Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Dangosyddion Tryloywder Allweddol

  Key Performance Indicators - Banner

  Yng nghwmni Trenau Arriva Cymru ein nod yw rhannu gwybodaeth am ein perfformiad a’n lefelau gwasanaeth gyda’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn gyffredinol. Fel busnes sydd ar hyn o bryd yn cyrraedd lefel ansawdd 5 seren y Sefydliad Ewropeaidd er Rheoli Ansawdd, credwn ei bod yn bwysig i’n holl gynulleidfaoedd allu cael gwybodaeth o’r math hwn.  

  Mae’r rhan hon o’n gwefan yn cynnig mynediad i amrywiaeth fawr o ffynonellau gwybodaeth i helpu i ddangos sut mae Trenau Arriva Cymru’n perfformio ar draws ystod o weithgareddau busnes gwahanol.

  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Drenau Arriva Cymru neu roi unrhyw adborth ar ein perfformiad, gallwch gysylltu â ni yma www.arrivatrainswales.co.uk/CysylltuâNi/

  Boddhad Cwsmeriaid: Arolwg Teithwyr y Rheilffyrdd Cenedlaethol  

  Gellir gweld canlyniadau Arolwg Teithwyr diweddaraf y Rheilffyrdd Cenedlaethol yma https://www.transportfocus.org.uk/

  Mesur Perfformiad Cyhoeddus (PPM): y ffordd rydym ni’n mesur Perfformiad a Phrydlondeb

  Y mesur safonol a ddefnyddir ledled y diwydiant rheilffyrdd ym Mhrydain Fawr yw’r Mesur Perfformiad Cyhoeddus (PPM). Mae hwn yn fesur cyfun o faint o’r trenau ar yr amserlen sydd wedi rhedeg ar hyd y llwybr cyfan gan alw yn yr holl fannau aros a faint sydd wedi cyrraedd eu cyrchfan derfynol o fewn deg munud i’r amser a hysbysebir. Cyhoeddir canlyniadau’r mesur hwn bob pedair wythnos.  

  Gellir gweld ein Mesur Perfformiad Cyhoeddus yma:  http://www.networkrail.co.uk/about/performance/

  Gellir gweld Mesur Perfformiad a Phrydlondeb gwasanaethau Trenau Arriva Cymru ar bob llwybr yma: www.arrivatrainswales.co.uk/Performance/. Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei harddangos ar bosteri yn y gorsafoedd a reolir gan Drenau Arriva Cymru.

  Newidiadau a gynlluniwyd ymlaen llaw i amserlenni a tharfu nas cynlluniwyd ar wasanaethau

  Gellir gweld newidiadau a gynlluniwyd ymlaen llaw i’n hamserlen gyhoeddedig, fel arfer oherwydd gwaith sy’n cael ei wneud gan Network Rail i wella’r seilwaith, yma: www.arrivatrainswales.co.uk/GwaithPeirianyddol/  

  Mae gwybodaeth amser real am darfu nas cynlluniwyd ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru’n cael ei chyhoeddi a’i diweddaru 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos yma: www.journeycheck.com/arrivatrainswales (Saesneg yn unig)

  Gellir gweld gwybodaeth am newidiadau cynlluniedig sy’n effeithio ar gwmnïau trên eraill y Deyrnas Unedig ar wefan Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol: www.nationalrail.co.uk/service_disruptions/indicator.aspx (Saesneg yn unig)  
  Neu drwy fynd i wefan y cwmni trên penodol.

  Gwaith gwella cyfredol gan Network Rail ar gyfer rhwydwaith rheilffyrdd y Deyrnas Unedig: www.networkrail.co.uk/improvements/indexpage.aspx

  Gellir gweld esboniad gan Network Rail o achosion o oedi ar y rheilffyrdd yma: www.networkrail.co.uk/timetables-and-travel/delays-explained/

  Oriau agor swyddfeydd tocynnau fesul gorsaf

  Gellir gweld manylion gorsafoedd a reolir gan Drenau Arriva Cymru yma: www.arrivatrainswales.co.uk/stationsearch/  
  Yr holl orsafoedd rheilffyrdd eraill yn y Deyrnas Unedig: www.nationalrail.co.uk/stations_destinations/  

  Cyfrifiannell Tocynnau Tymor

  Gellir gweld cyfrifiannell tocynnau tymor i ddangos y gost am bob taith ar gyfer unrhyw daith rhwng dwy orsaf yn y Deyrnas Unedig yma: http://ojp.nationalrail.co.uk/service/seasonticket/search  

  Digwyddiadau arbennig

  Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau arbennig (digwyddiadau chwaraeon, cyngherddau, gwyliau ac unrhyw ddigwyddiadau eraill) sy’n effeithio ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru’n cael ei chyhoeddi yma: www.arrivatrainswales.co.uk/specialevents

  Nifer y cwynion

  Gellir gweld nifer y cwynion am bob 100,000 o deithiau teithwyr i bob cwmni trên yn y Deyrnas Unedig yma:  
  Passenger Focus: http://data.passengerfocus.org.uk/train/complaints/tocs/
  Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd: http://orr.gov.uk/info-for-passengers/complaints