Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Sut y gallwch chi helpu i ddelio â throseddu ar y rheilffordd?

  British Transport Police valleys Patrol 535x200 IMG 

  Mae unioni canlyniadau troseddau ar y rheilffyrdd yn costio llawer o arian. Yn y pen draw rhaid i’r arian hwnnw gael ei adlewyrchu yng nghost tocynnau.I ni fel cwmni mae’n costio:

  • rhwng £1,000 ac £8,000 i ailbeintio ac ailwampio cerbyd, gan ddibynnu ar faint y difrod£350 i osod un sedd newydd
  • £300 i osod un ffenestr newydd
  • £250 i osod un bwrdd newydd
  • £60 yr un i osod byrddau plygu newydd ar gefnau seddi.

  Beth ydym ni’n ei wneud amdano?
  Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau lleol a Heddlu Trafnidiaeth Prydain i wneud ein gorsafoedd a’n trenau’n fwy diogel i’n teithwyr a’n staff.

  Camerâu TCC
  Mae yna gamerâu TCC mewn llawer o orsafoedd ac ar hyn o bryd mae camerâu TCC o’r math diweddaraf yn cael eu gosod ar ein trenau.Mae’r rhain yn monitro tu mewn y cerbydau a hefyd yn dangos yr hyn mae’r gyrrwr yn ei weld o flaen y trên. Gellir llwytho lluniau i lawr a’u defnyddio fel tystiolaeth pan fo’i hangen ar Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

  Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu
  Ym mis Ebrill 2006, cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru, mewn partneriaeth â Threnau Arriva Cymru a Heddlu Trafnidiaeth Prydain, 21 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ar y rhwydwaith. Hefyd agorwyd gorsaf heddlu newydd yng Ngorsaf Rheilffordd Pontypridd.

  Gan weithio o Abertawe, Caerdydd, Pontypridd, Casnewydd, yr Amwythig, y Rhyl a Bangor, mae’r swyddogion hyn yn ymgysylltu â’r cymunedau lleol er mwyn deall problemau lleol. Maen nhw hefyd yn darparu patrolau amlwg mewn gorsafoedd ac ar drenau yn ôl yr angen.Ers eu cyflwyno, mae tîm Pontypridd wedi cyflawni mwy na 3000 o batrolau ar drenau ac mewn gorsafoedd. Hyd yn hyn, mae mwy na 1000 o bobl wedi cael eu taflu allan o orsafoedd am loetran neu fod heb fwriad i deithio.

  Mae plismona cymdogaethol a deall y problemau sy’n effeithio ar gymunedau lleol yn allweddol i ddatrys problemau pan maen nhw’n codi.  Dysgwch fwy am waith ddyddiol y tim plismona a darganfyddwch sut gallwch roi gymorth i leihau tor cyfraith yn eich cymuned chi gan glicio yma.

  Sut allwch chi helpu?
  Dywedwch am droseddau – peidiwch â’u hanwybyddu. Os ydych chi’n gweld unrhyw ddigwyddiad ar y rheilffordd, neu os ydych chi’n amheus am rywbeth sy’n digwydd ar drên neu blatfform, dywedwch wrth Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar unwaith. Cewch gysylltu am ddim ar 0800 40 50 40  24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.Neu gydag ymholiadau lle nad oes brys, gallwch e-bostio’r Tîm Plismona Cymdogaethol i roi gwybod am ddigwyddiadau fel pobl ifanc yn loetran mewn gorsafoedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.Y cyfeiriad e-bost yw neighbourhoodteams-wales@btp.pnn.police.uk .

  Crimestoppers
  Os oes gennych unrhyw wybodaeth am unrhyw un sydd efallai wedi cyflawni trosedd ar y rheilffyrdd ond eich bod eisiau aros yn ddienw, gallwch ffonio Crimestoppers yn gwbl gyfrinachol.Efallai y bydd gennych hawl i wobr ariannol.Sbwriel, tipio anghyfreithlon a llystyfiant rhy drwchus wrth ochr y trac

  Os ydych chi’n sylwi ar unrhyw ddifrod i ffensys diogelwch wrth ochr y trac neu os ydych chi’n pryderu am dipio anghyfreithlon a llystyfiant rhy drwchus, cysylltwch â Llinell Gymorth Genedlaethol Network Rail ar 08457 11 41 41.