Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithwyr ag Anableddau

  Mae Trenau Arriva Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd rhagorol i bob cwsmer.

  Byddwn yn gweithredu i leihau cau allan cymdeithasol trwy bolisi cadarnhaol o wella'r mynediad i'n gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid ag anableddau, a byddwn yn gweithio'n agos â'n cydweithwyr yn y diwydiant rheilffyrdd i gyflawni hyn pan yw'n cydweithwyr yn gyfrifol am, neu'n berchen ar, y cyfleusterau.Ein nod yw i gynnal, a ble'n bosib gwella safonau hygyrchedd sydd ar gael ar ein rhwydwaith.

  Mae gennym lyfryn 'Arweiniad i Gwsmeriaid ag Anableddau' sy'n rhoi manylion am y gwasanaethau y dylai pobl anabl neu bobl ag anghenion arbennig eu disgwyl wrth deithio gyda ni.

  Byddwn bob amser yn gwneud popeth o fewn ein gallu os oes angen i chi deithio ar fyr rybudd, ond os gellwch roi gwybod i ni am eich cynlluniau o flaen llaw, byddwn yn gallu rhoi llawer mwy o help i chi.

  Gellwch is-lwytho y fersiwn lawn o'r canllaw isod. Neu gellwch gael copi ohono yn unrhyw un o'n gorsafoedd sydd wedi eu staffio, neu drwy'r post neu drwy ffonio 0870 9000 772.

  Mae'r wybodaeth ar ein gorsafoedd hefyd yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer cynllunio eich taith. Beth am defnyddio cyfleustra 'Stations Made Easy ' gan National Rail Enquiries'?
   

 • Making Rail Accessible Helping Older and Disabled Passengers IMG Gwneud y Rheilffyrdd yn Hygyrch: Cynorthwyo Teithwyr Hŷn ac Anabl
  Os hoffwch copi or 'Making Rail Accessible: Helping Older and Disabled Passengers" yng Nghymraeg, cysylltwch a Gwasanaeth Cwsmeriaid wrth ebostio community@arrivatrainswales.co.uk neu drwy ffonio 0845 606 1660, 8:00am tan 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn, a 11am a 8pm a Dydd Sul.

  Cliciwch yma i lawrllwytho (Adobe Acrobat PDF)
  Cliciwch yma i lawrllwytho fersiwn Saesneg (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

 • Making Rail Accessible Guide to Policies and Practices September 2011 IMG Gwneud y Rheilffyrdd yn Hygyrch: Canllaw i Bolisïau ac Arferion

  Os hoffwch copi or 'Making Rail Accessible: Guide to Policies and Practicies' yng Nghymraeg, cysylltwch a Gwasanaeth Cwsmeriaid wrth ebostio community@arrivatrainswales.co.uk neu drwy ffonio 0845 606 1660, 8:00am tan 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn, a 11am a 8pm a Dydd Sul.

  Cliciwch yma i lawrllwytho (Adobe Acrobat PDF)
  Cliciwch yma i lawrllwytho fersiwn Saesneg (Adobe Acrobat PDF)