• Sail Rail – Cwestiynau Cyffredin 

  Pryd allaf i brynu tocynnau?  
  Gallwch archebu tocynnau fferi SailRail i Iwerddon 12 wythnos ym mlaen llaw.


  Ble allaf i brynu tocynnau?  
  Gallwch brynu docynnau SailRail

  • Ar lein trwy ddilyn y ddolen hon www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk   
  • Tîm Gwerthu dros y Ffôn Trenau Arriva Cymru ar 0870 9000 773
  • Mewn gorsaf reilffordd â staff yn y Deyrnas Unedig
  • Asiantau Teithio Penodedig y Rheilffyrdd yn y Deyrnas Unedig
  Noder: Dim ond o orsaf yn y Deyrnas Unedig y gellir casglu tocynnau SailRail, a dim ond i gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig y gellir eu danfon. NI ELLIR casglu tocynnau o orsaf reilffordd yn Iwerddon, na’u danfon i gyfeiriad yn Iwerddon. 

  Pa fathau o docynnau sydd ar gael?  

  Advance – Ar gael i’w prynu hyd at 18.00 ar y diwrnod cyn ymadael. Rhaid archebu lle ar drenau a fferïau, a nifer gyfyngedig sydd ar gael, felly mae’n ddoeth archebu lle digon o amser cyn teithio. 

  Standby – Ar gael hyd at, a chan gynnwys, y diwrnod ymadael. Rhaid archebu lle ar y llong, felly dim ond trwy swyddfa docynnau mae tocynnau ar gael


  Sut gaiff fy nhocynnau SailRail eu danfon ataf? 

  Trwy’r post:  
  Dylech ganiatáu 7 diwrnod gwaith i’r tocynnau eich cyrraedd, os ydych wedi’u prynu ar lein neu dros y ffôn. 

  Ni fyddwn yn caniatáu ichi ddewis cael y tocynnau trwy bost dosbarth cyntaf ond os yw’r diwrnod rydych yn bwriadu teithio 7 diwrnod gwaith neu ragor yn y dyfodol. Nod hyn yw sicrhau bod digon o amser ar ôl i ddanfon y tocynnau atoch.  Os nad ydych wedi cael eich tocynnau ar ôl 7 diwrnod gwaith, dylech gysylltu â ni.

  Dim ond i gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig y gellir danfon tocynnau SailRail.  

  O beiriant hunanwasanaeth:  
  Gellir casglu tocynnau o unrhyw orsaf yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfleusterau hunanwasanaeth, nid dim ond yr orsaf yr ydych yn teithio ohoni. Gallwch eu casglu dwy awr ar ôl eu harchebu, neu unrhyw bryd wedyn, hyd at amser ymadael y trên cysylltiol.

  Er mwyn casglu tocynnau, bydd arnoch angen:

  1. Y cerdyn credyd/ debyd a ddefnyddiwyd i archebu’r tocynnau.

  2. Y Cyfeirnod Casglu Tocynnau a roddwyd ichi wrth eu harchebu.


  Sut allaf i deithio o’r porthladd fferïau i ganol y ddinas wrth deithio gyda Stena Line? 

  I gwsmeriaid sy’n cyrraedd adeilad Terfynfa 2 Stena Line ym Mhorthladd Dulyn wedi hwylio o Gaergybi am 02:30 neu 13:50, bydd bws cwmni Morton yn aros i’w cludo i ganol ddinas Dulyn, gan aros ar y ffordd yng ngorsaf reilffordd DART Connolly a safle bws Morton’s ar Westmoreland Street. Bydd y bws hefyd yn galw yng ngorsaf Heuston ar y daith o’r porthladd yn unig.

  Gellir prynu tocynnau ar y bws ym Mhorthladd Dulyn. 

  Dylech nodi bod yr amserlenni a’r prisiau isod yn awgrym o’r gwasanaethau sydd ar gael yn Nulyn. Dylech wirio unrhyw newidiadau yn uniongyrchol gyda’r cwmnïau bws/trên trwy ddilyn y dolenni isod:

  www.dublisbus.ie -  bysiau yn ninas a sir Dulyn 
  www.irishrail.ie - gwasanaethau trên ar hyd y wlad
  www.buseirann.ie - gwasanaethau bws ar hyd y wlad

  Gadael Terminal Stena Line i Ganol Dinas Dulyn 
  Caergybi
  ged 02:30 08:55 13:50
  Porthladd Dulyn 
  cyrr
  05:45 12:10 17:05
   
  Porthladd Dulyn (Terfynfa Stena Line)
  gad 06.00 12:30 17.20
  Dulyn (Gorsaf DART Connolly)
  cyrr
  06:10 12.40 17.30
  Dulyn (Westmoreland Street)
  cyrr
  06:20 13.00  17.45
  Dulyn (Gorsaf Heuston) cyrr
  06:30 18.00

  Porthladd Dulyn i orsaf Connolly neu Westmoreland Street 
  Tocyn unffordd i oedolyn: €2.50
  Tocyn unffordd i blentyn (4-15 oed): €1.25  
  Babanod (0-3 oed) am ddim

  I’r rhai sy’n teithio o Borthladd Dulyn i orsaf Heuston, y prisiau yw: 
  Tocyn unffordd i oedolyn: €4.00
  Tocyn unffordd i blentyn (4-15 oed): €2.00  
  Babanod (0-3 oed) am ddim

  Mae bws cwmni Morton's yn gadael bob dydd am 07:15 a 19:45 o’i safle (lliw gwyn a coch) ar Westmoreland Street y tu allan i O'Brien's Sandwich Bar a gyferbyn â Gwesty Westin. Nid oes modd casglu teithwyr o orsafoedd Connolly na Heuston.

  Gadael Canol Dinas Dulyn i Borthladd Dulyn 
  Dulyn (Westmoreland St)
  gad. 07:15 14:00 19:45
  Porthladd Dulyn (Terfynfa 2 Stena Line)
  cyrr.
  cofrestru
  07:35
  07:40
  14:20
  14:25
  20:05
  20:15

   
  Porthladd Dulyn
  gad. 08:20 15:10 20:40
  Caergybi
  cyrr. 11:35 18:40 00:30

  Porthladd Dulyn 

  Tocyn unffordd i oedolyn: €2.50  
  Tocyn unffordd i blentyn (4-15  oed):  €1.25  
  Babanod (0-3 oed) am ddim


   

  Sut allaf i deithio o’r porthladd fferïau i ganol y ddinas wrth deithio gydag Irish Ferries?  

  Cyrraedd Dulyn – nid yw Trenau Arriva Cymru’n gyfrifol am wybodaeth am y bysiau nag amserau rhedeg.

  Mae gwasanaeth bws preifat yn gwasanaethu’r holl gyraeddiadau ac ymadawiadau ym Mhorthladd Dulyn, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r daith rhwng Porthladd Dulyn a Bus Áras (yr orsaf fysiau ganolog) yn Dulyn a hefyd rhwng Bus Áras a gorsaf Heuston (gorsaf y brif reilffordd) yn cymryd rhyw 15 munud o dan amodau traffig arferol. Mae gwasanaethau bws cyhoeddus yn gwasanaethu Porthladd Dulyn 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r daith rhwng Bus Áras  (yr orsaf fysiau ganolog) yn Nulyn a Phorthladd Dulyn yn cymryd rhyw 15 munud o dan amodau traffig arferol. Y prisiau safonol yw €2.50 am oedolyn a €1.25 am blentyn. Rhaid talu union bris y tocyn mewn Ewros.  

  Ewch i wefan Irish Ferries i weld amserlen y bysiau Express  (Adobe Acrobat PDF)

   

  Dolenni cysylltiedig 
  www.dublisbus.ie - bysiau yn ninas a sir Dulyn 
  www.irishrail.ie - gwasanaethau trên ar hyd y wlad 
  www.buseirann.ie - gwasanaethau bws ar hyd y wlad

   

  Pryd allaf i deithio?  
  Gallwch archebu tocynnau 12 wythnos cyn dyddiad y daith.

  Mae’r daith allan ar y trên yn ddilys ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn yn unig. 

  Mae’r daith ar y fferi yn ddilys ar y llwybr a ddangosir ar eich tocyn yn unig. 

  Os ydych yn teithio ar fferi sy’n wahanol i’r un a archebwyd, ni fydd eich tocyn yn ddilys a bydd yn rhaid talu pris llawn tocyn unffordd.


  Pa lwybrau allaf i deithio arnynt?  
  Mae SailRail ar gael am deithiau dosbarth safonol o unrhyw orsaf yn y Deyrnas Unedig i ac o Ddulyn trwy Gaergybi.

  Ar gael am deithiau dosbarth safonol o unrhyw orsaf yn y Deyrnas Unedig i ac o Rosslare trwy Abergwaun. 

  Ar gael ar wasanaethau’r holl gwmnïau trên.

  Noder: Os hoffech deithio o Brydain i Belfast trwy Stranraer, ewch i wefan First ScotRail i gael mwy o wybodaeth. 

  Os hoffech deithio o’r Deyrnas Unedig i’r Iseldiroedd trwy Harwich, ewch i wefan Stena Line i gael mwy o wybodaeth. 


  I ba orsafoedd yn Iwerddon allaf i deithio?  
  Mae tocynnau SailRail ar gael i deithio i’r rhan fwyaf o orsafoedd yn Iwerddon.


  Oes angen imi archebu lle ym mlaen llaw? 
  Mae tocynnau SailRail ar gael hyd at 12 wythnos ym mlaen llaw a hyd at 2 awr cyn amser ymadael eich trên. Mae’n well prynu’ch tocyn SailRail cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau bod gennych le ar wasanaethau Stena Line ac Irish Ferries.

  Wrth brynu tocynnau SailRail ar lein neu dros y ffôn, rhaid ichi eu prynu erbyn 6pm ar y diwrnod cyn teithio. 

  Wrth brynu tocynnau SailRail ar lein neu dros y ffôn, rhaid ichi eu prynu erbyn 6pm ar y diwrnod cyn teithio. 


  A yw’r tocyn yn amodol ar argaeledd? 
  Ydi. Mae SailRail yn amodol ar nifer y lleoedd sydd ar gael ar y fferi. 


  Oes angen imi archebu lle?  
  Oes. Mae archebu lle yn orfodol ar wasanaethau Stena Line ac Irish Ferries, ac ar bob taith trên â thocyn Advance. Caiff lle ei archebu ar y fferi i chi ar adeg prynu’r tocyn. 

  Os na fyddwch yn archebu lle, mae’n bosibl na chaniateir ichi fynd ar y llong.

  Nid oes angen archebu lle ar gyfer y daith ar y trên wrth deithio gyda thocynnau Standby, ond mae’n orfodol ar gyfer y fferi.


  Sut allaf i gael gwybod a yw fy nhrên yn rhedeg ar amser? 

  I gael amserau trenau yn y Deyrnas Unedig, ewch i www.nationalrail.co.uk neu ffoniwch +44 (0) 8457 48 49 50.

  I gael amserau trenau yn Iwerddon, ewch i www.irishrail.ie neu ffoniwch +353 1 8366222


  Sut allaf i gael y wybodaeth ddiweddaraf am hwyliadau’r fferïau? 
  Cynghorir yr holl deithwyr sydd ar eu ffordd i’r porthladd i ffonio llinell Ferrycheck hyd at 24 awr cyn y daith.  

  Stena Line:
  Ffoniwch +44 (0) 8705 755 755 pan fyddwch yn teithio i Iwerddon. 
  Ffoniwch +353 (0)1 204 77 99 pan fyddwch yn teithio i Brydain.

  Irish Ferries:
  Ffoniwch +44 (0) 8717 300 400 pan fyddwch yn teithio i Iwerddon. 
  Ffoniwch +353 (0)818 300 400 pan fyddwch yn teithio i Brydain.


  Pryd fydd angen imi gofrestru ar gyfer y daith? 
  Yn Abergwaun: O leiaf 30 munud cyn amser ymadael y llong a hysbysebir neu ar unwaith ar ôl i’r trên cysylltiol gyrraedd, pa un bynnag yw’r hwyraf.

  Yng Nghaergybi: O leiaf 30 munud cyn amser ymadael y Swift/HSS/llong a hysbysebir.

  Yn Nulyn: O leiaf 30 munud cyn amser ymadael y Swift/HSS a hysbysebir, a 30 munud ar gyfer y Super Ferry. 

  Yn Rosslare: O leiaf 30 munud cyn amser ymadael y llong a hysbysebir neu ar unwaith ar ôl i’r trên cysylltiol gyrraedd, pa un bynnag yw’r hwyraf.


  Beth sydd arnaf ei angen er mwyn cofrestru?  
  Mae cwmnïau Stena Line ac Irish Ferries wedi cyflwyno systemau cofrestru teithwyr. Rhaid i’r HOLL deithwyr lenwi cerdyn byrddio cyn gofrestru.


  Oes arnaf angen fy mhasbort neu ddull adnabod?  
  Nid oes arnoch angen pasbort i deithio i Iwerddon, ond mae’n rhaid ichi ddangos rhyw fath o ddull adnabod wrth gofrestru ar gyfer y daith ar y fferi. Mae cwmnïau Stena Line ac Irish Ferries yn derbyn y dulliau adnabod canlynol:

  • Trwydded yrru
  • Bil cyfleusterau
  • Cerdyn banc 
  • Tystysgrif eni (ar gyfer plant hyd at 18 oed yn unig)

  Os NAD ydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig, neu os nad oes gennych basbort y Deyrnas Unedig, rhaid ichi ddangos eich pasbort wrth gofrestru.


  A yw gostyngiadau cardiau rheilffordd yn ddilys? 
  Nac ydyn.


  A yw gostyngiadau ar gyfer plant yn ddilys?
  Ydyn. Cewch ostyngiad o 50% ar gyfer plant rhwng 5 a 15 oed.  
  Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim ac nid oes angen tocyn arnynt. Fodd bynnag, rhaid archebu lle ar eu cyfer ar yr hwyliadau i/o Gaergybi ac Abergwaun. Gellir gwneud hyn mewn swyddfa docynnau mewn gorsaf neu drwy ffonio’r tîm gwerthu tocynnau ar 0870 9000773 wrth brynu tocynnau i oedolion.


  A all plentyn dan 16 oed deithio ar ei ben ei hun? 

  Na all. Ni fydd y cwmnïau fferi’n cludo plant dan 16 oed heb oedolyn. Os bydd plentyn yn ceisio teithio heb oedolyn, ni chaniateir iddo fynd ar fwrdd y llong.


  A all plentyn dan 18 oed deithio ar ei ben ei hun?  
  Caiff plentyn 16 a 17 oed deithio heb oedolyn dim ond os oes ganddo lythyr caniatâd oddi wrth ei riant neu warcheidwad. Os bydd plentyn yn ceisio teithio heb lythyr caniatâd oddi wrth ei riant neu warcheidwad, ni chaniateir iddo fynd ar fwrdd y llong


  A yw gostyngiadau grŵp yn ddilys? 
  Nac ydyn.


  A allaf i uwchraddio fy nhocyn i Ddosbarth Cyntaf?  
  Na allwch. Dylai unrhyw deithwyr sydd eisiau teithio dosbarth cyntaf brynu tocynnau trên a llong ar wahân. Mae rhai cwmnïau trên yn caniatáu i deithwyr uwchraddio eu tocynnau am bris gostyngol ar benwythnosau.


  Nid wyf wedi defnyddio fy nhocyn SailRail. A allaf i gael  ad-daliad?

  Os ydych chi wedi prynu tocyn SailRail Advance, ni roddir ad-daliadau. Fodd bynnag, os yw cwmni fferïau’n canslo gwasanaeth oherwydd tywydd garw, mae’n bosibl y rhoddir ad-daliad.

  Os ydych wedi prynu tocyn unffordd SailRail, gallwch gael ad-daliad o dalu ffi weinyddol o £10 ar unrhyw docyn nas defnyddiwyd a roddir yn ôl hyd at 28 diwrnod ar ôl i’r tocyn ddod i ben.


  Mae angen imi newid dyddiad neu amser fy nhocyn SailRail? – Allaf i wneud hyn?  
  Gallwch, ar yr amod eich bod yn cysylltu â ni erbyn 20.00 ar y diwrnod cyn ymadael. Codir ffi weinyddol o £10.


  A allaf i dorri fy nhaith?  
  Ni allwch dorri’ch taith rhwng eich gorsaf ymadael a Chaergybi neu Abergwaun, ac eithrio at ddibenion cysylltu.


  Allaf i fynd â beic gyda fi?  
  Gallwch fynd â beic gyda chi, os oes lle ar gael ar y trên. Rhaid archebu lle i’r beic ar y trên. Gallwch archebu lle i’ch beic yn yr orsaf â staff agosaf ar ôl prynu’ch tocynnau.

  Stena Line: Gellir mynd â beiciau ar y fferi o dalu £5.00 bob ffordd, sy’n daladwy yn y derfynfa fferïau. Nid oes angen archebu lle iddo.

  Irish Ferries: Gellir mynd â beiciau ar y fferi o dalu £9.00 bob ffordd, sy’n daladwy yn y derfynfa fferïau. Nid oes angen archebu lle iddo.

  Stena Line Super Ferry: Caniateir cŵn tywys yn y mannau i deithwyr. Gofynnir i deithwyr roi unrhyw gwn eraill mewn man pwrpasol i gŵn ar y dec ceir.


  Allaf i fynd â chi gyda fi?  

  Cwmnïau trên y Deyrnas Unedig: Gallwch, ond rhaid cadw’r ci ar dennyn bob amser, oni bai ei fod mewn basged. Rhaid iddo beidio ag achosi perygl neu anhwylustod i deithwyr eraill neu’r staff. Caniateir i gŵn tywys a chŵn cymorth deithio ar bob gwasanaeth trên heb gyfyngiad. I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.nationalrail.co.uk/passenger_services/luggage_animals.html

  Irish Ferries: Na allwch, dim ond cŵn tywys a ganiateir yn y mannau i deithwyr. Nid oes angen archebu lle.

  Stena Line HSS: Na allwch, dim ond cŵn tywys a ganiateir yn y mannau i deithwyr. Nid oes angen archebu lle.

  Stena Line Super Ferry: Guide dogs are allowed in passenger area. Any other dogs will be asked to be put in dedicated kennel area on the car deck.

  Irish Rail: Caniateir i gŵn tywys a chŵn cymorth deithio ar holl wasanaethau Intercity, Commuter a DART Iarnród Éireann heb gyfyngiad. Gallwch, ond rhaid cadw ci ar dennyn bob amser, oni bai ei fod mewn basged. Rhaid iddo beidio ag achosi perygl neu anhwylustod i deithwyr eraill neu’r staff.

  I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.irishrail.ie/home/faq.asp?faq_id=86#86