Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cyfarwyddwyr Trenau Arriva Cymru 

  Ein tîm uwch reolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau y cewch y gwasanaeth gorau posibl.

  Tom Joyner, Managing Director of Arriva Trains Wales Tom Joyner - Rheolwr Gyfarwyddwr   
  Tom yw Rheolwr Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru lle mae’n arwain busnes sydd â thîm o fwy na 2200 o gydweithwyr ledled Cymru a’r Gororau, gan eu helpu i gysylltu pobl a chymunedau â’r hyn sy’n bwysig iddynt. Ymunodd Tom â’r cwmni o London Midland, lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Teithwyr, a daw ag 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant rheilffyrdd. Ymunodd Tom â London Midland yn 2013 ac yno arweiniodd dîm o 2,000 o bobl i weddnewid y 60 miliwn o deithiau mae teithwyr yn mynd arnynt bob blwyddyn. Arweiniodd ei ymdrechion at roi i London Midland deitl y sefydliad yr oedd ei wasanaeth cwsmeriaid wedi gwella mwyaf, gan y Sefydliad Gwasanaeth Cwsmeriaid. Mae ei swyddi blaenorol wedi cynnwys gweithio ym maes systemau rheilffyrdd y dyfodol yn Network Rail a chyn hynny swyddi bwrdd ac arweinyddiaeth yng nghwmnïau trên  First Group a National Express.
  Bethan Jelfs, Customer Service Director  

  Bethan Jelfs – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid 
  Dechreuodd Bethan ei gyrfa yn y swyddfa deithiau yn yr orsaf yn ei thref enedigol, sef Pen-y-bont ar Ogwr. Erbyn hyn hi yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Trenau Arriva Cymru. Yn ystod ei gyrfa mae wedi gweithio mewn llawer o wahanol swyddi gan gynnwys Adnoddau Dynol, Diogelwch, Hyfforddiant a Datblygiad ac yn fwy diweddar fel ein Pennaeth Gorsafoedd.

  Mae Bethan yn gyfrifol am arwain ein timau rheng flaen brwdfrydig a balch yn ein gorsafoedd, y Tocynwyr ar ein trenau a’n timau Arlwyo, yn ogystal â’n timau Cysylltiadau Cwsmeriaid a Chyfryngau Cymdeithasol. Mae’r timau’n darparu cymorth a gwasanaeth cwsmeriaid a hwy yw wyneb Trenau Arriva Cymru i’n cwsmeriaid ledled Cymru a’r Gororau wrth inni ymdrechu’n ddi-baid i wella profiadau cwsmeriaid a’u rhyngweithiadau gyda’n pobl. Mae Bethan wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog ac yn cefnogi hyn trwy ein cynlluniau cymunedol a’n llu o ddiddordebau yn y cyfryngau. Mae ganddi frwdfrydedd nid yn unig i wneud yn well ond i wella’n ddi-baid yr hyn a ddarparwn trwy ein pobl.


  Lynne Milligan, Projects & Planning Director  Lynne Milligan – Cyfarwyddwr Prosiectau a Chynllunio

  Mae’r Cyfarwyddwr Prosiectau a Chynllunio’n arwain rhan Trenau Arriva Cymru o brosiectau mawr o ran trydaneiddio, gwaith mawr i adnewyddu signalau, ac eiddo. Fel arfer mae hyn yn cynnwys yr holl elfennau rhyngwyneb â Network Rail a chontractwyr a hefyd arwain ar y cynllun cyflenwi i gwsmeriaid. Mae Lynne hefyd yn gyfrifol am adolygu a datblygu ein cynllun trenau.

  Mae Lynne wedi cael gyrfa helaeth ym maes rheilffyrdd ac wedi bod yn gyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Cwsmeriaid gyda Threnau Arriva Cymru cyn mynd i’w swydd bresennol.

  Owen Clutterbuck, Finance Director  Owen Clutterbuck – Cyfarwyddwr Cyllid 
  Rheolydd Cyllid Trenau Arriva Cymru oedd Owen cyn dechrau ei swydd newydd fel Cyfarwyddwr Cyllid ym mis Rhagfyr 2017. Ymunodd â Threnau Arriva Cymru yn 2008 fel Partner Busnes Cyllid a daw â thoreth o brofiad mewn nifer o ddiwydiannau dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae Owen yn gyfrifol am Gyllid, Caffael, Cyflogres a TG.
  Chris Williams, Commercial Director  Chris Williams – Cyfarwyddwr Masnachol

  Ymunodd Chris â Threnau Arriva Cymru yn ôl yn 2010, fel Dadansoddwr Masnachol i ddechrau. Ers hynny mae wedi dal nifer o swyddi rheoli yn yr adran Fasnachol cyn cael ei ddyrchafu i swydd Pennaeth Refeniw ym mis Mai 2016. Ym mis Rhagfyr 2017, cafodd Chris ei ddyrchafu i swydd Cyfarwyddwr Masnachol ac erbyn hyn mae’n gyfrifol am swyddogaethau Dadansoddi Masnachol, Prisiau a Thocynnau, Teithio Busnes, Manwerthu, Diogelu Refeniw a Marchnata y cwmni.

  Keith Winder Keith Winder – Cyfarwyddwr Cynhyrchu

  Mae Keith yn gyfrifol am y gwaith gweithredol o gyflenwi gwasanaethau Trenau Arriva Cymru, sy’n cynnwys arwain ein timau Peirianneg, Gyrwyr, Rheolaeth a Gweithrediadau. Mae Keith a’i dîm yn gyfrifol am gynnal a chadw ein fflyd o drenau, sy’n gweithio mor galed, a sicrhau ein bod yn rhedeg gwasanaeth dibynadwy o ansawdd da i’n cwsmeriaid a’n cymunedau. Mae gan Keith fwy na 40 mlynedd o brofiad mewn nifer o swyddi uwch reolwr a chyfarwyddwr ar draws diwydiant rheilffyrdd y Deyrnas Unedig, ynghyd â chryn brofiad mewn gwledydd tramor fel ymgynghorydd.

  Gareth Thomas, Human Resources Director   Gareth Thomas – Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

  Mae Gareth yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol dynamig ag 16 mlynedd o brofiad o arwain newid sefydliadol mewn amgylcheddau cymhleth â nifer o safleoedd. Rwy’n frwdfrydig ynghylch creu strategaethau busnes sy’n canolbwyntio ar bobl er mwyn creu canlyniadau gweithredol ac rwy’n gweithredu’n effeithiol yn amgylcheddau rhaglen a busnes-fel-arfer fel ei gilydd.

  Martyn Brennan, Ops & Safety Manager Arriva trains Wales  
   
  Martyn Brennan – Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  Yn gyfrifol am weithrediadau beunyddiol y cwmni, gan gynnwys yr adran diogelwch, rheoli perfformiad, rheolaeth ac am ein tîm o yrwyr profiadol.

  Martyn Brennan, Ops & Safety Manager Arriva trains Wales     Mike Tapscott – Cyfarwyddwr Newid Masnachfraint
  Mae profiad a gwybodaeth Mike am arweinyddiaeth yn amrywio o swyddi yn holl feysydd gweithrediadau, datblygu busnes a busnes newydd. Wedi ymuno â’r diwydiant rheilffyrdd fel tocynnwr, daw Mike â gwybodaeth a phrofiad uniongyrchol o weithrediadau’r rheng flaen a gwaith gwasanaeth cwsmeriaid. Yn ei yrfa mae wedi camu ymlaen trwy lawer o swyddi gweithredol gyda Threnau Arriva Cymru gan gynnwys Strategaeth Perfformiad ac roedd yn rhan bwysig o’r gwaith o weddnewid perfformiad trenau i brydlondeb 95%. Mae ei swyddi arwain blaenorol wedi cynnwys Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Diogelwch, Cyfarwyddwr Bidio a Chyfarwyddwr Prosiectau a Chynllunio. Wedi treulio amser yn gweithio ar brosiect grŵp, ar hyn o bryd Mike yw’r Cyfarwyddwr Newid Masnachfraint, lle mae’n goruchwylio rhaglen y fasnachfraint er mwyn sicrhau trosglwyddiad didrafferth.