Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Compensation - Frequently Asked Questions

  Oes gen i hawl i iawndal?

  Fel arfer byddwn yn cynnig iawndal ichi os oedd oedi o 30 munud neu ragor ar eich taith gyda ni ac os oedd achos yr oedi o fewn rheolaeth y diwydiant rheilffyrdd.

  Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am iawndal pan fydd yr oedi'n cael ei achosi gan faterion y tu hwnt i reolaeth y diwydiant rheilffyrdd gan ffactorau megis fandaliaeth, terfysgaeth, tresmasu neu dywydd garw.

  Mae'n rhaid inni gael hawliadau am iawndal cyn pen 28 diwrnod ar ôl ichi gwblhau'ch taith.

  Os ydych yn hawlio iawndal, mae'n rhaid eich bod wedi teithio ar y trên y bu oedi arno, a bod gennych docyn dilys ar gyfer y daith honno.

  Nid yw'r uchod yn effeithio ar unrhyw hawliau neu rwymedïau cyfreithiol a fyddai gennych fel arall o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015.

   

   

  Sut allaf wneud hawliad?

  Y ffordd gyflymaf i wneud hawliad am daith y bu oedi arni yw llenwi'r ffurflen we isod a lanlwytho llun o'ch tocynnau neu gadarnhad bwcio.

  Gallwch hefyd hawlio iawndal am daith y bu oedi arni trwy lawrlwytho ffurflen hawlio iawndal yma a'i phostio atom. Neu mae ffurflenni ar gael yn unrhyw un o'n gorsafoedd â staff.

  Gallwch ysgrifennu atom:

  Cysylltiadau Cwsmeriaid
  Trenau Arriva Cymru  
  RHADBOST RLTR-HBCR-LLTH  
  Tŷ'r Santes Fair  
  47 Heol Penarth  
  Caerdydd  
  CF10 5DJ

  Bydd angen ichi gynnwys y wybodaeth ganlynol gyda'ch hawliad:

  1. Dyddiad eich taith
  2. Yr amser yr oedd eich trên i fod i ymadael
  3. Yr orsaf roeddech yn teithio ohoni a'r orsaf roeddech yn teithio iddi
  4. Pa mor hir oedd yr oedi
  5. Bydd angen ichi ddarparu'ch tocyn am y daith y bu oedi arni. Os nad yw'ch tocyn gennych chi mwyach, mae'n bosibl y byddwn yn derbyn prawf arall o'ch taith, fel eich cadarnhad bwcio.

  Faint o iawndal mae gen i hawl iddo?

  Byddwn yn cynnig iawndal ichi fel a ganlyn, fan lleiaf.

  Hyd yr oedi Iawndal tocyn unffordd
  Iawndal tocyn dwyffordd
  30 i 59 munud 50% o gost eich tocyn
  25% o gost eich tocyn
  Awr neu fwy 100% o gost eich tocyn
  50% o gost eich tocyn
  2 awr neu fwy
  Mae'n bosibl y byddwn yn cynddu maint yr iawndal
   

   

  Os oes gennych docyn tymor, byddwn yn rhoi iawndal ichi am unrhyw deithiau unigol ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru y bu oedi arnynt. Caiff gwerth pob taith unigol ei seilio ar y tabl canlynol a defnyddir y lefelau iawndal sy'n berthnasol i docynnau unffordd.

  Math o docyn tymor
  Gwerth pob taith
  Blwyddyn Cost y tocyn wedi'i rhannu â 464
  Mis
  Cost y tocyn wedi'i rhannu â 40
  Wythnos
  Cost y tocyn wedi'i rhannu â 10

  Sut gaiff fy iawndal ei dalu?

  Telir iawndal trwy'r dulliau canlynol. Rhowch wybod inni sut yr hoffech inni eich talu wrth gyflwyno'ch hawliad.

  1. Talebau teithio'r Rheilffyrdd Cenedlaethol  
   Mae'r rhain yn ddilys am ddeuddeg mis a gellir eu defnyddio i dalu am deithiau ar drên unrhyw le ar rwydwaith y Rheilffyrdd Cenedlaethol.

  2. Siec  
   Rhowch wybod inni beth yw enw'r person y dylid gwneud y siec yn daladwy iddo.

  3. Taleb arian parod  
     Gellir cyfnewid hon am arian yn unrhyw un o swyddfeydd tocynnau Trenau Arriva Cymru cyn pen 3 mis ar ôl dyddiad ei dyroddi. Bydd angen ichi fynd â dull adnabod sy'n cynnwys eich llofnod (h.y. cerdyn banc, trwydded yrru neu basbort)

  4. Taliad BACS yn uniongyrchol i gyfrif banc o'ch dewis.  
   Byddwn yn gofyn ichi ddarparu'r cod didoli, rhif y cyfrif ac enw'r cyfrif wrth ymdrin â'ch hawliad ar system ddiogel.

  5. Cerdyn credyd/debyd  
   Byddwn yn gofyn ichi ddarparu rhif y cerdyn credyd/debyd yr ydych eisiau inni dalu'ch iawndal iddo wrth ymdrin â'ch hawliad ar system ddiogel.

  Gostyngiad pan fyddwch yn adnewyddu tocyn tymor a diwrnodau di-rym

  Nid yw'r canlynol yn berthnasol i docynnau tymor ar gyfer teithiau rhwng Amwythig a gorsafoedd Birmingham.

  Gostyngiad pan fyddwch yn adnewyddu

  Yn ychwanegol at yr iawndal ar sail digwyddiadau a nodir uchod, byddwn yn rhoi i ddeiliaid tocynnau tymor mis a chyfnodau hirach ostyngiad ar eu tocyn tymor nesaf os yw'r cyfartaledd prydlondeb a/neu'r cyfartaledd dibynadwyedd yn disgyn islaw'r sbardun a ddangosir yn y tabl isod yn ystod y 52 wythnos flaenorol. 89% yw'r sbardun ar gyfer talu iawndal am brydlondeb, a 98.5% yw'r sbardun ar gyfer dibynadwyedd.

  At ddibenion gostyngiad, pan fydd taith tocyn tymor yn croesi mwy nag un grŵp gwasanaeth, bydd y tocyn yn eiddo i'r grŵp gwasanaeth sy'n cynnwys rhan hiraf y daith. Os oes angen eglurhad arnoch ynghylch pa grŵp gwasanaeth mae'ch tocyn tymor ynddo, bydd staff yn y swyddfeydd tocynnau mewn gorsafoedd yn gallu helpu.

      Mesur Grwp Gwasanaeth Sbardunau Gostyngiad Tocyn Tymor
      Prydlondeb   Dibynadwyedd    
      Targed % Sbardun % Targed %  Sbardun %  
  Cambrian T-10 92.0 89.0 99.5 98.5  

  Aberystwyth- Birmingham

             

  Machynlleth- Pwllheli

             

  Holyhead- Birmingham

             

  Cardiff Local and Valleys

  T-5 92.0 89.0 99.5 98.5  

  Treherbert- Cardiff

             

  Aberdare- Barry/Bridgend

             

  Merthyr- Barry Island/Bridgend

             

  Rhymney- Penarth

             

  Radyr- Coryton

             

  Cardiff- Cardiff Bay

             

  Marches

  T-10 92.0 89.0 99.5 98.5  

  Manchester- Cardiff and West

             

  Holyhead- Cardiff

             

  Crewe- Shrewsbury

             

  Wales - England

  T-10 92.0 89.0 99.5 98.5  

  Maesteg - Cheltenham

             

  Ebbw Vale branch

             

  South, West & Central Wales

  T-10 92.0 89.0 99.5 98.5  

  Milford Haven- Swansea

             

  Swansea- Shrewsbury

             

  Swansea- Cardiff

             

  North Wales Interurban

  T-10 92.0 89.0 99.5 98.5  

  North Wales- Manchester

             

  Holyhead- Chester- Crewe

             

  North Wales Branches

  T-5 92.0 89.0 99.5 98.5  

  Wrexham- Bidston

             

  Llandudno- Blaenau

             

   

  Nodiadau ar y tabl

  Mesur ar gyfer prydlondeb a dibynadwyedd:

  Ystyr T-5 yw trenau'n cyrraedd eu cyrchfannau terfynol o fewn 5 munud i'w hamser disgwyliedig.

  Ystyr T-10 yw trenau'n cyrraedd eu cyrchfannau terfynol o fewn 10 munud i'w hamser disgwyliedig.

  * Ystyr sbardun yw'r lefel lle caiff iawndal ei dalu i ddeiliaid tocynnau tymor sy'n ddilys am fis neu gyfnod hirach os yw'r perfformiad yn is na hi. 

  Mae manylion am y lefelau prydlondeb a dibynadwyedd, ein perfformiad o ran eu cyrraedd, ac unrhyw iawndal sy'n ddyledus i chi ar gael o'n swyddfeydd tocynnau neu o glicio yma .  

  Tocynnau Tymor o un mis neu fwy ond llai na blwyddyn

  Os oes gennych docyn tymor sy'n ddilys am un mis neu fwy ond llai na blwyddyn, byddwn yn rhoi 5% o ostyngiad ichi wrth adnewyddu'r tocyn os yw cyfartaledd prydlondeb neu gyfartaledd dibynadwyedd eich grŵp gwasanaeth yn disgyn islaw'r sbardunau yn ystod y 52 wythnos flaenorol.

  Os yw prydlondeb a dibynadwyedd eich grŵp gwasanaeth yn disgyn islaw'r sbardunau, rhoddir 10% o ostyngiad pan fyddwch yn adnewyddu'ch tocyn.

  Tocynnau tymor blwyddyn

  Os oes gennych docyn tymor sy'n ddilys am flwyddyn, byddwn yn rhoi'r un gostyngiad ichi â'r cwsmeriaid sydd â thocyn tymor sy'n ddilys am un mis neu fwy.

  Yn ogystal, gan ein bod yn gwerthfawrogi'ch ymrwymiad, byddwn hefyd yn rhoi gostyngiad ychwanegol o 1% ichi wrth adnewyddu'ch tocyn tymor ar gyfer pob cyfnod o bedair wythnos lle mae'r cyfartaledd prydlondeb neu ddibynadwyedd yn disgyn islaw'r sbardun - hyd at uchafswm o 8%. Os yw prydlondeb a dibynadwyedd yn disgyn islaw'r sbardunau, byddwn yn rhoi gostyngiad cyfunol uchaf posibl o 16%.

  Diwrnodau Di-rym

  Mewn rhai achosion penodol, er enghraifft pan fydd tarfu difrifol ar nifer fawr o'n gwasanaethau, mae'n bosibl na fyddwn yn gallu cynnig gwasanaeth trên effeithiol na gwasanaeth bws yn lle trên ar ddiwrnod penodol. Mewn achos o'r fath, mae'n bosibl y byddwn yn cyhoeddi bod y diwrnod yn ddi-rym ac, yn yr amgylchiadau hyn, ni fydd perfformiad y diwrnod hwnnw yn cael ei gynnwys yn ein hystadegau perfformiad. 

  Os bydd hynny'n digwydd, pan fyddwch yn adnewyddu'ch tocyn tymor, byddwn yn ymestyn cyfnod amser eich tocyn o ddiwrnod arall, am bob diwrnod y bu effaith arno.

  Sut i hawlio'ch gostyngiad neu ddiwrnodau di-rym

  Mae angen ichi adnewyddu'ch tocyn tymor cyn pen 28 diwrnod ar ôl i'ch tocyn ddod i ben a rhaid i'ch tocyn newydd fod ar gyfer yr un daith ac am yr un cyfnod neu gyfnod byrrach. Os nad ydych yn adnewyddu'ch tocyn tymor, bydd gennych hawl i iawndal yn lle'r gostyngiad y byddech wedi'i gael. Cysylltwch â'r adran Cysylltiadau Cwsmeriaid pan ddaw eich tocyn i ben er mwyn hawlio unrhyw ad-daliad sy'n ddyledus ichi. Bydd angen ichi anfon y tocyn tymor a ddaeth i ben atom, a dweud wrthym sut yr hoffech inni dalu'ch iawndal. • How Do I Claim Compensation For a Delay?

  How Do I Claim Compensation For a Delay?

  When submitting please make sure to include:

  1. The date of your journey.
  2. The time your train was due to depart.
  3. The stations you were travelling from and to.
  4. If your journey was delayed how late were you reaching the station you were travelling to?
  5. Please provide a copy of the train tickets for the journey you made. If you no longer have the tickets we may accept a booking confirmation.
  6. Please tell us how you would like us to pay any compensation you may be owed. We can offer compensation in the form of National Rail travel vouchers, cheque, bank transfer (BACS), Credit card payment or voucher exchanged for cash from any Arriva Trains Wales ticket office. Please note that if we offer you goodwill compensation this will usually be in the form of National Rail travel vouchers. 

 • Loading