Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd -  Pam maen nhw’n ein helpu i’ch helpu chi

  Railway Byelaws 535x200 IMG 

  Mae Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd ym Mhrydain yn ymdrin â’r trenau, y trac a’r gorsafoedd ar draws y wlad. Mae miloedd o drenau’n defnyddio miloedd o orsafoedd trwy’r dydd a’r nos. Er mwyn sicrhau teithiau hwylus a diogelwch ar y system rheilffyrdd, gan gynnwys i deithwyr, staff, eiddo a chyfarpar, mae angen i bawb ufuddhau i’r Is-ddeddfau. 

  Ymddygiad
  Gall rhai arferion fod yn annymunol, neu’n beryglus i chi ac i bobl eraill. Er mwyn sicrhau bod teithio yn fwy cyfforddus ac yn fwy diogel, mae ymddygiad annerbyniol wedi’i wahardd ar y rheilffyrdd. Mae cyfyngiadau wedi’u gosod ar weithgareddau eraill, fel smygu a chwarae cerddoriaeth, fel y gall y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y rheilffyrdd deithio’n gyfforddus. 
   

  Cyfarpar a diogelwch
  Mae diogelwch yn hollbwysig i’r gwaith o redeg yr holl wasanaethau rheilffyrdd. Mae’r Is-ddeddfau’n glir iawn ynghylch materion diogelwch – ac mae hyn yn diogelu cyfarpar ac eiddo, yn ogystal â defnyddwyr a staff. 
   

  Rheoli safleoedd
  Ar draws y system rheilffyrdd mae mannau lle mae cyfyngiadau ar fynediad, er enghraifft mannau i gerddwyr yn unig, gan y gallai defnyddio dulliau eraill o deithio (e.e. beiciau) achosi perygl. Hefyd, ni chaniateir mynediad i unrhyw rannau o rwydwaith gweithredol nad ydynt i’r cyhoedd, fel argloddiau rheilffyrdd a thwnelau tanddaearol. Mae hefyd angen rheolau amrywiol ynghylch cludo anifeiliaid.   
   

  Teithio a phrisiau
  Mae llawer o wahanol fathau o docynnau ar gael i deithio ar y rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol, pob un â’i amodau defnydd ei hun. Er enghraifft, gellir defnyddio rhai tocynnau ar wasanaethau mwy nag un cwmni trên; dim ond ar un gwasanaeth trên penodol y gellir defnyddio eraill. Os hoffech gael gwybod mwy am deithio a phrisiau, dylech ofyn i'r cwmni / cwmnïau trên ar gyfer y daith yr ydych eisiau mynd arni. Hefyd, gall cwmnïau trên roi i chi fanylion Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol sy’n berthnasol wrth i chi deithio ar wasanaethau trên teithwyr ar y rhwydwaith rheilffyrdd.
   

  Diben yr Is-ddeddfau yw helpu pawb i deithio’n hwylus ac yn ddiogel. Ni ellir cyflawni hyn ond os yw’r holl ddefnyddwyr yn cymryd amser i ystyried eu gweithredoedd ac ufuddhau i’r Is-ddeddfau. 

  Gellir lawrlwytho Is-ddeddfau’r Rheilffyrdd o wefan yr Adran Drafnidiaeth.