Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Eiddo coll

  Helping to reunite you with your items - Arriva Trains Wales

  Mae’n anhwylus pan rydych chi’n colli rhywbeth ond peidiwch â phoeni, fe wnawn ni bopeth a allwn i geisio cael unrhyw eitemau coll yn ôl atoch chi.


  Rhoi gwybod am eich eitem goll

  1. Gallwch lawrlwytho a chadw’rFfurflen Eiddo Coll (taenlen Microsoft Excel) i’chcyfrifiadurbwrddgwaith neu lechen. (Mae’nbosiblnafydd y ffurflen hon yngweithio ar ffôn clyfar felly rydymyneichcynghoriilenwi’rffurflen ar gyfrifiadurbwrddgwaith neu lechen).
  2. Llenwch bob maesar y ffurflen – pofwyaf o fanylion a rowchi ni am yr eitem goll, hawsaffydd hi i ni ddod o hyd i’cheitem.
  3. Ar ôl i chi ateb yr hollgwestiynau, lluniwch ac anfonwchneges e-bost at lost.property@arrivattw.co.ukgyda’chffurflen Eiddo Coll wedi’ihatodii’rneges. Ni allwnbrosesu’chcaisheb y ffurflenwedi’illenwi
  4. Byddwn ynanfonneges e-bost atochigadarnhau bod eichymholiadwedi dod i law, ac ynatebtrwy e-bost os oesangenmwy o wybodaetharnom ni, neu os ydymyndod o hyd ieitemsy'ncyfatebi’chdisgrifiad. 

  Mae’r holl eitemau coll yn cael eu cadw yn ein swyddfa Eiddo Coll yng ngorsaf reilffordd Casnewydd. Dylai cwsmeriaid ganiatáu hyd at 10 diwrnod gwaith o’r diwrnod y collasant yr eiddo iddo gyrraedd y swyddfa a chael ei gofnodi. 

  Caiff eitemau eu storio am hyd at 12 wythnos, ac ar ôl hynny cânt eu hanfon at elusen. Mae ein Swyddfa Eiddo Coll yn cadw rhestr o’r holl eitemau sy’n dod i law. Po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei rhoi am eitem, a phryd a lle y’i collwyd, hawsaf bydd hi i ni ei hadnabod.

  Cysylltu â ni

  Email Lost Property   Ebost 
  lost.property@arrivatw.co.uk 
  Call Lost Property  Ffôn 
  03333 211 202
  Lost Property Office 

  Newport Lost Property Office
  Newport Train Station
  Queensway
  Newport
  NP20 4AX 

  Lost Property Opening Hours 

  Oriau agor
  Gwener-Llun : 10am to 4pm
  Sadwrn a Sul: AR GAU 


  Casglu’ch eiddo coll

  1. Gellir casglu eiddo coll yn bersonol o’r Swyddfa Eiddo Coll.
  2. Gall cwsmeriaid drefnu cludwr, neu dalu am wasanaethau post.
  3. NI ELLIR anfon eitemau ar drên.
  4. Ni allwn dderbyn sieciau fel ffordd o dalu.

  Ffioedd eiddo coll

  Yn ychwanegol at unrhyw ffi am gludwr neu wasanaeth post, bydd ffi rhyddhau eiddo coll hefyd yn daladwy. Mae’r ffi hon yn amrywio gan ddibynnu ar yr eitem.

  1. 10% o arian (Isafswm o £2 fynu at uchafswm o £10)
  2. Gliniaduron £25
  3. Camcordyddion £25
  4. Ffonau Symydol  £10
  5. Bagiau Bach  £2
  6. Sachau Gefn  £3
  7. Cesys £3
  8. Ffyn Cerdded  £2
  9. Watshis £3
  10. Breichledi £3
  11. Cadeiriau Gwthio  £3
  12. Beiciau £3
  13. Helmedi Beicio  £3
  14. Byrddau Sglefrio £3

  Noder: Os gofynnir i gludwr gasglu unrhyw eitem, bydd y ffioedd eiddo coll yn daladwy yn ogystal ag unrhyw ffi i’r cludwr (y mae’n rhaid ei drefnu’n annibynnol). Mae’n rhaid i’r cludwr gasglu’r eitem rhwng 1000 a 1600, dydd Llun i ddydd Gwener.