Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Telerau defnydd

  Arriva Trains Wales/Trenau Arriva Cymru Limited

  Dylech ddarllen y canlynol mewn perthynas â thudalennau www.arrivatrainswales.co.uk  yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio ein gwefan.

  Mae’r wefan hon yn cael ei gweithredu gan Arriva Trains Wales/ Trenau Arriva Cymru Limited (“Trenau Arriva Cymru”, “ni”), cwmni wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 04337645, sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Nhŷ’r Santes Fair, 47 Heol Penarth, Caerdydd, CF10 5DJ. Mae Trenau Arriva Cymru’n is-gwmni i Arriva plc.   

  Cynghorir cwsmeriaid sy’n defnyddio’r wefan hon bod y tudalennau hynny sydd â chyfeiriad gwe a ragflaenir gan www.arrivatrainswales.co.uk yn cael eu rheoli gan Arriva Trains Wales/ Trenau Arriva Cymru Limited (“Trenau Arriva Cymru”, “ni”), a, chan hynny, bod Trenau Arriva Cymru yn gyfrifol am y cynnwys, manylion a dolenni a geir arnynt yn ogystal â’r defnydd o cwcis sy’n cael eu creu gan y tudalennau hyn. Dylech ddarllen Telerau ac Amodau’r Wefan isod mewn perthynas â’ch defnydd o’r wefan hon a Pholisi Preifatrwydd Trenau Arriva Cymru mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a gesglir a cwcis a ddefnyddir gan Drenau Arriva Cymru yn hyn o beth.

  Mae’r telerau defnydd hyn (ynghyd ag unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddynt) yn dweud wrthych y telerau defnydd y cewch ddefnyddio’r wefan www.arrivatrainswales.co.uk yn unol â hwy gan gynnwys y parthau arrivatrains.wales, trenauarriva.cymru (“ein gwefan”, “gwefan”), boed fel gwestai neu fel defnyddiwr cofrestredig. Mae defnydd o’n gwefan yn cynnwys cyrchu, pori neu gofrestru i ddefnyddio ein gwefan.   .

  Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnydd hyn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os ydych chi’n prynu tocynnau ar lein, rydych hefyd yn derbyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol ac yn cydnabod bod unrhyw gytundebau eraill rhyngoch chi a ni wedi’u disodli mewn perthynas â’r cynnwys hwn. Os nad ydych yn cytuno i’r telerau defnydd hyn ac Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol, dylech beidio â defnyddio’r wefan hon. Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan bernir eich bod yn derbyn ac yn cael eich rhwymo gan y telerau defnydd ac, os ydych chi’n prynu tocynnau ar lein, gan Amodau Teithio’r Rheilffyrdd Cenedlaethol (fel y cânt eu diwygio o bryd i’w gilydd).

  Mae’n bosibl y byddwn yn diwygio’r telerau defnydd hyn ar unrhyw adeg yn ôl ein disgresiwn llwyr a bydd y ffaith eich bod yn parhau i ddefnyddio’r wefan ar ôl i’r fath newidiadau gael eu gwneud yn dynodi eich bod yn cytuno i’r telerau hynny sydd wedi’u hamrywio. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd i sylwi ar unrhyw newidiadau yr ydym wedi’u gwneud, gan eu bod yn eich rhwymo chi. At ddibenion y Telerau Defnydd mae “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Drenau Arriva Cymru ac mae unrhyw gyfeiriad at “chi” neu “eich” yn golygu chi, y defnyddiwr.

  Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru ein gwefan o bryd i’w gilydd, ac yn newid y cynnwys ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, nodwch y gall unrhyw ran o’r cynnwys ar ein gwefan beidio â bod yn gyfredol ar unrhyw adeg benodol, ac nad oes unrhyw rwymedigaeth arnom i’w diweddaru. Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, neu unrhyw gynnwys arni, heb wallau neu ddiffygion.

  Tocynnau

  Dylech ddarllen y canlynol mewn perthynas â thudalennau www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk neu m.buytickets.arrivatrainswales.co.uk

  Mae tudalennau trafodion y peiriant prynu tocynnau – y rheiny â chyfeiriad gwe a ragflaenir gan www.buytickets.arrivatrainswales.co.uk – yn cael eu rheoli gan Trainline.com Limited (“Trainline”) ac o’r herwydd dylai’ch defnydd o’r rhan hon o’r wefan fod yn unol â Pholisi Trainline ar Ddefnydd o’r Wefan.

  Cynghorir cwsmeriaid sy’n prynu tocyn(nau) i deithio eu bod yn ymrwymo i gontract gyda Trainline yn unol â’r Telerau ac Amodau sy’n berthnasol i Brynu Tocynnau Ar Lein isod ac, yn yr achosion hyn, y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch prynu’r tocyn(nau) at Trainline. Bydd Polisi Preifatrwydd Trainline yn berthnasol i unrhyw ddata personol a gesglir a cwcis a ddefnyddir gan Trainline yn hyn o beth.

  Telerau perthnasol eraill

  Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd a gwneud ein gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr. Gweler ein polisi preifatrwydd a’n polisi cwcis i gael rhagor o fanylion. Trwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn cydsynio i brosesu o’r fath ac yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarparwch yn gywir.

  Cyrchu ein gwefan

  Mae ein gwefan ar gael yn ddi-dâl.

  Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, neu unrhyw gynnwys arni, ar gael bob amser neu’n ddi-dor. Caniateir mynediad i’n gwefan dros dro. Mae’n bosibl y byddwn yn atal dros dro, tynnu’n ôl, terfynu neu newid unrhyw ran o’n gwefan neu’r wefan gyfan heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol i chi os nad yw ein gwefan ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod, am unrhyw reswm.

  Chi sy’n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau angenrheidiol i chi gael mynediad i’n gwefan. Chi sy’n gyfrifol hefyd am sicrhau bod pawb sy’n cyrchu’r wefan trwy’ch cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau defnydd hyn a thelerau ac amodau perthnasol eraill, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

  Mae ein gwefan wedi’i bwriadu i bobl sy’n preswylio yn y Deyrnas Unedig. Nid ydym yn honni bod y cynnwys sydd ar gael ar neu drwy ein gwefan yn briodol neu ar gael mewn lleoedd eraill. Mae’n bosibl y byddwn yn cyfyngu ar argaeledd ein gwefan neu unrhyw wasanaeth neu gynnyrch a ddisgrifir ar ein gwefan i unrhyw berson neu ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg. Os ydych yn dewis cyrchu ein gwefan o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

  Eich cyfrif a’ch cyfrinair

  Os ydych yn dewis, neu os rhoddir i chi, god adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin y fath wybodaeth yn gyfrinachol,. Rhaid i chi beidio â’i datgelu i unrhyw drydydd parti.

  Mae gennym hawl i analluogi unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, boed wedi’i ddewis gennych chi neu wedi’i roi gennym ni, ar unrhyw adeg, os ydych yn ein barn resymol ni wedi peidio â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau defnydd hyn.

  Eiddo deallusol

  Ni yw perchennog neu drwyddedai’r holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan, a’r deunydd a gyhoeddir arni. Mae’r gwaith hwnnw wedi’i warchod gan gyfreithiau a chytuniadau hawlfraint o gwmpas y byd. Cedwir yr holl hawliau o’r fath.

  Cewch argraffu un copi, a lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen(nau) o’n gwefan er eich defnydd personol chi a chewch dynnu sylw eraill yn eich sefydliad at gynnwys sy’n cael ei ddangos ar ein gwefan.

  Mae’n rhaid ichi beidio â newid y copïau papur neu ddigidol o unrhyw ddeunyddiau yr ydych wedi’u hargraffu neu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac mae’n rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw luniau, ffotograffau, clipiau fideo neu sain nac unrhyw graffigau ar wahân i unrhyw destun sy’n cyd-fynd â hwy.

  Mae’n rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a enwir) fel awduron y cynnwys ar ein gwefan bob amser.

  Mae’n rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o’r deunyddiau ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni neu gan ein trwyddedwyr.

  Byddwch yn cadw perchnogaeth ar yr holl hawlfraint ar ddata a gyflwynwch i’r wefan hon. Rydych yn rhoi i ni drwydded unigryw fyd-eang, heb freindal, na ellir ei therfynu, i ddefnyddio, copïo, dosbarthu, cyhoeddi a throsglwyddo’r fath ddata mewn unrhyw fodd.

  Cyfyngu ar ein hatebolrwydd

  Rydym yn eithrio, i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, pob atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod (gan gynnwys colled anuniongyrchol, colled ganlyniadol, colled elw, data, refeniw, cyfle busnes, arbedion disgwyliedig, ewyllys da neu enw da) boed mewn contract, camwedd neu yn deillio fel arall o neu mewn cysylltiad â’r wefan hon, anallu i gyrchu’r wefan hon, neu unrhyw wefannau wedi’u cysylltu â’r wefan hon.

  Firysau

  Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel neu heb fygiau neu firysau.

  Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddu’ch technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a phlatfform er mwyn cyrchu ein gwefan. Dylech ddefnyddio’ch meddalwedd eich hun i amddiffyn rhag firysau.

  Mae’n rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy gyflwyno'n fwriadol firysau, ceffylau Caerdroea, mwydon, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol. Mae’n rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i'n gwefan, y gweinydd mae ein gwefan wedi’i storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sydd wedi'u cysylltu â'n gwefan. Mae’n rhaid ichi beidio ag ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth gwasgaredig. Drwy dorri'r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw dorcyfraith o'r fath i awdurdodau perthnasol gorfodi’r gyfraith a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu’ch manylion iddynt. Os bydd unrhyw dorcyfraith o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben yn syth.

  Creu dolenni i’n gwefan

  Cewch greu dolen i’n gwefan (ond nid ei dyblygu mewn unrhyw ffordd), ar yr amod y gwnewch hynny mewn ffordd sy’n deg ac yn gyfreithlon ac nad yw’n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno. Mae creu dolen i’n gwefan yn dangos eich bod yn derbyn y telerau defnydd hyn. Dylech beidio â chreu dolen i’n gwefan os nad ydych yn cytuno ac yn derbyn y telerau defnydd hyn.

  Mae’n rhaid i chi beidio â chreu dolen mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan ni lle nad oes unrhyw beth o’r fath yn bodoli.

  Mae’n rhaid ichi beidio â chreu dolen i’n gwefan ni o unrhyw wefan nad yw’n eiddo i chi.

  Mae’n rhaid peidio â fframio ein gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw ran o’n gwefan ar wahân i’r dudalen hafan.

  Rydym yn cadw’r hawl i dynnu’r caniatâd i greu dolen yn ôl heb rybudd.

  Dolenni ac adnoddau trydydd partïon ar ein gwefan

  Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill ac adnoddau a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi yn unig.

  Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu adnoddau hynny.

  Cyfraith berthnasol

  Os mai defnyddiwr ydych chi, dylech nodi bod y telerau defnydd hyn, eu cynnwys a’u ffurfiant, yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydych chithau a ninnau’n cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth nad yw’n gyfyngedig. Fodd bynnag, os ydych yn preswylio yng Ngogledd Iwerddon cewch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn preswylio yn yr Alban, cewch hefyd ddwyn achos yr Alban.

  Os mai busnes ydych chi, mae’r telerau defnydd hyn, eu cynnwys a’u ffurfiant (ac unrhyw anghydfod neu hawliad anghontractiol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydym ni’n dau’n cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

  Cysylltu â ni

  I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost at community@arrivatrainswales.co.uk