Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam mae Network Rail yn cynllunio a gwneud gwaith peirianyddol ar y rhwydwaith?

    Network Rail sy'n gyfrifol am y trac a'r signalau, sef seilwaith y rheilffyrdd. Er mwyn cynnal ei safonau diogelwch a dibynadwyedd uchel, bob hyn a hyn mae'n rhaid iddo atal trenau rhag rhedeg fel y gall ei dimau fynd ar y traciau i atgyweirio a gwella'r seilwaith. Gwneir hyn mewn ffordd sydd mor hwylus ag sy'n bosibl i'r mwyafrif helaeth o deithwyr ac mae'n golygu llawer o shifftiau nos! Bob hyn a hyn, fodd bynnag, mae angen gwneud darn o waith arbennig o fawr, megis gosod pont newydd neu draciau newydd. Dyma pryd mae cwmnïau trên yn rhedeg bysiau er mwyn rhoi amser i Network Rail wneud ei waith pwysig. Mae amseriad unrhyw waith mawr yn cael ei gynllunio ar y cyd â chwmnïau trên ac wedi'i fwriadu i greu cyn lleied o darfu ag sy'n bosibl. Rydym yn hysbysebu newidiadau i'n hamserlen ymhell cyn unrhyw waith peirianyddol. Gallwch hefyd gofrestru yma i gael rhybuddion am ddim trwy e-bost i ddweud wrthych am waith peirianyddol fydd yn effeithio ar eich teithiau rheolaidd.