Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Tocynnau ymlaen llaw

  Advance - Banner


  Gallwch arbed hyd at 51% gyda thocynnau ymlaen llaw (Advance)*


  Search and Buy Advance Tickets with Arriva Trains Wales

  Gallwch arbed arian trwy brynu’ch tocynnau ymlaen llaw. Po gynharaf rydych yn eu prynu, rhataf yw’r tocynnau. Mae’r nifer fwyaf ar gael gan ddechrau 12 wythnos cyn diwrnod y daith.

  Rhaid i chi brynu tocyn erbyn 6pm fan hwyraf ar y diwrnod cyn i chi deithio. Mae nifer gyfyngedig o docynnau ar gael, felly gallan nhw werthu allan yn gyflym – mae’n talu i brynu ymlaen llaw.

  Rhaid i chi brynu tocyn erbyn 6pm fan hwyraf ar y diwrnod cyn i chi deithio. Mae nifer gyfyngedig o docynnau ar gael, felly gallan nhw werthu allan yn gyflym – mae’n talu i brynu ymlaen llaw.

  Gallwch hefyd brynu a defnyddio tocynnau Advance ar eich dyfais symudol.

  Gyda’n ap gallwch brynu tocynnau Advance, eu storio’n ddiogel a’u defnyddio ar eich ffôn.

  Chwiliwch am ‘ATW Tickets’ yn eich siop apiau neu ewch i app.arrivatrainswales.co.uk

  Pryd allwch chi ddefnyddio tocyn Advance?

  • Dim ond ar y dyddiad, amser a threnau rydych yn eu dewis wrth brynu y gallwch deithio
  • Ni ellir trosglwyddo tocynnau Advance, yn anffodus, felly os ydych chi’n colli’ch trên bydd angen i chi brynu tocyn newydd.
  • Os oes oedi ac rydych yn methu cysylltiad, gallwch fynd ar y trên nesaf sydd ar gael
  • O swyddfeydd tocynnau mewn gorsafoedd
  • Gallwch brynu’r ystod lawn o docynnau o swyddfeydd tocynnau â staff.
  *Arbediad cyfartalog o gymharu â’r tocyn unffordd safonol cyfatebol

 • Advance Tickets Terms and Conditions

  Telerau ac amodau tocynnau Advance

  Disgrifiad
  Mae tocynnau Advance yn docynnau unffordd ar gyfer teithiau dethol sydd ar gael ar gyfer Dosbarth Cyntaf a Dosbarth Safonol, ac sy'n cynnig y pris gorau sydd ar gael ar gyfer pob taith.

  Argaeledd
  Rhaid prynu'r tocynnau cyn teithio. Nifer gyfyngedig sy'n cael ei gwerthu ac felly mae argaeledd yn amrywio. Yn gyffredinol, po gynharaf rydych yn ei brynu, rhataf fydd y tocyn Advance.

  Gostyngiadau

  • Dosbarth Safonol: ceir gostyngiadau i blant a gyda chardiau rheilffordd 16-25, Family & Friends, Senior, HM Forces a Disabled Person.
  • Dosbarth Cyntaf: ceir gostyngiadau i blant a gyda chardiau rheilffordd 16-25, Senior, HM Forces a Disabled Person.

  Pryd a ble y gellir defnyddio'r tocyn

  • DIM OND ar y dyddiad a'r gwasanaeth(au) trên a ddangosir ar y tocyn(nau) maen nhw'n ddilys.
  • Lle bo'n berthnasol, rhaid i chi deithio yn y Dosbarth a'r sedd gadw / seddi cadw a ddangosir ar y tocyn(nau).
  • Dim ond ar wasanaethau'r cwmni trên (neu lwybr daearyddol lle bo'n berthnasol) a ddangosir yn ymyl y gair 'Route' ar y tocyn y gellir defnyddio'r tocynnau.
  • Os yw'r 'Route' yn nodi hefyd 'and Connections', caniateir teithio ar drenau cysylltiol priodol lle y'u dangosir ar y tocyn(nau) neu restr deithio ddilys arall.
  • Os oes + cyn y llwybr, mae'r tocyn yn cynnwys cost teithio ar draws Llundain ar wasanaethau London Underground, Docklands Light Railway neu Thameslink fel sy'n briodol i'r daith.

  Amodau defnydd

  • Rhaid i chi fod yn yr orsaf ymadael a ddangosir ar eich tocyn mewn da bryd i ddal y trên. Os ydych chi'n colli'r trên cyntaf mae gennych docyn ar ei gyfer am unrhyw reswm, rhaid prynu tocyn newydd.
  • Os bydd oedi wrth deithio, cewch fynd ar y trên / trenau nesaf sydd ar gael er mwyn cwblhau'r daith.
  • Rhaid i ddeiliaid cardiau rheilffordd sy'n teithio ar docyn gostyngol gario eu cerdyn rheilffordd wrth deithio. Os yw deiliad cerdyn rheilffordd yn methu â chyflwyno cerdyn rheilffordd dilys gyda'i docyn, rhaid prynu tocyn newydd fel pe na bai'n dal cerdyn rheilffordd a/neu docyn.
  • Nid yw tocynnau Advance Dosbarth Cyntaf yn rhoi mynediad i Lolfeydd Dosbarth Cyntaf mewn gorsafoedd bob amser. Dylech wirio gyda'r cwmni trên rydych yn teithio gydag ef i gadarnhau'r polisi mewn gorsafoedd penodol.

  Torri'ch taith
  Ni chewch ddechrau, torri ac ailddechrau na gorffen eich taith mewn unrhyw orsaf rhwng gorsafoedd dechrau a diwedd eich taith ac eithrio er mwyn newid o/i drenau cysylltiol fel y dangosir ar y tocyn(nau) neu restr deithio ddilys arall.

  Newid amser neu ddyddiad teithio

  • Rhaid trefnu newidiadau i'r amser neu'r dyddiad teithio cyn i'r trên cadw cyntaf sydd wedi'i argraffu ar y tocyn ymadael. Ar ôl hynny nid oes gwerth i'r tocyn ac mae'n rhaid prynu un newydd. Bydd angen i chi gyflwyno'r tocyn(nau) a'r cofnod o'r sedd gadw / seddi cadw wrth ofyn am newid.
  • Ni ellir gwneud newidiadau i docynnau ar y trên. Os ydych chi'n mynd ar drên heb docyn a chofnod o sedd gadw ar gyfer y gwasanaeth hwnnw, mae'n rhaid prynu tocyn newydd. Gan ddibynnu ar y cwmni trên rydych yn teithio gydag ef, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu Taliad Cosb os ydych chi'n mynd ar y trên gyda thocyn annilys.
  • Rhaid i'r orsaf rydych yn teithio ohoni ac iddi a'r cwmni trên neu lwybr a ddangosir ar y tocyn(nau) aros yr un peth.
  • Rhaid talu'r gwahaniaeth rhwng y pris a dalwyd a chost y tocyn addas nesaf ar gyfer eich taith, a hefyd ffi weinyddol o hyd at £10 am bob person ac am bob tocyn unffordd ar gyfer pob newid i daith. Os ydych chi'n newid i drên mae tocyn rhatach ar gael arno, ni chaiff y gwahaniaeth ei ad-dalu.

  Ad-daliadau

  • Ni roddir ad-daliad am eich tocyn. Fodd bynnag, os yw'r trên yr ydych wedi prynu tocyn ar ei gyfer yn cael ei ganslo neu os oes oedi iddo, a'ch bod felly yn penderfynu peidio â theithio, cynigir ad-daliad ar docynnau sydd heb eu defnyddio o gwbl, ac ni chodir ffi weinyddol arnoch.
  • Er na roddir ad-daliadau ar docynnau Advance yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch newid eich taith cyn teithio (hyd at yr amser ymadael) am ffi o £10 a hefyd unrhyw wahaniaeth yn y pris sy'n daladwy. Fodd bynnag, os ydych chi'n dewis (lle cynigir hyn) argraffu'ch tocynnau gartref neu eu lawrlwytho i'ch dyfais symudol, nodwch fod rheolau gwahanol yn berthnasol ac mae'n bosibl na fyddwch yn gallu newid eich tocyn wedi hynny. Caiff yr amodau perthnasol eu cyfleu'n glir wrth i chi brynu'ch tocyn.
  • Mae'n bosibl y bydd adegau prin pan gynigir y tocyn Advance rhatach yn nes at yr amser teithio, er enghraifft os bydd grŵp yn canslo eu tocynnau ac mae seddi ychwanegol ar gael. Nodwch, o dan yr amgylchiadau hyn, na ellir rhoi ad-daliad rhannol na llawn am docynnau Advance a brynwyd eisoes.
  • Os yw'r trên yr ydych wedi prynu tocyn ar ei gyfer yn cael ei ganslo neu os oes oedi iddo, a'ch bod yn penderfynu teithio beth bynnag, gwneir trefniadau arbennig i roi lle i chi ar drên arall (er na ellir gwarantu sedd i chi).