Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Canllaw diogelwch ar groesfannau gwastad 

  Level Crossing 535x200 IMG 

  Mewn mannau lle mae ffyrdd, priffyrdd a llwybrau troed yn cwrdd â llinellau rheilffordd, fe welwch groesfannau gwastad. Eu diben yw sicrhau y gall cerbydau, cerddwyr ac anifeiliaid groesi’r rheilffordd yn ddiogel.

  Network Rail sy’n gyfrifol am weithredu croesfannau gwastad. 

  Gwneir asesiad risg gofalus ar bob croesfan a darperir lefel briodol o ddiogelwch yn unol â chanllawiau diogelwch sydd wedi’u cymeradwyo gan Arolygiaeth Rheilffyrdd Ei Mawrhydi.  

  Mae llawer o fathau o groesfannau gwastad ar ein rhwydwaith. Mae croesfannau â rhwystrau awtomatig a goleuadau rhybudd ar draws priffyrdd prysur, a chroesfannau llwybrau troed â gatiau mewn ardaloedd trefol a gwledig. 

  Mae’r math o groesfan a ddarperir mewn unrhyw fan penodol wedi cael ei ystyried yn ofalus ac yn dibynnu ar ffactorau fel cyflymder ac amlder y trenau, a faint o draffig sydd ar y ffordd. 

  Os ydych chi’n cerdded neu’n beicio tuag at groesfan, cofiwch y rheolau syml hyn:

  • darllenwch yr arwyddionrhybudd a dilynwch y cyfarwyddiadau’nofalus
  • dylaibeicwyrddododdi ar eubeiciau a cherdded ar draws y groesfan
  • dylai plant ac anifeiliaidgaeleugoruchwyliomewnmoddaddas bob amser 
  • arhoswch, edrychwchi’rddaugyfeiriad a gwrandewch
  • pan mae’rllinellynglir, croeswchyngyflymhebredeg, gan barhauiedrych a gwrandowrthfynd
  • os oes gât, caewch hi ar eich ôl bob amser.


  Os ydych chi’n gyrru cerbyd, dilynwch Reolau’r Ffordd Fawr yn ogystal â’r arwyddion rhybudd a ddarperir yn lleol wrth ddefnyddio croesfan wastad, a dilynwch y rheolau sylfaenol hyn: 
   

  • darllenwch ac ufuddhewchi’rarwyddionrhybuddwrthddynesu at y groesfan
  • dylidufuddhauioleuadaurhybudd, larymauclywadwy a rhwystrauawtomatig
  • peidiwch â chaeleichtemtioianwybyddu’rgoleuadau neu geisiomyndheibio’rrhwystraucyniddynt gau. Mewn llawer o fannaumae camerâu ‘Gatso’ yncaeleugosod er mwyncofnodicamddefnydd o groesfannau a gallechgaeleicherlyn.
  • mewnrhaimannau, mae ffôn yncysylltu’nuniongyrchol â’r signalwr. Os oesunrhywamheuaeth, ffoniwch y signalwr bob amseriholi a yw’nddiogelcroesi.


  Helpwch ni i wneud croesfannau’n fwy diogel trwy osod esiampl dda a mynnu bod eich teulu, eich ffrindiau a defnyddwyr eraill yn ufuddhau i’r rheolau. Gallai camddefnyddio croesfan wastad arwain at farwolaeth neu anaf difrifol i chi’ch hun neu i bobl eraill, gan gynnwys pobl ar y trên. 

  Cofiwch, peidiwch â chymryd risg! Meddyliwch am ddiogelwch, byddwch yn ddiogel! 
  I gael mwy o wybodaeth am ddiogelwch ar y rheilffyrdd, ffoniwch Linell Gymorth Network Rail ar 08457 711 41 41 neu ewch i wefan Network Rail.


  Os ydych chi’n gweld unrhyw un heblaw staff neu gontractwyr y rheilffyrdd ar y trac, ffoniwch yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 40.