Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio â chymorth gyda Threnau Arriva Cymru

  Assisted Train Travel with Arriva Trains Wales Ein nod yw ei gwneud mor syml ag sy’n bosibl teithio gyda ni; o’r herwydd rydym yn darparu cymorth arbennig i deithwyr sydd â gofynion ychwanegol.

  Mae’r dudalen hon yn rhoi crynodeb o’r wybodaeth am hygyrchedd sydd ar gael ar wefan Trenau Arriva Cymru i’ch helpu i sicrhau y bydd eich taith mor ddidrafferth ag sy’n bosibl. Bydd clicio ar y penawdau a/neu eiriau wedi’u tanlinellu yn mynd â chi i dudalen ac arni wybodaeth fanylach am bob pwnc.

  Cymorth wrth deithio

  I drefnu cymorth, dylech ffonio ein Tîm Cymorth i Deithwyr ar 033 300 50 501. Neu gallwch ddewis a threfnu cymorth ar gyfer eich taith wrth ichi brynu’ch tocynnau ar lein – mae ein gwefan yn gadael ichi ddewis yr union gymorth mae arnoch ei angen o blith nifer o opsiynau.

  Ni fyddwn yn ei gwneud yn ofynnol i deithwyr roi mwy na 24 awr o rybudd wrth drefnu cymorth trwy’r Tîm Cymorth i Deithwyr, ond gallwch hefyd drefnu ymhellach ymlaen llaw os yw’n well gennych. Byddwn bob amser yn gwneud hynny allwn os oes angen ichi deithio ar fyr rybudd, ond os gallwch roi gwybod inni beth yw’ch cynlluniau ymlaen llaw, byddwn yn gallu’ch helpu’n fwy effeithiol.

  Gostyngiadau

  Os oes gennych anabledd mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael Cerdyn Rheilffordd Person Anabl. Os nad oes gennych gerdyn rheilffordd ac rydych yn ddall neu’n rhannol ddall ac yn teithio gyda chydymaith, neu os ydych chi’n defnyddio cadair olwyn, gallwch gael gostyngiad ar docynnau Anytime.

  Stations Made Easy

  Weithiau gall fod o gymorth cael syniad o sut mae gorsaf yn edrych cyn mynd yno. Mae Stations Made Easy yn caniatáu i chi gynllunio ffordd o gwmpas yr orsaf ac i weld ffotograffau ohoni.

  Teithwyr ag anableddau

  Mae Trenau Arriva Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd ardderchog i’n holl gwsmeriaid. Gallwch ddarllen mwy am ein hymrwymiad i wella mynediad i’n gwasanaethau i gwsmeriaid ag anableddau yma.

  Cŵn cymorth

  I’n helpu i gyrraedd ein nod a chyflawni ein hymrwymiad i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid, mae Trenau Arriva Cymru wedi cyflwyno ‘Canllawiau i Deithio gyda Chŵn Cymorth’ mewn partneriaeth â phob un o’r elusennau.  

  Sgwteri symudedd  

  Mae gan gwmnïau trên bolisïau gwahanol ar gludo sgwteri symudedd ar drenau.

  Map hygyrchedd y rhwydwaith

  I gael gwybod pa mor hygyrch yw pob un o’r 247 o orsafoedd rydym yn eu rhedeg, dylech lawrlwytho copi o’r map hwn.

  Sgyrsiau ymwybyddiaeth o Deithio â Chymorth

  Rydym yn gweithio gyda grwpiau sy’n darparu cymorth i bobl anabl i godi ymwybyddiaeth o'n cynllun Teithio â Chymorth. Rydym yn ymweld â grwpiau lleol ac yn esbonio pa gymorth sydd ar gael mewn gorsafoedd ac ar drenau, sut i brynu tocyn a threfnu cymorth, pa gyfleusterau sydd ar gael mewn gorsafoedd ac ar drenau, a buddion cerdyn rheilffordd Person Anabl.

  Fel rhan o bob ymweliad, gellir trefnu taith ymgyfarwyddo i bob grŵp fel y gallwch gael profiad o daith a mwynhau diwrnod allan ar y trên. Os hoffech drefnu ymweliad ymwybyddiaeth, cysylltwch â’n Tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu drwy e-bost at community@arrivatw.co.uk

 • Making Rail Accessible Helping Older and Disabled Passengers IMG Gwneud y Rheilffyrdd yn Hygyrch: Cynorthwyo Teithwyr Hŷn ac Anabl
  Os hoffwch copi or 'Making Rail Accessible: Helping Older and Disabled Passengers" yng Nghymraeg, cysylltwch a Gwasanaeth Cwsmeriaid wrth ebostio community@arrivatrainswales.co.uk neu drwy ffonio 0845 606 1660, 8:00am tan 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn, a 11am a 8pm a Dydd Sul.

  Cliciwch yma i lawrllwytho (Adobe Acrobat PDF)
  Cliciwch yma i lawrllwytho fersiwn Saesneg (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

 • Making Rail Accessible Guide to Policies and Practices September 2011 IMG Gwneud y Rheilffyrdd yn Hygyrch: Canllaw i Bolisïau ac Arferion

  Os hoffwch copi or 'Making Rail Accessible: Guide to Policies and Practicies' yng Nghymraeg, cysylltwch a Gwasanaeth Cwsmeriaid wrth ebostio community@arrivatrainswales.co.uk neu drwy ffonio 0845 606 1660, 8:00am tan 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn, a 11am a 8pm a Dydd Sul.

  Cliciwch yma i lawrllwytho (Adobe Acrobat PDF)
  Cliciwch yma i lawrllwytho fersiwn Saesneg (Adobe Acrobat PDF)