Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Tocynnau i grwpiau

  Save when you buy a group ticket from Arriva Trains Wales Gallwn sicrhau trefniadau i’ch grŵp ac ymdrin â’r bwciad mewn un cam.


  Grwpiau Mawr

  • Os ydych chi’n bwriadu teithio ar un o'n gwasanaethau fel rhan o grŵp o 10 neu ragor.  
  • Nodwch fod angen i ni gael 7 diwrnod o rybudd ymlaen llaw er mwyn prosesu bwciadau i grwpiau mawr.
  • Ffoniwch ein hadran teithiau grŵp ar: 0870 9000 767

  Tocynnau Diwrnod Grŵp Bach

  • I Os yw rhwng tri a naw o bobl yn teithio gyda’i gilydd ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru, gallan nhw arbed arian trwy brynu tocyn Diwrnod Grŵp Bach, sy’n cynnig 25% o ostyngiad o gymharu â thocyn cyfatebol.
  • Mae’r un cyfyngiadau ar docynnau Grŵp Bach ag sydd ar y tocyn diwrnod tu allan i amserau prysur (Off Peak) cyfatebol. Ni fydd tocynnau Diwrnod Grŵp Bach yn ddilys i’w defnyddio cyn 09.30 nac ar deithiau sy’n dechrau rhwng 16.00 ac 18.29, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc).
  • Rhaid i holl aelodau’r grŵp deithio gyda’i gilydd trwy’r amser i’r tocyn fod yn ddilys.
  • Gwerthir tocyn Diwrnod Grŵp Bach fel tocyn oedolion yn unig, ond caiff plant ddefnyddio’r tocyn hwn. Cod Math o Docyn: SGD

  Awgrymiadau defnyddiol

  Er mwyn sicrhau y bydd eich taith yn mynd rhagddi’n ddiogel ac yn ddidrafferth, cliciwch yma i ddarllen ein hawgrymiadau defnyddiol ar deithio mewn grŵp i’ch helpu i fwynhau’ch taith gyda ni.

  Nodwch nad yw tocynnau Grŵp yn ddilys:

  • ar rai dyddiadau pan gynhelir digwyddiadau chwaraeon mawr rhywle ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru. Mae manylion ar gael o swyddfeydd tocynnau Trenau Arriva Cymru.
  • mewn adrannau Dosbarth Cyntaf
  • â gostyngiad Cerdyn Rheilffordd
  • gydag unrhyw gynnig arbennig neu hyrwyddiad arall
  • gyda theithiau cyfun ar drên a bws

  Dylech wirio manylion y daith rydych yn bwriadu mynd arni cyn prynu tocyn a chyn cychwyn arni. Weithiau gall gwaith gwella’r rheilffyrdd gan Network Rail gael effaith, ar fyr rybudd, ar amserlenni, llwybrau a’r mathau o gerbyd a ddefnyddir.

  Dylech wirio manylion y daith rydych yn bwriadu mynd arni cyn prynu tocyn a chyn cychwyn arni. Weithiau gall gwaith gwella’r rheilffyrdd gan Network Rail gael effaith, ar fyr rybudd, ar amserlenni, llwybrau a’r mathau o gerbyd a ddefnyddir.

  Cliciwch yma i gael gwybod am berfformiad trenau mewn amser real.

  Gallwch hefyd gofrestru am ein gwasanaeth cylchlythyrau trwy e-bost i gael gwybod yn rheolaidd am newidiadau pwysig ledled rhwydwaith Trenau Arriva Cymru.