau sy’n uniongyrchol berthnasol i bwnc ein trydariadau yr ydyn ni’n eu defnyddio.

  Argaeledd

  Byddwn ni’n mynd ati i fonitro ein cyfrifon Twitter yn ystod ein horiau gweithredu, a nodir ym mhroffil y cyfrif. 
  Mae’n bosibl na fydd Twitter ar gael o dro i dro, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg gwasanaeth oherwydd nad yw Twitter ar gael.


  Ein polisi ar Facebook


  Mae’r rheolau’r tŷ hyn a’r polisi hwn yn berthnasol i dudalen swyddogol Trenau Arriva Cymru ar Facebook sef www.facebook.com/arrivatrainswales

  Rydyn ni eisiau hybu sgwrs onest a di-lol ond cwrtais a pharchus ar Facebook. Gallwch helpu i sicrhau hyn trwy ddilyn rheolau’r tŷ.

  Rydyn ni’n gwneud ymdrech i fonitro ein tudalennau ar Facebook yn ystod oriau swyddfa arferol, ac mae’n bosibl y byddwn ni’n ymateb i themâu trafodaethau, er na allwn ateb pobl yn unigol oherwydd adnoddau cyfyngedig.

  Mae Facebook yn ffordd wych inni ddweud wrthych chi am gynigion a diweddariadau ond nid ydym yn cydnabod y platfform fel fforwm i gyflwyno cwynion ffurfiol ac nid yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer rhyngweithio byw o ran gwasanaeth cwsmeriaid, er ein bod ni’n monitro adborth a ddaw i law trwy’r dull hwn fel ffordd o ysgogi gwelliant. Os oes gennych sylw neu awgrym ac yr hoffech gael ateb, gofynnwn ichi ein ffonio neu ysgrifennu atom ni. Gallwch hefyd drydar atom ni @ArrivaTW