Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Panel Teithwyr Trenau Arriva Cymru

  Rydym yn cynnal dau fforwm defnyddwyr i gynrychioli demograffig y cwsmeriaid sy’n defnyddio ein rhwydwaith. .

   

  2

  Christopher Boulter

  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Arfordir y Cambrian a Gogledd Cymru

  Cysylltwch â: christopher.boulter@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Christopher, sy’n gyfreithiwr wedi ymddeol ac yn frwdfrydig dros reilffyrdd a cherbydau clasurol, yn byw yn Eryri ac yn dod o hen deulu rheilffordd. Ac yntau’n deithiwr proffesiynol ar hyd ei oes, gard gwirfoddol ar ddwy reilffordd dreftadaeth yng Nghymru a pherchennog a gyrrwr ei fws deulawr Routemaster ei hun, mae Christopher yn deall gweithrediadau trafnidiaeth. Mae’n  gyn-gadeirydd elusen gofrestredig i bobl anabl ac yn darparu barn gytbwys ar anghenion teithwyr rheilffyrdd a’r costau iddynt, yr adnoddau sydd ar gael a’r elw sy’n angenrheidiol i reolwyr. Mae Christopher yn credu bod angen mwy o waith craffu, gwerth gorau a rhagori ar ddisgwyliadau teithwyr.

  Passenger Panel - Chris

  Gareth Peate


  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Caer i Amwythig trwy Gobowen

  Cysylltwch â: gareth.peate@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Gareth wedi bod yn gwsmer rheolaidd i Drenau Arriva Cymru ers blynyddoedd lawer, gan gymudo bob dydd ar y trên rhwng ei gartref yng Ngobowen a’i weithle yn Telford ers bron deunaw mlynedd. Y tu allan i’r gwaith, mae Gareth yn parhau’n gefnogwr brwd i wasanaethau rheilffordd o ansawdd da yn lleol ac ar draws y wlad, gan deithio’n rheolaidd i gyfarfod â ffrindiau ac ymweld â lleoedd newydd. Yn fwy diweddar, mae Gareth wedi gadael Swydd Amwythig i ddilyn gyrfa newydd yng Nghaerefrog, er bod ei gysylltiadau gyda’i deulu a’i ffrindiau yn yr ardal yn golygu ei fod yn dal i deithio’n rheolaidd yn ôl i Swydd Amwythig ac ar draws rhwydwaith Trenau Arriva Cymru. 

    Passenger Panel - Gareth
   

  Jaymie Thomas

  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Caerdydd i Fanceinion

  Cysylltwch â: jaymie.thomas@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Jaymie yn byw yng Nghwm-brân ac yn cymudo bob dydd ar wasanaethau Arriva rhwng Cwmbrân a Chaerdydd, gan gynnwys defnyddio llinellau Caerdydd a’r Cymoedd ar gyfer ei hobïau a’i ddiddordebau personol, ac mae ganddo brofiad helaeth o ddefnyddio’r rhwydwaith. Fel un sy’n cyflawni ac yn disgwyl cymorth ardderchog i gwsmeriaid, mae Jaymie yn mwynhau dadansoddi pob profiad cwsmer mae’n dod ar ei draws, gan ddefnyddio ei sgiliau meddwl beirniadol ac asesu ar bob taith, er mwyn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid. Ac yntau’n datrys problemau wrth ei broffesiwn, nod Jaymie yw rhoi adborth, ymdrin â heriau mewn modd creadigol, a dyfeisio datrysiadau tactegol effeithiol er mwyn cyflawni amcanion Arriva.

  Passenger Panel - Jaymie
   

  Neil Evans


  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Llanilltud Fawr i Ben-y-bont ar Ogwr ar linell Bro Morgannwg, a Phen-y-bont ar Ogwr i Bort Talbot.

  Cysylltwch â: neil.evans@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Neil yn byw yn Llanilltud Fawr ac yn teithio i Bort Talbot i weithio. Ac yntau wedi teithio bron pob dydd ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru ers 2008, mae wedi sylwi ar y gwelliannau yr ydym wedi’u gwneud ac mae ganddo wybodaeth a phrofiad a allai helpu i wella ein gwasanaethau ymhellach. Mae Neil yn mwynhau defnyddio ein gwasanaeth i deithio i ddigwyddiadau ym Mae Caerdydd ac i wylio gemau rygbi. Mae ei yrfa’n ei gwneud yn ofynnol iddo fod yn strategol ac adeiladol wrth roi cyngor. Mae Neil yn awyddus i weithio gyda Threnau Arriva Cymru i gyfrannu at ein gweledigaeth strategol er budd y cwsmeriaid.

  Passenger Panel - Neil

  Matthew Farrell

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Llinell Cwm Ebwy 

  Cysylltwch â:  Matthew.Farrell@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Matthew yn byw yn Rhisga ac yn cymudo bob dydd ar wasanaethau Arriva. Mae hefyd yn gynghorydd cymuned lleol sy’n cynrychioli buddiannau etholwyr ar y Cyngor Cymuned, y mae llawer ohonynt hefyd yn ddefnyddwyr rheilffyrdd ac yn gymudwyr sydd ag amrywiaeth o anghenion. Fel rhan o’i swydd gyda’r Llywodraeth, mae Matthew yn ymchwilio i fethiannau mewn gwasanaethau cwsmeriaid ac yn helpu i gyflawni newid cadarnhaol a boddhad cwsmeriaid, gan ymdrechu’n ddi-baid i ddod o hyd i ffyrdd y gall sefydliadau wella. Yn ei amser hamdden, mae Matthew yn mwynhau teithio a mynd i ddigwyddiadau chwaraeon; mae’n gwneud hynny yng nghwmni perthynas anabl. Yn sgil y profiadau hyn, mae Matthew yn gwybod am yr anawsterau y gall pobl â phroblemau symudedd eu hwynebu wrth deithio ar y trên, a’r cyfrifoldebau sydd ar aelodau o’r staff wrth iddynt gynorthwyo’r teithwyr.     


  Passenger Panel - Matthew

  Mike Steward


  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Pen-y-bont ar Ogwr i Gaerdydd, Henffordd a Cheltenham Spa.

  Cysylltwch â: mike.steward@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Mike yn Gyfarwyddwr Technegol gydag ymgynghoriaeth beirianyddol fawr sy’n gweithio ledled y Deyrnas Unedig. Mae’n teithio’n rheolaidd ar ein trenau, yn enwedig rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd, Henffordd a Cheltenham. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad ym maes cyflenwi a rheoli priffyrdd i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr. Fel rhan o’i swydd, mae Mike yn cysylltu’n rheolaidd â sefydliadau cyflenwi ac ariannu fel y Partneriaethau Menter Lleol, Byrddau Trafnidiaeth Lleol a’r Adran Drafnidiaeth. Mae ei yrfa wedi canolbwyntio’n gryf ar wella parhaus. Mae Mike yn unigolyn egnïol sy’n canolbwyntio ar amcanion.

  Passenger Panel - Mike

  Morag Davies


  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Caer i Fanceinion

  Cysylltwch â: morag.davies@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Morag yn cymudo rhwng Caer a Manceinion ar gyfer ei swydd ym maes bancio ac yn teithio trwy Crewe i Gaerdydd ac Aberystwyth ar benwythnosau o dro i dro. Mae ei swydd yn cynnwys adolygu’n strategol, ailstrwythuro a chyflawni newid, ac mae’n gyfarwydd â rhoi adborth i uwch reolwyr. Fel deiliad tocyn tymor sydd â diddordeb byw mewn teithio, mae hi’n credu bod gwasanaeth cwsmeriaid yn hollbwysig ac mae’n awyddus i helpu i wella gwasanaeth Trenau Arriva Cymru. 


  Passenger Panel - Morag

  Rowland Pittard


  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Caerdydd i Cheltenham a Chaerdydd i Crewe

  Cysylltwch â: rowland.pittard@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Rowland wedi ymddeol ar ôl bod yn ddirprwy brifathro a darlithydd ar drafnidiaeth ac mae’n teithio’n helaeth yng Nghymru, rhannau eraill o Brydain a’r byd. Mae’n cofnodi sefyllfa rheilffyrdd Cymru, o ran nwyddau ac o ran teithwyr wrth iddi newid, i’r Railway Correspondence and Travel Society (RCTS) a sefydliad Railfuture. Ef oedd un o gyd-olygyddion rhifyn cyntaf ‘A Development Plan for the Railways of Wales and the Borders’, ac mae ganddo lawer o syniadau ynghylch sut i wella gwasanaethau trên. Mae ganddo ddiddordeb byw mewn darparu trafnidiaeth addas, yn enwedig trafnidiaeth integredig, i bobl ifanc, pobl anabl a phobl sy’n ymweld â Chymru. Ei weledigaeth yw i Gymru fod â rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy yn y dyfodol.  

   

    Passenger Panel - Rowland

  Philip Evans


  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Llandudno i Flaenau Ffestiniog a Chaer i Amwythig

  Cysylltwch â:  philip.evans@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Philip wedi gwasanaethu fel aelod o awdurdod lleol ers nifer o flynyddoedd, ac ef yw aelod arweiniol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar faterion yn ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus. Bu’n aelod o Bwyllgor Teithwyr Rheilffyrdd Cymru am ddau dymor. Ar ôl ymddeol o’i swydd fel Rheolwr Datblygu Rhwydwaith Dŵr Cymru, mae wedi gweithio fel ymgynghorydd ar faterion dŵr a draenio i gwmni rhanbarthol o gyfreithwyr. Mae ei gefndir yn y diwydiant dŵr wedi rhoi iddo ddealltwriaeth o gyflenwi gwasanaethau rheoleiddiedig ac mae wedi datblygu profiad helaeth o ymdrin â materion yn ymwneud â chwsmeriaid. Mae wedi defnyddio gwasanaethau trên a bws yn rheolaidd ar hyd ei oes ac wedi meithrin dirnadaeth o anghenion pobl sy’n teithio. Gan dynnu ar ei rôl flaenorol gyda chorff statudol Pwyllgor Teithwyr Rheilffyrdd Cymru, mae’n credu y gall wneud cyfraniad cadarnhaol i waith y Panel. 


  Passenger Panel - Philip

  Alison Parsons


  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Y Barri i Gaerdydd Canolog

  Cysylltwch â: alison.parsons@arrivatrainswales.co.uk

  Ciropodydd cymwysedig â dau o blant yw Alison. Mae trenau wedi chwarae rhan fawr yn ei bywyd gwaith, ac erbyn hyn mae’n teithio o’r Barri i Gaerdydd. Iddi hi, teithio ar y trên yw’r ffordd rataf, gyflymaf a mwyaf dibynadwy o gyrraedd y gwaith. Roedd ganddi ddiddordeb mewn ymaelodi â’r panel i weld sut mae pethau’n gweithio ac i geisio darganfod beth a ddaw yn y dyfodol pan gaiff mwy o dai eu codi a phan ddaw’r BBC i ganol dinas Caerdydd.

  Mae Alison yn credu bod ymaelodi â’r panel wedi rhoi iddi ddealltwriaeth well ac mae’n mwynhau sgwrsio â theithwyr a gwrando ar eu barn. Mae’n frwdfrydig iawn dros roi atebion a helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwasanaeth dibynadwy mewn amgylchedd sy’n newid o hyd. 

  Passenger Panel - Alison

  Ronnie Alexander 

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Caerdydd Canolog i Lys-faen

  Cysylltwch â: ronnie.alexander@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Ronnie yn byw yng Nghaerdydd ac yn teithio ar draws ein rhwydwaith yn aml. Ar hyn o bryd mae’n dal swydd Eiriolwr Defnyddwyr Lleol ar Gyngor Defnyddwyr Dŵr. Yn ystod ei yrfa, mae wedi canolbwyntio ar les y cyhoedd, a grwpiau difreintiedig yn arbennig. Mae gan Ronnie berthynas sydd â nam difrifol ar ei olwg ac mae wedi rhoi cymorth i gyn-gydweithiwr oedd ag anabledd difrifol. Mae’n frwdfrydig iawn dros sicrhau bod pobl hŷn a rhai ag anableddau’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfforddus. Yn ei yrfa roedd yn ofynnol iddo feddu ar sgiliau da wrth negodi a darbwyllo, a gall ddefnyddio’r rhain i gyflawni newidiadau cadarnhaol a sylweddol i’n cwsmeriaid. 

  Passenger Panel - Ronnie

  David Little

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Merthyr Tudful i Gaerdydd Canolog

  Cysylltwch â:  david.little@arrivatrainswales.co.uk

  Mae David yn byw ym Merthyr Tudful ac yn gweithio fel Dadansoddwr Busnes i gwmni mawr. Mae’n teithio ar ein trenau bob dydd ac mae wedi ymrwymo i roi adborth inni ar ansawdd y gwasanaeth mae ef a theithwyr eraill wedi’i gael. Mae ei rôl fel Dadansoddwr Busnes yn ei gwneud yn ofynnol iddo negodi a llywio gwelliannau a mynd ati i ymchwilio i fylchau a chymryd camau i ddatrys problemau’n gyflym. Yn ystod ei yrfa, mae David wedi ymwneud â darparu gwelliannau i gwsmeriaid, ac mae’n awyddus i fod yn rhan o’r gwaith o wella profiad y cwsmer i deithwyr Trenau Arriva Cymru.

  Passenger Panel - David

  Gareth Powell

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Llinell Cwm Rhymni

  Cysylltwch â: gareth.powell@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Gareth yn defnyddio ein gwasanaethau i gymudo i Fae Caerdydd ac i ymweld â Manceinion. Ac yntau wedi defnyddio gwasanaethau cymudo ers 8 mlynedd, mae ganddo ddiddordeb mewn helpu i sicrhau eu bod yn rhedeg yn effeithiol, a all fod yn gymhleth a heriol pan fo problemau’n codi. Ei brif nod yw gwella’r ffordd y caiff gwybodaeth ei chyfleu i’r teithwyr ar ein gwasanaethau. Wedi gweithio yn y sector gofal cymdeithasol ers 20 mlynedd, mae gan Gareth ddiddordeb arbennig yn y ffordd mae gwasanaethau’n cynorthwyo teithwyr anabl. Fel defnyddiwr, mae ganddo ddiddordeb personol mewn gwneud gwahaniaeth. 

  Passenger Panel - Gareth

  Helen Bickley

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Trehafod i Cogan

  Cysylltwch â: helen.bickley@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Helen yn byw yn Nhrehafod ers 2005, ac mae’n defnyddio Trenau Arriva Cymru i gymudo i’w gwaith gyda Chyngor Caerdydd, yn ogystal ag at ddibenion hamdden. Mae gan Helen dyspracsia, anabledd anweledig sy’n effeithio ar ei chydsymudiad ac sy’n golygu nad yw’n gallu gyrru. Rheswm allweddol dros ymaelodi â’r Panel Teithwyr yw bod ganddi ddiddordeb mewn cynrychioli anghenion teithwyr anabl ar draws y rhwydwaith. Mae hefyd eisiau cyfle i leisio barn ei chyd-deithwyr na fyddai’n cael ei chlywed fel arall, a rhoi adborth dilynol i Arriva ac i’r cyhoedd. Mae gan Helen Ddiploma Ôl-raddedig mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae ei diddordebau’n cynnwys ei hanifeiliaid anwes, darllen a mynd i’r theatr. Mae’n aelod gweithgar o gôr merched Sororitas ac mae hefyd yn dysgu Cymraeg. 

  Passenger Panel - Helen

  Jude Aldridge

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Ffynnon Taf i Gaerdydd Canolog

  Cysylltwch â: jude.aldridge@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Jude yn frwdfrydig iawn dros deithio ar y trên fel dewis mwy eco-gyfeillgar na theithio ar y ffyrdd. Wedi symud i Gymru yn 1995, mae hi wedi dod yn gyfarwydd iawn â llinellau’r Cymoedd ac mae’n mwynhau teithio ar y trên ar gyfer nosweithiau allan, gemau rygbi, perfformiadau theatr a chyngherddau. Wedi bod yn dyst i rai o’r problemau sy’n effeithio ar foddhad ein cwsmeriaid, mae’n awyddus i awgrymu inni welliannau ar gyfer gwella. Mae Jude yn teithio gyda’i rhieni oedrannus o dro i dro ac yn ymwybodol o’r heriau y gall hyn eu creu.

  Passenger Panel - Jude

  Paul Harding

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Cathays i Benarth

  Cysylltwch â: paul.harding@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Paul yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio fel rheolwr polisi a materion cyhoeddus i elusen. Wedi treulio tair blynedd yn gweithio fel ymchwilydd i weinidog trafnidiaeth yr wrthblaid, mae Paul wedi meithrin gwybodaeth sylweddol a diddordeb byw yn y maes. Mae’n mwynhau teithio at ddibenion gwaith a hamdden, ac wedi teithio ar draws Ewrop ar y trên. Mae gan Paul brofiad helaeth o ran creu a chyfleu negeseuon. Fel aelod o Railfuture Cymru, mae’n frwdfrydig iawn dros wella teithiau trên i bawb.

  Passenger Panel - Paul

  Rhyan Berrigan

  Y llwybr mae’n ei gynrychioli: Llinell Cwm Rhymni

  Cysylltwch â: rhyan.berrigan@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Rhyan yn byw yn Llanbradach ac yn teithio i Gaerdydd at ddibenion gwaith a hamdden. Yn ei hen swydd roedd yn gweithio i sefydliad i rai â phob math o amhariad, sy’n canolbwyntio ar ddymchwel y rhwystrau i fynediad y mae pobl anabl yn eu hwynebu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r materion hyn yn agos at ei chalon o hyd. A hithau’n deithiwr byddar, mae Rhyan wedi ymrwymo i gynrychioli teithwyr anabl. Mae hi wedi cyflwyno sylwadau ar raglenni cenedlaethol gwella gorsafoedd, wedi bod yn aelod o’r panel amrywiaeth yn rhinwedd ei swydd, wedi cymryd rhan mewn ymweliadau â gorsafoedd ac wedi cyfrannu at asesiadau o orsafoedd o ran effaith ar gydraddoldeb. Mae Rhyan yn hawdd iawn mynd ati ac yn frwdfrydig dros ben. 

  Passenger Panel - Rhyan

  Steve Fletcher

  Y llwybrau mae’n eu cynrychioli: Llinellau Cymoedd  Bargod a Rhymni

  Cysylltwch â: steve.fletcher@arrivatrainswales.co.uk

  Mae Steve yn cymudo’n rheolaidd ar rwydwaith Caerdydd a'r Cymoedd. Ac yntau wedi gweithio fel pennaeth profiad cwsmeriaid i nifer o brif gwmnïau’r Deyrnas Unedig, mae’n cydnabod pwysigrwydd rhoi’r cwsmer yn gyntaf. Ar hyn o bryd mae Steve yn rhedeg gwefan sydd â mwy na 3500 o aelodau o wahanol gefndiroedd sy’n defnyddio trenau; mae hyn yn dangos ei ddiddordeb byw mewn helpu i wella gwasanaethau trên. Mae wedi bod yn rhagweithiol ac yn frwdfrydig wrth roi gwybodaeth inni er mwyn gwella ein gwasanaeth. Mae’n frwdfrydig iawn dros ein helpu i wella teithiau cymudo yn ystod yr oriau brig, a theithiau hamdden, i’n cwsmeriaid. 

  Passenger Panel - Steve