Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Archwilio Cymru ar y trên a'r bws gyda Threnau Arriva Cymru

  Explore Wales with Arriva Trains Wales Beth am ymuno â’r nifer gynyddol o deithwyr sy’n dewis aros ym Mhrydain ar gyfer eu gwyliau ac ymweld â Chymru – gwlad â golygfeydd, hanes a diwylliant syfrdanol?  

  Mae Pas Archwilio Cymru wedi’i fwriadu i roi i chi’r rhyddid i ddewis y lleoedd yr hoffech ymweld â nhw. Mae ein trenau’n mynd â chi i drefi, pentrefi a chefn gwlad hardd; ac i leoedd lle nad oes trenau, fel arfer mae bysiau’n mynd yno.

  O draethau hardd Sir Benfro i fynyddoedd godidog Eryri, Pas Archwilio Cymru yw’ch tocyn i ddarganfod popeth sydd gan Gymru i’w gynnig. Cewch weld cartref enwog rygbi Cymru yn Stadiwm Principality, ymweld â llawer o’n cestyll enwog neu fwynhau diwrnod iachusol yn cerdded ar hyd rhywfaint o Lwybr Arfordir Cymru, sy’n 870 milltir o hyd.  

  Pas Archwilio Cymru yw’ch tocyn i fwynhau’r rhyddid i ddarganfod Cymru ar y trên a’r bws. Am gyn lleied â £69 (yn ddilys tan 31/12/17) cewch fwynhau teithiau sy’n cynnig gwerth gwych am arian ar drenau a bysiau i’ch helpu i ddarganfod atyniadau a darparwyr llety ledled rhwydwaith Trenau Arriva Cymru. Dyma fargen na allwch fforddio ei methu!

  Mae gennym hefyd amrywiaeth o docynnau crwydro dydd os hoffech archwilio rhan benodol o rwydwaith Trenau Arriva Cymru.

 • Opsiynau Pas Archwilio Cymru

  Mae tri math o Bas Archwilio Cymru, ac mae pob un yn cynnig teithiau diderfyn ar yr holl brif reilffyrdd yng Nghymru, a hefyd y llinellau rhwng Casnewydd, Amwythig a Crewe, Crewe i Gaer a Chasnewydd i Gaerloyw.

  Am faint allaf i ddefnyddio Pas Archwilio Cymru?

  Mae pob Pas Archwilio Cymru’n caniatáu pedwar diwrnod o deithiau ar drenau ac wyth diwrnod o deithiau ar fysiau mewn cyfnod o wyth diwrnod yn olynol.  

  Faint mae Pas Archwilio Cymru’n costio?

      Oedolyn  Plentyn   Cerdyn Rheilffordd *  
  Pas Archwilio Cymru
  £99.00 £49.50 £65.35
  Pas Gogledd a Chanolbarth Cymru
  £69.00 £34.50 £45.55
  Pas De Cymru
  £69.00 £34.50    £45.55

   

  * Cerdyn Rheilffordd: Gallwch gael gostyngiad ar Bas Archwilio Cymru os oes gennych un o’r cardiau rheilffordd hyn: 16-25, Two Together, Disabled Person, Senior.

  Ble allaf i brynu Pas Archwilio Cymru?

  Gellir prynu tocynnau yn y rhan fwyaf o’r gorsafoedd rheilffordd â staff yng Nghymru a gorsafoedd mwy fel Llundain Paddington, Amwythig, Caer, Birmingham New Street, Bryste Temple Meads a Manceinion; a thrwy asiantaethau teithio a benodir gan y Rheilffyrdd Cenedlaethol ledled Prydain.

  Gallwch ddefnyddio ein cyfleuster chwilio am orsaf i ganfod yr orsaf â staff fwyaf hwylus i chi brynu’ch Pas Archwilio Cymru.   

  Cyn i chi brynu’ch Pas Archwilio Cymru, bydd angen i chi roi gwybod i ni pa ddiwrnod yr hoffech i’ch pas ddechrau. Ni allwn werthu Pasau Archwilio Cymru heb ddyddiad penodol.

  Dim ond mewn gorsaf reilffordd â staff y gellir prynu Pas Archwilio Cymru. NID yw Pas Archwilio Cymru ar gael i’w brynu ar lein, dros y ffôn NAC ar drên.

  Pethau mae angen i chi wybod

  • Telerau ac Amodau Pas Archwilio Cymru: Dylech ddarllen y Telerau ac Amodau cyn prynu’ch Pas Archwilio Cymru.
  • Newidiadau i amserlenni: Ar adegau mae’n anochel y bydd gwaith gan Network Rail i wella’r seilwaith yn effeithio ar rai o’n gwasanaethau ni, gan olygu newidiadau i’r amserlenni arferol. Cynghorwn deithwyr i wirio, cyn cychwyn ar eu taith, fanylion llawn y trenau sydd wedi’u newid, cysylltiadau ymlaen a chludiant ychwanegol ar y ffordd. Gellir cael manylion newidiadau trwy fynd i’r dudalen Newidiadau Cynlluniedig i Wasanaethau neu o’r swyddfa docynnau â staff sy’n lleol i chi.
  • Gwybodaeth fyw am wasanaethau: Gellir gweld gwybodaeth fyw am wasanaethau Trenau Arriva Cymru ar ein gwefan gwirio teithiau www.journeycheck.com/arrivatrainswales.