Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ein cynllun Mabwysiadu Gorsaf

  Adopt a Station

  Nod ein cynllun ‘Mabwysiadu Gorsaf’ yw helpu i wella ein cysylltiadau â chymunedau lleol a chwsmeriaid sy’n byw yn agos i orsafoedd rheilffordd di-staff.

  Mae gan y cynllun amcanion tebyg i gynllun ‘Gwarchod Cymdogaeth’ lle mae pobl leol yn ein helpu trwy gadw llygad ar eu gorsaf reilffordd ddi-staff.

  Mae gan y cynllun amcanion tebyg i gynllun ‘Gwarchod Cymdogaeth’ lle mae pobl leol yn ein helpu trwy gadw llygad ar eu gorsaf reilffordd ddi-staff.

  Felly beth mae mabwysiadwyr gorsaf yn ei wneud? Y gofyniad sylfaenol i fabwysiadwr yw cyflwyno o leiaf dau adroddiad y mis am gyflwr yr orsaf. Byddwn yn gofyn i chi roi gwybod am faterion fel sbwriel, graffiti, fandaliaeth, goleuadau, mannau cymorth gwybodaeth a gwybodaeth amserlenni. Os oes unrhyw broblemau y mae angen rhoi sylw iddyn nhw, bydd y Rheolwr Gorsafoedd yn sicrhau y gŵyr ein gweithwyr cynnal a chadw amdanyn nhw fel y gellir mynd i’r afael â nhw.  

  Mewn rhai gorsafoedd, mae’n bosibl gofalu am arddangosiadau blodau neu ardd yr orsaf. Mae gennym lawer iawn o enghreifftiau gwych lle mae gwirfoddolwyr yn cynnal a chadw eu gerddi i safon uchel ac mae llawer wedi cael eu cydnabod trwy ennill gwobrau cenedlaethol.

  Nid oes ymrwymiad ariannol arnoch chi fel mabwysiadwr ac nid oes gofyniad arnoch i wneud gwaith glanhau neu gynnal a chadw gan fod ein staff ni’n cyflawni’r tasgau hyn bob wythnos.  Gallwch fabwysiadu gorsaf fel unigolyn neu fel aelod o grŵp.

  Yn gyfnewid am eich cymorth, mae mabwysiadwyr yn cael talebau teithio blynyddol y gellir eu defnyddio ar unrhyw ran o rwydwaith rheilffyrdd y Deyrnas Unedig.

  Hefyd cewch eich gwahodd i un o bum cynhadledd ranbarthol flynyddol a gynhelir yn y gwanwyn yn Abertawe, Caerdydd, Amwythig, Portmeirion a Chaer, lle gallwch gyfarfod â mabwysiadwyr eraill a chael y newyddion diweddaraf o’r tu mewn i’r busnes.

  Adopt a Station

  I gael gwybod pa orsafoedd sydd ar gael i’w mabwysiadu, ewch i’r adran Gorsafoedd sydd ar gael i’w mabwysiadu.  

  Adopted Stations

  I Os na welwch eich gorsaf leol, bydd wedi cael ei mabwysiadu – edrychwch ar yr adran Gorsafoedd wedi’u mabwysiadu.

  I gael gwybod mwy am sut i fabwysiadu gorsaf, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch neges e-bost at community@arrivatw.co.uk