Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Gwybodaeth i Deithwyr pan fo Tarfu

  Mae Trenau Arriva Cymru’n gwybod bod darparu gwybodaeth am wasanaethau trên y mae tarfu arnynt yn flaenoriaeth i gwsmeriaid a dyma faes rydym yn canolbwyntio arno.

  Mae’r diwydiant rheilffyrdd wedi cynhyrchu Cod Ymarfer Cymeradwy sy’n nodi canllawiau ac arferion da lefel uchel ar ddarparu gwybodaeth i gwsmeriaid pan fo tarfu. Mae Trenau Arriva Cymru’n defnyddio’r Cod Ymarfer hwn fel fframwaith i ddarparu gwybodaeth amserol, gywir a chyson i gwsmeriaid pan fo tarfu fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch teithio.

  Gallwch ddarllen mwy am hyn ac am y gwelliannau mae’r diwydiant yn eu gwneud i’r ffordd y darperir gwybodaeth i deithwyr yn ein dogfen Gwybodaeth i Deithwyr pan fo Tarfu: Cynllun Lleol  (Adobe Acrobat PDF).  

  Gellir gweld canllawiau ac arferion da Cymdeithas y Cwmnïau Trên yn y Cod Ymarfer Cymeradwy.


 • Gwybodaeth am darfu

  Pum ffordd i wirio’r cynlluniau ar gyfer eich taith gyda Threnau Arriva Cymru cyn cychwyn arni.

  Mae Trenau Arriva Cymru’n un o’r cwmnïau gorau yn y Deyrnas Unedig yn gyson am ddarparu gwasanaethau prydlon a dibynadwy. Mae tywydd garw, gwaith gan Network Rail i wella’r seilwaith a gwaith i sicrhau bod ein trenau’n aros yn ddiogel ac yn effeithiol i gyd yn gallu effeithio ar ddarparu’r gwasanaeth gorau.

  Er mwyn sicrhau y gall ein cwsmeriaid wybod bob amser a yw eu dewis trên yn cadw ein haddewid gwasanaeth, rydym wedi datblygu PUM ffordd o’ch helpu i ‘Gael gwybod yn gyntaf’. Felly, nawr gallwch gael yr holl wybodaeth mae ei hangen i gynllunio teithiau, teithio a chyrraedd eich cyrchfan yn hyderus.    

  1. Mynd i’n gwefan  

   a. Gellir gweld gwybodaeth amser real am wasanaethau a ddangosir yn glir ar y dudalen hafan ar ffurf bwrdd lliwiau sy’n dangos statws pob llwybr ar ein rhwydwaith. Mae hefyd dolenni i wybodaeth am waith gwella gan Network Rail a allai effeithio ar eich taith.  

   b. Mae ein hofferyn cynllunio teithiau a gwerthu tocynnau hefyd yn dangos gwybodaeth bwysig am newidiadau cynlluniedig i wasanaethau e.e. pan fo angen cludiant ar y ffordd yn lle trenau o dro i dro oherwydd gwaith gwella gan Network Rail.

   c. Gallwch ddefnyddio cyfleuster gwirio teithiau Trenau Arriva Cymru i wirio gwybodaeth am eich trên penodol chi cyn teithio trwy fynd i www.arrivatrainswales.co.uk/check 

  2. Tanysgrifio i’n gwasanaeth e-fwletinau rheolaidd
    
   Mae newidiadau cynlluniedig i amserlenni oherwydd gwaith gwella cyfredol ac yn y dyfodol gan Network Rail yn cael eu cynnwys yn ein diweddariadau rheolaidd hwylus trwy e-bost. Cliciwch yma i gofrestru heddiw.

  3. Rhybuddion amser real am wasanaethau trên trwy e-bost  
   Gallwch gofrestru i gael negeseuon e-bost awtomatig am eich teithiau rheolaidd, sy’n rhoi gwybodaeth fyw benodol am eich trên arferol. Cliciwch yma i gofrestru.

  4. Ein dilyn ar Twitter  
   Gwybodaeth fyw am ein holl wasanaethau gan gynnwys diweddariadau am amgylchiadau a allai effeithio ar eich taith, gwybodaeth am gynhyrchion a’r cyfle i ddweud wrthym ni sut rydym ni’n gwneud. Gallwch gofrestru i gael ein trydariadau yma @ArrivaTW. Gallwch weld ein polisi Twitter yma.

  5. Edrych ar bosteri gwybodaeth yn yr orsaf    
   Gellir gweld gwybodaeth am newidiadau cynlluniedig i amserlenni ar bosteri arbennig sydd wedi’u marcio’n glir yn eich gorsaf leol. I gael gwybodaeth amser real am newidiadau heb eu cynllunio i wasanaethau, cadwch lygad ar y sgriniau electronig ar y platfform sy’n rhoi gwybodaeth i gwsmeriaid, a chlustfeiniwch am gyhoeddiadau.

  Noder: Mae Trenau Arriva Cymru’n darparu’r wybodaeth fanylaf, orau sy’n benodol i’w wasanaethau ledled ein rhwydwaith. I weld map ein rhwydwaith cliciwch yma. I gael gwybodaeth am bob gwasanaeth trên ar rwydwaith y Deyrnas Unedig gyfan cysylltwch ag Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 0345 604 0500 (Cymraeg), 08457 484950 (Saesneg) neu ewch i www.nationalrail.co.uk.