Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cynllun Waled Oren

  Orange Wallet Scheme

  Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a darparwyr eraill trafnidiaeth gyhoeddus, mae Trenau Arriva Cymru’n lansio offeryn cyfathrebu newydd i deithwyr a allai gael anhawster wrth gyfathrebu.   


  Mae’r ‘Waled Oren’ yn un o amryw o brosiectau rhanbarthol cydweithredol a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Strategaeth Cymru Gyfan ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig. Bwriedir i’r prosiect helpu pobl, yn enwedig y rheiny sydd ar y sbectrwm awtistig, i ymdopi’n haws â thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae’r prosiect wedi’i seilio ar gynlluniau sydd eisoes ar waith yn Nyfnaint a Sir Benfro.

  Offeryn cyfathrebu yw’r waled, sy’n gallu cael ei ddefnyddio gan bobl sydd weithiau yn ei chael yn anodd cyfleu eu hanghenion i staff wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Yn y waled mae lle i’r defnyddiwr roi promtiau ysgrifenedig a/neu weledol i’w dangos i’r tocynnwr neu staff yr orsaf neu wrth brynu tocyn mewn swyddfa docynnau.

  Caiff staff ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru eu hyfforddi i adnabod y waled a byddan nhw’n gwybod i fod yn amyneddgar ac i gynnig cymorth priodol. Caiff y waled ei adnabod gan staff ar draws rhwydwaith Trenau Arriva Cymru a staff y prif wasanaethau bws lleol, gan gynnwys First Cymru, Stagecoach, Bws Caerdydd, Bws Casnewydd a Bysiau Arriva.

  I bwy mae’r waled?

  Dyluniwyd y Waled Oren i bobl a hoffai gael cymorth i gyfathrebu â staff wrth ddefnyddio bysiau neu drenau, yn enwedig y rheiny sydd ag anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig.

  Beth yw hi?

  Mae’n waled sy’n cynnwys pocedi plastig. Mae’r pocedi wedi’u dylunio i ddal geiriau a lluniau a fydd yn eich helpu i roi gwybod i’r staff trafnidiaeth am eich anghenion. Gellir cyfnewid y geiriau a’r lluniau.   

  Sut caiff y waled ei defnyddio?

  Gallwch ddangos y waled a’i chynnwys i’r staff fel cymorth i gyfathrebu â nhw, neu pan fydd angen cymorth arnoch. Mae’r staff trafnidiaeth yn ymwybodol o’r cynllun Waled Oren a byddant yn sylweddoli bod angen cymorth arnoch.

  Sut i greu geiriau a lluniau

  Mae templedi ar gael i’w defnyddio, neu gallwch greu eich lluniau neu’ch geiriau eich hun trwy dorri darnau papur 90mm wrth 60mm. Gellir lawrlwytho templedi o wefan pob un o’r darparwyr trafnidiaeth.   

  Mewn argyfwng

  Rydym yn eich cynghori i ysgrifennu manylion y person y byddech eisiau inni gysylltu ag ef mewn argyfwng yn y waled. Gellir dangos y waled i aelod o’r staff i ddangos bod angen cymorth arnoch. 

  Oes yna fuddion eraill?

  Nid yw’r Waled Oren yn cynnig unrhyw fuddion ariannol na blaenoriaeth dros deithwyr eraill. Diben y waled yw cynorthwyo â chyfathrebu.

  Ble allaf i gael fy Waled Oren?

  Cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid trwy ffonio 0333 211 202 neu anfon neges e-bost at community@arrivatw.co.uk a byddwn yn postio waled atoch. Gallwch gael waledi o rai llyfrgelloedd lleol hefyd – ceir manylion llawn ar wefan www.asdinfowales.co.uk

  Lawrlwythwch y daflen Waled Oren i’w hargraffu yma (Adobe Acrobat PDF)