Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Ai chi sy’n gyfrifol am ansawdd a chyflwr y trenau?

    Ie. Rydyn ni'n gweithredu fflyd o 134 o drenau a cherbydau, y rhan fwyaf ohonynt yn drenau diesel un neu ddau gerbyd. Mae ein holl drenau'n cael eu lesio oddi wrth gwmnïau gweithredu trenau a cherbydau. Ni sy'n gyfrifol am y gwaith cynnal a chadw a glanhau o ddydd i ddydd, a'r cwmnïau lesio sy'n gyfrifol am waith adnewyddu mawr o dro i dro. Ar gyfer unrhyw waith gwella neu addasu ar raddfa fawr i'n fflyd, rydym yn cydweithio'n agos â'n partneriaid yn Llywodraeth Cymru, y cwmni gweithredu trenau a cherbydau, a chyflenwyr eraill i sicrhau bod ansawdd ein fflyd yn diwallu anghenion a dymuniadau ein teithwyr a'n rhanddeiliaid. Mae'r fflyd sydd wedi'i dyrannu i Drenau Arriva Cymru wedi'i nodi yn ein cytundeb masnachfraint ac yn cyfyngu ar ein gallu i brynu trenau newydd. Er mai oddeutu 25 yw oed cyfartalog ein fflyd, yn Arolwg Teithwyr diweddaraf y Rheilffyrdd Cenedlaethol (Hydref 2012), roedd 86% o'n teithwyr yn fodlon ar y trên yr oeddent wedi teithio arno. Yn ystod 2012, llwyddasom i gwblhau atgyweiriad mawr ar bob un o'r 24 trên Dosbarth 158 yn ein fflyd (sy'n rhedeg rhwng Aberystwyth, Pwllheli a Birmingham International), gan weddnewid fflyd hŷn yn drên addas i deithwyr y rheilffordd fodern, gyda gwell hygyrchedd a chyfleusterau ar y trenau. Mae hyn yn dangos y gallwn wneud y gorau o'n fflyd bresennol wrth weithio'n agos gyda'n partneriaid.