Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Tocynnau i deithio y tu allan i’r oriau brig  

  Mae tocynnau i deithio y tu allan i’r oriau brig (Off-Peak) yn rhai rhatach, i deithio ar drenau sy’n llai prysur. Maent yn cynnig gwerth da am arian, ac o bosibl yn ei gwneud yn ofynnol ichi deithio ar adegau penodol o’r dydd neu ddyddiau penodol o’r wythnos, ac weithiau ar lwybrau penodol.


  Ar rai teithiau ceir tocynnau hyd yn oed rhatach sydd â mwy o gyfyngiadau. Yr enw ar y rhain yw tocynnau ‘Super Off-Peak’.

  Bydd y cyfyngiadau ar eich tocyn ar gyfer teithio y tu allan i’r oriau brig yn dibynnu ar y daith yr ydych yn mynd arni. Cewch wybod amdanynt wrth brynu’ch tocyn. Os defnyddiwch y cynlluniwr teithiau ar-lein ar www.nationalrail.co.uk bydd yn gweithio allan yn awtomatig pa docynnau sy’n ddilys ar gyfer eich taith.
   
  Unffordd ac Unffordd Diwrnod
  Yn ddilys am un daith unffordd rhwng dwy orsaf ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn.

  Dwyffordd Diwrnod
  Yn ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn.

  Dwyffordd
  Yn ddilys am un daith ddwyffordd rhwng dwy orsaf. Mae’r rhan allan yn ddilys i deithio ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn. Mae’r rhan yn ôl yn ddilys am un mis calendr o’r dyddiad dechrau a ddangosir ar y tocyn.

  Newid tocyn teithio y tu allan i’r oriau brig  
  Nid yw’r tocynnau hyn yn ei gwneud yn ofynnol ichi deithio ar drên penodol, ond mae cyfyngiadau ar yr adeg y gallwch deithio. Holwch yn yr orsaf cyn ichi deithio, ond mae’n bosibl y cewch nad oes angen ichi dalu swm ychwanegol ar yr amod eich bod yn cwblhau’ch taith cyn pen mis calendr ar gyfer tocynnau ‘Off-Peak’ ac ar y dyddiad a ddangosir ar y tocyn ar gyfer tocynnau ‘Off-Peak Day’.

  I gael mwy o wybodaeth am docynnau i deithio y tu allan i’r oriau brig, ewch i wefan Ymholiadau’r Rheilffyrdd Cenedlaethol.

  Dylech wirio manylion eich taith arfaethedig cyn prynu tocyn a theithio. Weithiau gall gwaith gwella’r rheilffyrdd gan Network Rail effeithio, ar fyr rybudd, ar amserlenni, llwybrau a’r mathau o gerbydau a ddefnyddir.

  Pan brynwch docyn i deithio ar y rheilffyrdd, rydych yn ymrwymo i gytundeb gyda Threnau Arriva Cymru a chwmnïau trên eraill yn y Deyrnas Unedig, a elwir Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol. Gellir gweld hwn ar wefan National Rail.  

  Gall y swyddfa docynnau yn eich gorsaf reilffordd leol roi’r wybodaeth hon yn ystod ei horiau agor, neu cliciwch yma i gynllunio’ch taith gan ddefnyddio’r wefan hon.

  Cliciwch yma i gael gwybod am berfformiad gwasanaethau trên mewn amser real.

  Gallwch hefyd gofrestru am ein gwasanaeth cylchlythyr e-bost i gael gwybod yn rheolaidd am newidiadau pwysig ledled rhwydwaith Trenau Arriva Cymru.