Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Gwasanaeth Busnes

  Travel Business Class on Trains from Cardiff to Holyhead with Arriva Trains Wales Wrth deithio rhwng y Gogledd a’r De gallwch gyrraedd yn gyflym, yn effro ac yn frwd i weithio

  Mae Trenau Arriva Cymru wrth ei fodd i gynnig Dosbarth Busnes penigamp ar rai trenau rhwng Caergybi a Chaerdydd. Dim ond 4 awr ac 17 munud mae’r daith yn cymryd, hanner awr yn gynt na’r gwasanaethau safonol eraill ar hyd yr un llwybr. Ar drenau â Dosbarth Busnes, mae’r daith o Fangor i Gaerdydd yn cymryd llai na 4 awr ac yn cynnig profiad gwych i deithwyr busnes.

  Cliciwch yma i weld yr amserlen a gwybodaeth am ein Dosbarth Busnes.

  Cynigir cyfleusterau Dosbarth Busnes o 15 Rhagfyr 2014 ymlaen, gan gynnwys socedi trydan, lle ar fwrdd a phrydau bwyd sy’n cael eu coginio’n ffres gan ein cogydd ar y trên yn y bore a gyda’r nos. Bydd teithwyr yn gallu mwynhau eu taith rhwng y Gogledd a’r De mewn cysur a steil.

  Cliciwch yma i weld bwydlen a rhestr gwinoedd enghreifftiol Dosbarth Busnes.

  Bwydlen Dosbarth Busnes

  Caiff teithwyr Dosbarth Busnes frecwast poeth di-dâl ar y gwasanaeth bore a phryd tri chwrs ar y trên i’r Gogledd gyda’r nos, sy’n cael eu coginio’n ffres gan ein cogyddion ar y trên gyda chynhwysion lleol. Bydd gweinyddion Trenau Arriva Cymru wrth law i weini’r prydau i deithwyr Dosbarth Busnes wrth eu byrddau. Bydd byrbrydau poeth ac oer ar gael i’w prynu o’r bwffe i deithwyr dosbarth safonol.

  Gallwch weld Bwydlen Dosbarth Busnes yma (caiff ei diweddaru bob wythnos).

  Tocynnau Dosbarth Busnes

  Mae tocyn unffordd neu ddwyffordd safonol o Gaergybi i Gaerdydd yn ddilys ar y gwasanaeth hwn. Gellir teithio yn yr adran Dosbarth Busnes am swm ychwanegol ar ben pris tocyn safonol, sydd gyn lleied â £10 gan ddibynnu ar hyd y daith. Hefyd mae bargeinion ardderchog ar gael i deithwyr sy’n prynu ymlaen llaw; mae tocynnau unffordd Advance Dosbarth Busnes ar gael i’w prynu am brisiau rhwng £36 ac £80, gan ddibynnu ar argaeledd.

  First Class Ticket Icon

  Chwiliwch am docyn trên Dosbarth Busnes ar lein yma.

  Group Ticket Icon Ydych chi’n teithio’n rheolaidd ar y trên ar fusnes? Beth am greu cyfrif busnes di-dâl a phrynu’ch tocynnau ar gyfer y gwasanaeth Dosbarth Busnes ac unrhyw daith ar drên yn y Deyrnas Unedig gyda gwasanaeth Trefniadau Busnes Trenau Arriva Cymru.

   

   

  Amserlen Dosbarth Busnes

  Mae’r gwasanaeth cyflym rhwng y Gogledd a’r De, gyda'r adran Dosbarth Busnes, yn gadael Caergybi am 0533 ac yn cyrraedd Bangor hanner awr yn ddiweddarach am 0601. Mae’r daith o Fangor i Gaerdydd Canolog yn cymryd ychydig llai na phedair awr, gan gyrraedd am 0958. Mae’r gwasanaeth gyda’r nos yn gadael Caerdydd am 1716 ac yn cyrraedd Caergybi am 2145. Mae’r amseriadau hyn yn cynnig digon o gyfle i dreulio amser ym mhrifddinas Cymru ar fusnes neu er pleser. I deithwyr, mae’n golygu bod ffordd gyflymach, wyrddach a mwy cyfforddus o deithio nag mewn car rhwng y Gogledd a’r De erbyn hyn. Gallan nhw eistedd wrth fyrddau i weithio a chynnal busnes, gan gyrraedd eu cyrchfan yn ddigyffro ac yn ffres.

  Nodwch, wrth chwilio am docynnau Dosbarth Busnes, neu eu prynu, ar gyfer y trên penodol hwn, mae’n bosibl y bydd amserlenni, systemau tocynnau a’r tocynnau eu hunain yn dangos ‘First Class’ fel y math o docyn. Os ydych yn ansicr siaradwch ag aelod o’r staff yn un o’n gorsafoedd, gan y gellir codi ffi am ad-daliadau a newidiadau i docynnau.

    Calendar   

  Gallwch weld yr amserlen Dosbarth Busnes yma.

   

  Ar gyfer economi Cymru mae’r gwasanaeth yn darparu gwell cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y Gogledd a’r De, sydd yn eu tro yn gwella mynediad i weithgareddau cyflogaeth a hamdden. Mae hefyd yn chwarae rhan wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd trwy gynnig cyfleoedd i deithio pellter hir mewn ffordd gynaliadwy. Ariennir y gwasanaeth trên gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei adolygu’n rheolaidd gan Drenau Arriva Cymru wrth iddo ddod yn fwyfwy poblogaidd.

  *Mae’r holl gynhyrchion a gwasanaethau yn dibynnu ar argaeledd ac nid yw’r holl gynhyrchion a gwasanaethau ar gael ar bob trên.