Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio’n ddiogel gyda Threnau Arriva Cymru

  Mae miliynau o bobl yn teithio ar y trên bob dydd – ychydig iawn sy’n dioddef trosedd.

  Yn anffodus, mae nifer fach o bobl hurt yn dal i droseddu ar ein rheilffyrdd. Mae eu hymddygiad anghyfrifol yn peryglu bywydau – bywydau ein teithwyr a bywydau ein staff.

  Mae ofn troseddu’n gymaint o broblem ag yw troseddu. Mae yna lawer o ragofalon syml y gallwch eu cymryd i godi’ch hyder a’i gwneud yn llai tebygol y byddwch chi’n dioddef trosedd.

  Mewn gwirionedd rydych chi’n ddiogel iawn wrth deithio ar y trên. Nid yw troseddu’n gyffredin ac mae troseddau treisgar yn brin. Nid menywod sy’n dioddef troseddau treisgar fel arfer.

  Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw

  Byddwch chi’n teimlo’n fwy hyderus os ydych chi’n gwirio amserau a chysylltiadau’r trenau cyn teithio. Os ydych chi’n teithio mewn grŵp, trefnwch fan cyswllt rhag ofn i chi gael eich gwahanu. Gwnewch yn siŵr bod pawb yn gwybod pwy i gysylltu ag ef a sut i wneud hynny cyn i chi fynd. Os ydych chi’n teithio ar eich pen eich hun, rhowch wybod i rywun eich bod wedi cyrraedd yn ddiogel.

  Gwnewch yn siŵr y gwyddoch ble’r ydych chi’n mynd ar ôl cyrraedd. Gofynnwch am gyfarwyddiadau cyn i chi deithio. Os oes rhywun yn cyfarfod â chi, trefnwch fan cyfarfod penodol – mae gan rai gorsafoedd nifer o fynedfeydd a meysydd parcio.

  Os oes digwyddiad mawr yn cael ei gynnal yn agos i’r orsaf – gêm bêl-droed neu gyngerdd, er enghraifft – bydd yr orsaf yn brysur iawn cyn ac ar ôl y digwyddiad. Mae’n debyg nad yw’n syniad da trefnu cyfarfod â rhywun yno.

  Pigwyr pocedi

  Mae pigwyr pocedi’n dwlu ar dorfeydd. Cymerwch ragofalon. Gan amlaf mae pigwyr pocedi’n dwyn o fagiau, felly cadwch eich bagiau o’ch blaen, ar gau a gyda’r ffasnin tuag at eich corff. Byddwch yn arbennig o ofalus gyda sachau cefn.

  Menywod yw hoff dargedau pigwyr pocedi, oherwydd eu bod nhw’n tueddu i gario mwy o fagiau na dynion. Fodd bynnag, mae waledi sy’n cael eu cario mewn pocedi cefn hefyd yn ddeniadol i’r math hwn o leidr. Os oes poced â sip y tu mewn i’ch bag llaw, ystyriwch roi’ch arian parod a’ch cardiau credyd yn honno.

  Yn ddieithr i’r dref?

  Mae rhai mathau o droseddwr, yn enwedig pigwyr pocedi, yn targedu twristiaid. Os ydych chi’n ddieithr i’r ardal, cymerwch ofal arbennig. Ceisiwch beidio â chario’ch holl arian a phethau gwerthfawr gyda chi. Cofiwch y gall eich map neu’ch camera ei gwneud yn amlwg mai ymwelydd ydych chi.

  Parcio’r car

  Dydych chi ddim eisiau cyrraedd yn ôl a chael bod rhywun wedi torri i mewn i’ch car neu wedi ei ddwyn. Cymerwch ragofalon. Gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i gloi, bod y ffenestri wedi’u cau’n llwyr ac, os oes larwm arno, bod hwnnw ymlaen. Rhowch unrhyw bethau gwerthfawr neu fagiau o’r golwg.

  Gadewch eich car mewn man sydd wedi’i oleuo’n dda mor agos at y fynedfa ag sy’n bosibl. Ceisiwch ddychmygu sut olwg fydd ar y man yn y tywyllwch ac osgoi mannau diarffordd.

  Os ydych chi’n anhapus i gerdded trwy’r maes parcio, ceisiwch gael rhywun rydych chi’n ei adnabod i gerdded gyda chi. Os oes aelodau’r staff ar gael, gofynnwch iddyn nhw fynd gyda chi neu’ch gwylio nes i chi gyrraedd y car.

  Plant

  Mae plant ifanc yn fwy diogel os ydyn nhw’n teithio gydag oedolyn neu ffrindiau. Gallwch baratoi’ch plentyn i deithio ar y trên trwy ddweud y pethau canlynol wrtho:

  • o le ac i le mae’n mynd, amserau’r trenau a manylion unrhyw gysylltiadau. Rhowch nhw ar bapur os oes angen
  • teithio lle mae ’na gynifer o bobl ag sy’n bosibl
  • atgoffa plant sut i ymddwyn mewn gorsafoedd ac ar drenau. Gallan nhw fod yn lleoedd peryglus. Yn arbennig, sefyll yn ôl o ymyl y platfform a pheidio byth â cheisio mynd ar drên na dod oddi arno pan mae’n symud
  • peidio â rhedeg ar blatfformau a gwylio’r bwlch rhwng y trên a’r platfform
  • peidio â gwneud gormod o sŵn a gwrando ar gyhoeddiadau
  • peidio byth â chyffwrdd â bag neu becyn nad oes neb yn gofalu amdano, ond dweud wrth aelod o’r staff amdano
  • peidio â siarad â phobl ddieithr
  • pwy i fynd ato os ydyn nhw’n cael anhawster neu ar goll
  • sut i adnabod staff y rheilffyrdd a’r heddlu