Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Sut yr ydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan

  Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi wrth i chi bori ar ein gwefan a hefyd yn caniatáu i ni wella ein gwefan.

  Rydym yn defnyddio dau fath o cwci ar ein gwefan; rhai sy’n gwbl angenrheidiol er mwyn i’n gwefan weithredu swyddogaethau, fel bwcio a phrynu tocynnau. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis trydydd parti oddi wrth Google sy’n ein galluogi i dracio defnydd o’r wefan a mesur pa mor effeithiol yw ein gweithgarwch marchnata.

  Felly beth yw cwci?  

  Ffeil destun fach yw “cwci”, y mae gwefan yn ei gosod ar yriant caled cyfrifiadur defnyddiwr. Mae nifer o fathau o cwci ac yn aml cyfeirir at y math mwyaf cyffredin fel cwcis ‘sesiwn’. Defnyddir y rhain i gadw golwg ar wybodaeth mae ar ddefnyddiwr ei hangen wrth deithio o’r naill dudalen i’r llall ar wefan. Oes fer sydd gan y cwcis hyn a byddan nhw’n darfod cyn pen ychydig o funudau ar ôl i’r defnyddiwr adael y wefan.

  Ffeil destun fach yw “cwci”, y mae gwefan yn ei gosod ar yriant caled cyfrifiadur defnyddiwr. Mae nifer o fathau o cwci ac yn aml cyfeirir at y math mwyaf cyffredin fel cwcis ‘sesiwn’. Defnyddir y rhain i gadw golwg ar wybodaeth mae ar ddefnyddiwr ei hangen wrth deithio o’r naill dudalen i’r llall ar wefan. Oes fer sydd gan y cwcis hyn a byddan nhw’n darfod cyn pen ychydig o funudau ar ôl i’r defnyddiwr adael y wefan.

  Rydym ni’n defnyddio’r cwcis canlynol:

  Cwcis cwbl angenrheidiol: Mae’r cwcis hyn yn sicrhau bod ein gwefan yn gweithio’n iawn, a dim ond yn ystod hyd eich ymweliad maen nhw’n rhedeg. Hebddynt, ni fyddai’n bosibl gwneud pethau fel chwilio am amserau trenau. Dyna pam mae’r cwcis hyn wedi’u gosod fel rhan o delerau ac amodau defnyddio ein gwefan. Ni fydd ein gwefan yn gweithio’n iawn heb y cwcis hyn.

  Cwcis swyddogaeth: Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i sicrhau bod ein cynnwys wedi’i deilwra i chi i’r graddau mwyaf posibl. Maen nhw’n gwneud hyn trwy adael i’r wefan gofio’ch gosodiadau blaenorol, fel hoff deithiau ac unrhyw ddewisiadau yr ydych wedi’u gwneud, fel eich enw defnyddiwr neu’ch gorsaf gartref.

  Cwcis dadansoddeg gwe/Cwcis marchnata: Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i ni ddeall ymddygiad cyffredinol cwsmeriaid, fel pa rannau o’n gwefan mae cwsmeriaid yn eu defnyddio, lle maen nhw’n gadael ac, os oes rhywbeth yn mynd o chwith, lle mae’n digwydd, gan ein helpu i wella ein gwefan. Rydym hefyd yn tracio sut mae cwsmeriaid yn dod o hyd i’n gwefan, er enghraifft pa beiriant chwilio a ddefnyddiwyd neu pa hysbysebion ar-lein maen nhw wedi clicio arnyn nhw cyn dod i’n gwefan, gan ein helpu i ddeall pa mor effeithiol yw ein gwaith marchnata. Caiff y data eu gwneud yn ddienw a’u cyfuno fel y gallwn fonitro tueddiadau a chyfrif ymwelwyr yn hytrach na thracio cwsmeriaid unigol. Ni chânt unrhyw effaith ar yr hyn a welwch ar y wefan ac nid ydynt yn storio na thracio eich data personol o gwbl.

  Pam mae angen i ni ddefnyddio’r cwcis hyn?  

  Mae’r cwcis hyn yn rhan bwysig o’r gwaith o ddarparu gwasanaeth effeithiol i chi. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi’n cydsynio i ni greu a chasglu’r cwcis hyn. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi’n cytuno eich bod yn ymwybodol o’r cwcis hyn ac yn deall y cânt eu defnyddio ar ein gwefan ac at ba ddibenion y cânt eu defnyddio.

  At hynny, mae’n bosibl y bydd Trainline yn defnyddio cwcis ar ein gwasanaeth bwcio yn unol â’i bolisi preifatrwydd  

  Fel arfer mae porwyr rhyngrwyd yn derbyn cwcis yn ddiofyn. Fodd bynnag, mae modd gosod porwr i wrthod cwcis. Os gwneir hyn mae’n bwysig peidio â gwrthod y cwcis sesiwn anfalaen a defnyddiol. Dewiswch opsiwn sy’n gwrthod cwcis trydydd partïon yn unig. Noder y gallai hyn effeithio ar ddefnyddioldeb ein gwefan ni a gwefannau eraill.

  Rydym yn ymdrechu i gadw’r polisi hwn mor gyfredol ag sy’n bosibl.