Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • BBYB-webpage-tile-Welsh Mar 2017

  Prynu tocyn cyn mynd ar drên

  Eich cyfrifoldebau 

  Os ydych yn teithio o orsaf sydd â chyfleusterau prynu tocynnau (swyddfa docynnau neu beiriant gwerthu tocynnau), eich cyfrifoldeb chi yw prynu tocyn dilys ar gyfer dyddiad ac amser eich taith cyn mynd ar y trên (fel y nodir yn Amodau Cludo’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ac Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd (2005)).

  Rhaid i chi gadw’r tocyn hwn gyda chi bob amser a sicrhau ei fod ar gael i’w archwilio neu er mwyn defnyddio rhwystrau tocynnau awtomatig. Cadwch eich tocyn yn ddiogel. Y tocyn, nid y dderbynneb ar ei gyfer, sy’n rhoi’r hawl i chi deithio. Os ewch ar unrhyw un o’n trenau heb docyn, mewn gorsaf lle mae gwasanaethau prynu tocynnau ar gael, mae’n bosibl mai dim ond tocynnau pris llawn gaiff eu gwerthu ichi gan y staff sydd ar y trên neu mewn cyfleusterau Talu am Docynnau ar ôl Teithio mewn rhai gorsafoedd cyrchfan. Golyga hyn ei bod yn bosibl na fydd arbedion gyda cherdyn rheilffordd neu docynnau â phrisiau is neu brisiau gostyngol ar gael.

  Nodwch: Ni fydd y staff sydd ar y trên ar gael bob amser i werthu tocynnau oherwydd dyletswyddau eraill sydd ganddynt ar y trên.

  Os ewch ar unrhyw un o’n trenau heb docyn, mewn gorsaf lle mae gwasanaethau prynu tocynnau ar gael, codir arnoch bris llawn y tocyn sengl neu ddwyffordd sy’n berthnasol i’ch taith. Os ydych yn prynu tocynnau ar y trên, neu mewn cyfleusterau Talu am Docynnau ar ôl Teithio mewn rhai gorsafoedd, ni fydd unrhyw arbedion gyda cherdyn rheilffordd neu docynnau â phrisiau is na phrisiau gostyngol ar gael.

  Yr eithriadau i hyn yw:

  • os na allwch brynu tocyn oherwydd bod y swyddfa docynnau ar gau
  • os nad oes peiriant tocynnau yn yr orsaf lle rydych yn dechrau ar eich taith neu os nad yw’n gweitho
  • os na allwch ddefnyddio ein cyfleusterau gwerthu tocynnau oherwydd eich anabledd
  • Yn yr amgylchiadau hyn, gallwch brynu unrhyw docyn sydd ar gael ar y trên, ar ddiwrnod y daith, gan gynnwys gostyngiadau gyda Cherdyn Rheilffordd os ydynt yn berthnasol.

  Yn yr amgylchiadau hyn, gallwch brynu unrhyw docyn sydd ar gael ar y trên, ar ddiwrnod y daith, gan gynnwys gostyngiadau gyda Cherdyn Rheilffordd os ydynt yn berthnasol.

  Gall teithio heb brynu tocyn dilys cyn i chi fynd ar y trên hyd yn oed arwain at erlyniad a dirwy o hyd at £1,000

  Mae’r rheolau hyn yn Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ac Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd 2005. 

  Ble allaf i brynu tocynnau? 

  Mae nifer o ffyrdd y gallwch brynu tocynnau trên ar gyfer unrhyw daith gyda ni 

  Sut i brynu’ch tocyn 

  • Ar lein – rhowch fanylion eich taith yn y chwiliad 'Tocynnau ac amserau trenau' i ddod o hyd i’r prisiau gorau neu  cliciwch yma. Nid ydym yn codi ffioedd bwcio
  • Ein ap – gallwch brynu’ch tocyn ar eich ffôn clyfar trwy ddefnyddio ap ATW am ddim. Prynwch docynnau’n ddiogel ar ein ap a’u casglu o beiriannau tocynnau. Os yw m-tocynnau ar gael ar gyfer eich taith, caiff eich tocyn ei gadw yn yr ap ar eich dyfais. (Rhaid i docynnau ar ffonau symudol (mTickets) gael eu gwneud yn weithredol cyn mynd ar y trên.)
  • Archebu ymlaen llaw – Gofynnwch am i’r tocynnau gael eu postio atoch neu casglwch nhw o beiriant tocynnau yn yr orsaf
  • Peiriannau tocynnau – Gallwch ddefnyddio peiriannau tocynnau mewn llawer o’n gorsafoedd i brynu tocynnau ar ddiwrnod y daith, neu i gasglu tocynnau rhagdaledig
  • I deithio’n rheolaidd - gall tocynnau tymor wythnosol, misol neu flynyddol gynnig arbedion gwych.
  • Dros y ffôn - 08709 000 773
  • Wyneb yn wyneb – Ewch i’r orsaf reilffordd leol sydd â staff   
  • Oddi wrth asiant teithio – Ewch i unrhyw Asiant Teithio sydd â Thrwydded gan ATOC

  Os oes arnoch angen gwybodaeth neu gyngor i’ch helpu i ddewis y tocyn cywir, gan gynnwys unrhyw gyfyngiadau ar yr amserau mae’r tocyn ar gael, gofynnwch i’n staff mewn swyddfa docynnau neu edrychwch ar ein gwefan.  

  Amodau Cludo’r Rheilffyrdd Cenedlaethol

  Mae yna Amodau Cenedlaethol sy’n berthnasol i werthu a defnyddio tocynnau trên. Os hoffech gael mwy o wybodaeth, mae copi o’r llyfryn ‘National Rail Conditions of Travel’ ar gael ar wefan National Rail - www.nationalrail.co.uk

  Os yw’ch tocyn yn torri’r telerau ac amodau sy’n gysylltiedig â’r math o docyn, ni fydd eich tocyn yn ddilys a gofynnir ichi brynu tocyn newydd neu dalu tâl atodol. Dylech ddarllen telerau ac amodau’ch tocyn yn ofalus cyn mynd ar y trên a nodi unrhyw gyfyngiadau a all fod yn berthnasol. Gellir gweld manylion y mathau o docynnau sydd ar gael ar www.nationalrail.co.uk 

  Cwestiynau cyffredin 


  A gaf i brynu fy nhocyn ar ben y daith os ydw i ar frys? 
  Na chewch. Chi sy’n gyfrifol am sicrhau eich bod yn prynu tocyn sy’n ddilys ar gyfer eich taith gyfan cyn teithio. Yr unig eithriadau yw’r rhai a restrir uchod. Dylech ganiatáu amser ychwanegol wrth gynllunio’ch taith i brynu tocyn cyn mynd ar drên.  

  Beth ddylwn ei wneud os ydw i wedi anghofio fy ngherdyn-llun a / neu docyn tymor?  

  Dylech brynu tocyn dydd ar gyfer eich taith cyn teithio. Gallwch wedyn wneud cais am ad-daliad ar gyfer y tocyn hwn yn y swyddfa docynnau lle rydych yn prynu’ch tocyn tymor. Dim ond dau gais o’r fath am ad-daliad gaiff eu hystyried mewn cyfnod o 12 mis ac mae’n bosibl y codir ffi weinyddol arnoch.

  Prynu tocyn cyn mynd ar drên Rhaid talu, dyna’r rheol

  Wrth gychwyn ar eich taith o orsaf â chyfleusterau prynu tocynnau

  • Eich cyfrifoldeb chi yw prynu tocyn dilys ar gyfer y daith cyn mynd ar drên
  • Dim ond tocynnau pris llawn gaiff eu gwerthu gan y staff sydd ar y trên neu mewn cyfleusterau Talu am Docynnau ar ôl Teithio mewn rhai gorsafoedd cyrchfan. Mae’n bosibl na fydd unrhyw arbedion gyda cherdyn rheilffordd neu docynnau rhatach neu docynnau â gostyngiad ar gael.*

  Mae’r rheolau hyn yn Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ac Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd 2005.

  Gall teithio heb docyn dilys arwain at erlyniad a dirwy o hyd at £1000.


 • BBYB

  Prynu tocyn cyn mynd ar drên – ydych chi’n cyflwyno polisi newydd?

  Mae rheolau'r polisi hwn yn yr Amodau Teithio Cenedlaethol ac Is-ddeddfau'r Rheilffyrdd 2005.

  Er mwyn lleihau nifer yr achosion o deithio heb docyn, o 31 Gorffennaf ymlaen mae Trenau Arriva Cymru'n gorfodi'r rheolau hyn yn gaeth ar draws ei rwydwaith. Mae ymgyrch gwybodaeth cwsmeriaid ynghylch y polisi "Rhaid talu, dyna'r rheol" wedi bod ar waith ers mis Mawrth 2017, i atgoffa cwsmeriaid bod rhaid iddynt brynu tocyn cyn mynd ar drên wrth ymadael o orsaf lle mae cyfleusterau prynu tocynnau ar gael.

  Nid oedd fy swyddfa docynnau ar agor y bore ’ma

  Os nad yw'r swyddfa docynnau ar agor, defnyddiwch y peiriant gwerthu tocynnau lle bo'n berthnasol. I gael oriau agor swyddfeydd tocynnau, ewch i http://www.nationalrail.co.uk/stations_destinations/

  Mae peiriant gwerthu tocynnau yn fy ngorsaf ond mae’n well gennyf brynu tocyn oddi wrth y tocynnwr ar y trên

  Er bod gan y tocynnwr beiriant gwerthu tocynnau, nid oes unrhyw warant y bydd yn gallu'ch cyrraedd i werthu tocyn ichi os yw'r trên yn brysur, neu os yw'r tocynnwr yn cyflawni dyletswyddau eraill megis rhai gweithredol, diogelwch neu wasanaethau cwsmeriaid. 

  Dydw i ddim yn hoffi defnyddio peiriant gwerthu tocynnau

  Mae peiriannau tocynnau wedi'u bwriadu i roi'r cyfle i deithwyr brynu tocynnau'n gyflym ac yn hawdd yn yr orsaf reilffordd. Maent yn ffordd boblogaidd o brynu tocynnau ac wedi'u cynllunio gyda chyfarwyddiadau hawdd eu dilyn, cam wrth gam ar y sgrin. Mae'r broses yn un safonol ledled holl rwydwaith y Deyrnas Unedig.

  Y dewisiadau eraill yw prynu'ch tocyn ar lein, trwy ap tocynnau Trenau Arriva Cymru (dolen) neu yn y swyddfa docynnau agosaf.

  Nid oes cerdyn talu gennyf a dim ond cerdyn mae’r peiriant gwerthu tocynnau yn fy ngorsaf yn ei dderbyn. Beth ydw i fod i wneud?

  Mae pob peiriant gwerthu tocynnau ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru'n derbyn cardiau credyd neu ddebyd. Nifer fach ohonynt sy'n gallu derbyn darnau arian ac arian papur. Cewch wybod mwy am leoliadau ein peiriannau gwerthu tocynnau trwy fynd i www.arrivatrainswales.co.uk/StationSearch

  Rydym yn derbyn nad oes gan bawb cerdyn talu. Os felly, ewch ar y trên a dewch o hyd i'r tocynnwr yn syth er mwyn prynu'ch tocyn trwy ddefnyddio arian parod.

  Pa docynnau allaf eu prynu o’r peiriannau gwerthu tocynnau?

  Gallwch ddefnyddio arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd i brynu tocynnau unffordd a dwyffordd, neu docynnau tymor wythnos ar gyfer unrhyw daith ar rwydwaith rheilffyrdd y Deyrnas Unedig. Gellir prynu tocynnau unffordd a dwyffordd ar ôl 16:00 ar y diwrnod cyn teithio.

  Ydw i’n gallu adnewyddu fy nhocyn tymor mis neu flwyddyn trwy ddefnyddio’r peiriant gwerthu tocynnau lleol?

  Gallwch adnewyddu'ch tocyn tymor mis neu flwyddyn trwy ddefnyddio peiriannau gwerthu tocynnau cardiau yn unig.

  Gallwch hefyd brynu tocynnau tymor o unrhyw hyd, rhwng mis a blwyddyn, ar lein: ( https://www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk/season/requirements/st_qtt.asp ) neu o swyddfa docynnau, pan fyddwch wedi cael eich cerdyn llun.

   

  Cefais brofiad gwael yn y gorffennol, felly dydw i ddim yn ymddiried yn llwyr mewn peiriannau gwerthu tocynnau

  Cafwyd rhai problemau o ran dibynadwyedd ambell un o'r peiriannau gwerthu tocynnau yn y gorffennol. Fodd bynnag, rydym wedi gwario £500,000 yn ddiweddar ar ddiweddaru ein peiriannau gwerthu tocynnau ar draws y rhwydwaith. 

   

  Nid yw’r peiriant gwerthu tocynnau’n derbyn fy ngherdyn rheilffordd

  Mae'r peiriannau gwerthu tocynnau'n derbyn pob cerdyn rheilffordd cenedlaethol, ond mae'n bosibl na fydd rhai cardiau rheilffordd lleol ar gael. Os nad yw'ch cerdyn rheilffordd ar gael ar y peiriant gwerthu tocynnau, gallwch brynu'ch tocyn ar y trên gan ddefnyddio'r cerdyn rheilffordd. 

   

  Nid oedd y peiriant gwerthu tocynnau’n gweithio – beth ddylwn i wneud?

  Mae'r tocynwyr yn cael adroddiad dyddiol am weithrediad y peiriannau gwerthu tocynnau. Os oes problem gyda'r peiriant, dylech roi gwybod i'r tocynnwr amdano yn syth ar ôl mynd ar y trên. Os nad yw'r peiriant gwerthu tocynnau'n gweithio, gallwch brynu tocyn oddi wrth y tocynnwr. 

  Weithiau rwyf ar frys, a does dim digon o amser i brynu tocyn cyn mynd ar y trên. A gaf i brynu tocyn oddi wrth y tocynnwr?

  Eich cyfrifoldeb chi yw prynu tocyn cyn mynd ar y trên os yw cyfleusterau prynu tocynnau yn weithredol. Mae angen ichi drefnu fel bod digon o amser i brynu'ch tocyn gan gynnwys amser ar gyfer ciwiau posibl hefyd, yn enwedig os ydych yn teithio yn ystod yr oriau brig.

   

  Beth ddylwn i wneud os ydw i wedi anghofio fy ngherdyn llun a/neu docyn tymor?

  Dylech brynu tocyn diwrnod ar gyfer eich taith cyn teithio. Gallwch wedyn wneud cais am ad-daliad ar gyfer y tocyn diwrnod hwn yn y swyddfa docynnau lle rydych yn prynu'ch tocyn tymor. Ni fyddwn yn ystyried mwy na dau gais tebyg am ad-daliad mewn cyfnod o 12 mis ac mae'n bosibl y codir ffi weinyddol arnoch.

  Nid oedd y tocynnwr yn fodlon rhoi gostyngiad ar gyfer fy ngherdyn rheilffordd

  Os ydych chi wedi mynd ar drên mewn gorsaf sydd â chyfleusterau prynu tocynnau, ni allwch ddefnyddio'ch cerdyn rheilffordd, ar wahân i gerdyn rheilffordd Person Anabl.

   

  Pam nad oeddwn i’n gallu prynu tocyn dwyffordd diwrnod tu allan i’r oriau brig (off peak)?

  Os ydych chi wedi mynd ar drên mewn gorsaf sydd â chyfleusterau prynu tocynnau, dim ond tocynnau unffordd neu ddwyffordd safonol sydd ar gael i'w prynu gan y tocynnwr. Ni fydd unrhyw docynnau rhatach neu docynnau â gostyngiad ar gael.

   

  Pam ydych chi wedi prynu peiriannau tocynnau newydd i docynwyr os na allaf brynu tocyn oddi wrthynt?

  Nid oes cyfleusterau prynu tocynnau ar gael ym mhob un o'r gorsafoedd (gorsafoedd mwy tawel, llai prysur yn bennaf), felly mae angen i'r tocynnwr werthu tocynnau ar y trên o hyd.  

  Mae’r tocynnwr wedi rhoi cerdyn melyn imi – beth sydd angen imi ei wneud?

  Mae'r cerdyn melyn yn ein helpu i roi gwybod i gwsmeriaid am ein polisi Prynu tocyn cyn mynd ar drên. Ar gefn y cerdyn, ceir manylion y gwahanol ffyrdd y gallwch brynu tocyn cyn mynd ar y trên.

   

  Pam nad oes tocynnwr ar y trên?

  Nid felly y mae. Mae tocynnwr ar bob un o wasanaethau Trenau Arriva Cymru. Gall y tocynnwr fod mewn cerbyd arall (mae hyd at 6 cherbyd ar ein gwasanaethau). Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau ar gael yn eich gorsaf, eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd i'r tocynnwr er mwyn prynu tocyn. Fel cymorth i ddod o hyd iddo, bydd y tocynnwr yn mynd ar y trên ar ôl cyflawni ei ddyletswyddau i sicrhau bod y trên yn barod i ymadael. Fodd bynnag, peidiwch â mynd at y tocynnwr i brynu tocyn ar y platfform.

   

  Cyfleuster Talu am docyn ar ôl Teithio Dydw i ddim wedi prynu tocyn. A gaf i dalu pan fyddaf yn cyrraedd fy nghyrchfan?

  Mae cyfleusterau Talu am docyn ar ôl teithio yng ngorsafoedd Caerdydd Canolog, Caerdydd Heol y Frenhines, Casnewydd, Abertawe a Chaer. Os ydych chi wedi teithio o orsaf lle mae cyfleusterau prynu tocynnau ar gael, mae'n bosibl na fydd unrhyw arbedion gyda cherdyn rheilffordd neu docynnau rhatach neu docynnau â gostyngiad ar gael.*

  *mae amodau'n berthnasol

  Os ydych chi'n cyrraedd eich cyrchfan heb docyn, bydd y staff ar y gatiau'n gwerthu tocyn ichi, yn debyg i'r cyfleusterau talu am docyn ar ôl teithio uchod.

   

  Beth sy’n digwydd os ydw i wedi anghofio gwneud fy nhocyn ar ddyfais symudol yn weithredol?

  Wrth ddefnyddio tocyn ar ddyfais symudol, bydd angen ichi wneud y tocyn yn weithredol ar ddiwrnod eich taith cyn mynd ar y trên trwy ddefnyddio'r ap, a'i ddangos i'r tocynnwr ar y trên. 

  Mae cael eich dal yn teithio heb wneud eich tocyn yn weithredol ar ddyfais symudol yr un peth â theithio heb docyn dilys.

   

  Mae gen i docyn ar fy ffôn ond does dim pŵer ar ôl ym matri’r ffôn

  Dylech sicrhau bod pŵer ym matri'ch ffôn. Os na fyddwch yn gallu dangos eich tocyn ar ddyfais symudol, bydd rhaid ichi brynu tocyn dilys cyn mynd ar y trên os oes cyfleusterau prynu tocynnau ar gael.