Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cysylltu â Threnau Arriva Cymru

  Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau oddi wrth ein cwsmeriaid gan eu bod yn ein helpu i wella’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i chi.

  Ein diben yw cysylltu pobl a chymunedau â’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Er mwyn gwneud hyn rydym yn gwrando ar eich barn er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth mae ein cwsmeriaid ei eisiau. Pan rydych yn cysylltu â ni rydym yn ymrwymo i ymateb i chi’n unol â’n Cytundeb Lefel Gwasanaeth. Cwestiynau Cyffredin 

  Os na allwch weld eich ateb yma, llenwch un o’r ffurflenni isod ynghylch eich ymholiad:

  Rwyf eisiau...

  Claim Compensation

  Make a Complaint

  Apply for a Refund

  Praise

  General Enquiry

   

   

   

   

   

  Amserau ymateb Cysylltiadau Cwsmeriaid:

  Os ydych chi wedi cysylltu â ni a heb gael ymateb eto, rydym yn eich sicrhau y cysylltwn â chi cyn gynted ag y gallwn. Ein nod yw ymateb i ohebiaeth cyn pen 10 diwrnod gwaith; fodd bynnag, yn ystod cyfnodau pan fo galw mawr mae’n bosibl na fyddwn yn gallu ateb mor fuan ag yr hoffem.

  Ar hyn o bryd rydym yn trafod achosion a dderbyniwyd ar 9 Medi 2018 tan 18 Medi 2018.

  Os nad ydych wedi clywed gennym ni, a'ch bod wedi cysylltu â ni cyn y dyddiadau uchod, ffoniwch ni ar 03333 211 202.

  Diweddarwyd: 3ydd Hydref 2018.

  Ffyrdd i gysylltu â Threnau Arriva Cymru

  Os oes gennych ymholiad amser real, y ffordd gyflymaf i gysylltu yw ffonio neu drydar atom.

  Ffonio

  03333 211 202, rhwng 8am ac 8pm dydd Llun i ddydd Sadwrn, ac 11am i 8pm ar ddydd Sul. Os yw’n well gennych siarad â ni yn Gymraeg, ffoniwch 03333 211 202 a dewiswch opsiwn 1.

  Twitter

  Trydarwch @ArrivaTW rhwng 7am ac 8pm dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 8pm ar ddydd Sadwrn ac 11am - 8pm ar ddydd Sul. 

  Pob ffordd arall o gysylltu

  Y ffordd gyflymaf i gysylltu yw defnyddio un o’r dolenni cyflym ar frig y dudalen hon.

  Neu gallwch gysylltu â’r adran Cysylltiadau Cwsmeriaid trwy anfon neges e-bost at customer.relations@arrivatrainswales.co.uk

  Os ydych chi’n anfon atodiadau, dylech sicrhau bod eich ffeil e-bost yn 5MB neu lai.

  Gellir gweld gwybodaeth am hawlio iawndal am oedi ar daith yma.

  Neu gallwch argraffu ffurflen hawlio a’i phostio i’r cyfeiriad a roddir ar y ffurflen (dogfen PDF).  

  Post

  Dyma ein cyfeiriad:
  Trenau Arriva Cymru
  Tŷ’r Santes Fair
  47 Heol Penarth
  Caerdydd 
  CF10 5DJ