Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Polisi Preifatrwydd

  Hwn yw Polisi Preifatrwydd Arriva Trains Wales/Trenau Arriva Cymru Limited (“Trenau Arriva Cymru” neu “ni”), rhan o Arriva plc. Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 04337645 ac mae ein swyddfa gofrestredig yn Nhŷ’r Santes Fair, 47 Heol Penarth, Caerdydd, CF10 5DJ. At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (y “Ddeddf”), ni yw’r Rheolydd Data.

  Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau defnydd ac unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddo) yn nodi sut y bydd unrhyw ddata personol y byddwn yn eu casglu oddi wrthych, neu y byddwch chi’n eu rhoi i ni, yn cael eu prosesu gennym ni. Dylech ddarllen y canlynol yn ofalus er mwyn deall ein barn a’n harferion mewn cysylltiad â’ch data personol a sut y byddwn yn eu trin. Trwy fynd i www.arrivatrainswales.co.uk, arrivatrains.wales, trenauarriva.cymru, rydych yn derbyn ac yn cydsynio i’r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.  

  Os oes gennych unrhyw geisiadau neu ymholiadau ynghylch eich gwybodaeth bersonol, dylech gysylltu â ni trwy glicio ar y botwm “cysylltu â ni”, a welir uchod.

  1, Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu oddi wrthych chi?

  Pan rydych yn llenwi ein ffurflen cofrestru, bydd yr holl wybodaeth bersonol a rowch ar y ffurflen cofrestru yn cael ei chasglu. Mae’n bosibl y bydd ein system hefyd yn casglu a phrosesu’r data canlynol amdanoch:

  Y wybodaeth a rowch i ni

  Mae’n bosibl y byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni amdanoch chi trwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan neu drwy ohebu â ni dros y ffôn, trwy e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a rowch wrth gofrestru i ddefnyddio ein gwefan, tanysgrifio i’n gwasanaeth, chwilio am gynnyrch, rhoi archeb ar ein gwefan, cymryd rhan ar fyrddau trafod neu swyddogaethau cyfryngau cymdeithasol eraill ar ein gwefan, cynnig ar gystadleuaeth, ymateb i hyrwyddiad neu arolwg, lawrlwytho neu gyrchu gwybodaeth sy’n ymwneud â’n gwasanaethau, ac wrth i chi roi gwybod am broblem gyda’n gwefan. Gallai’r wybodaeth a rowch i ni gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn, gwybodaeth ariannol ac am gerdyn credyd, disgrifiad personol a ffotograff.

  Y wybodaeth a gasglwn amdanoch chi

  Bob tro yr ydych yn mynd ar ein gwefan mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:

  - y math o borwr sydd gennych, gan gynnwys ategion, a’i fersiwn (e.e. Internet Explorer, Firefox, Safari)

  - eich system weithredu (e.e. Microsoft Windows, Macintosh) a’ch platfform

  - eich cyfeiriad IP (dynodwr unigryw i bob cysylltiad â’r rhyngrwyd)

  - enw’ch parth (e.e. freeserve.co.uk, demon.co.uk)

  - eich gwybodaeth mewngofnodi at ddibenion gwirio

  - gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys ffrwd gliciau’r Canfodyddion Adnodd Unffurf (URL) i’n gwefan, trwyddi ac ohoni (gan gynnwys dyddiad ac amser); cynhyrchion rydych wedi edrych arnynt neu chwilio amdanynt; amserau ymateb tudalennau; gwallau lawrlwytho; hyd ymweliadau â thudalennau penodol; gwybodaeth am ryngweithio â thudalen (megis sgrolio, cliciau ac achosion o symud y llygoden dros rannau ohoni); a dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o’r dudalen ac unrhyw rif ffôn a ddefnyddir i ffonio rhif ein gwasanaethau cwsmeriaid

  Caiff y wybodaeth hon ei chasglu’n awtomatig ac nid oes angen eich mewnbwn chi. Defnyddir y wybodaeth i helpu i wella ein gwefan fel y gallwn roi gwell gwasanaeth rhyngrwyd i chi.

  Gwybodaeth o ffynonellau eraill

  Mae’n bosibl y byddwn yn cael gwybodaeth amdanoch os ydych chi’n defnyddio’r gwefannau eraill rydym yn eu rhedeg neu’r gwasanaethau eraill rydym yn eu darparu. Yn yr achos hwn byddwn wedi rhoi gwybod i chi, wrth gasglu’r data hynny, y gellid eu rhannu’n fewnol a’u cyfuno â data a gesglir ar y wefan hon. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda thrydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, partneriaid busnes, isgontractwyr mewn gwasanaethau technegol, talu a danfon, rhwydweithiau hysbysebu, darparwyr dadansoddeg, darparwyr gwybodaeth chwilio, asiantau hanes credyd) ac mae’n bosibl y cawn wybodaeth amdanoch oddi wrthynt.

  Mae’n bosibl y byddwn yn gweithio gyda thrydydd partïon fel Twitter a Facebook i gasglu data defnyddwyr trwy ein gwefan at ddibenion tracio trosi a chyflwyno hysbysebion sydd wedi’u targedu at ddiddordebau defnyddwyr. Mae’n bosibl y bydd trydydd partïon o’r fath yn defnyddio cwcis, negeseuon naid a thechnolegau tebyg i gasglu a derbyn gwybodaeth o’n gwefan a mannau eraill ar y rhyngrwyd er mwyn darparu gwasanaethau mesur a thargedu hysbysebion. Gallwch optio allan o rywfaint o hysbysebion seiliedig ar ddiddordebau gan y trydydd partïon trwy alluogi’r swyddogaeth “Do Not Track” yn eich porwr gwe, dewis “Limit Ad Tracking” (ar ddyfeisiau iOS) neu ddewis “Opt out of Internet-Based Ads” (ar ddyfeisiau Android) ar eich dyfais symudol, yn ogystal â thrwy ddulliau y bydd trydydd partïon o’r fath yn eu rhagnodi o bryd i’w gilydd. Dylech droi at ddogfennau polisi trydydd partïon unigol a’u gwefannau i gael rhagor o wybodaeth, yn ogystal â’r wefan http://www.aboutads.info/. Er mwyn osgoi amheuaeth, mae gwefannau cwmnïau eraill allan o’n rheolaeth ac nid yw ein polisi preifatrwydd yn ymdrin â hwy.

  Cwcis

  Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi ac eraill sy’n defnyddio ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi wrth i chi bori ar ein gwefan ac yn caniatáu i ni wella ein gwefan. Gallwch wrthod y defnydd o cwcis trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir gan eich porwr gwe.

  Google Analytics

  Mae ein gwefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google, Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis (ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur) i helpu’r sawl sy’n rhedeg y wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r wefan. Bydd y wybodaeth mae’r cwci yn ei chreu am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a’i storio ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i werthuso’ch defnydd o’r wefan, llunio adroddiadau ar weithgarwch ar y wefan i’r sawl sy’n ei rhedeg, a darparu gwasanaethau eraill sy’n gysylltiedig â gweithgarwch ar y wefan a defnydd o’r rhyngrwyd. Mae’n bosibl y bydd Google hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon pan fo’n ofynnol gwneud hynny dan y gyfraith, neu lle bo trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu’ch cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata eraill a gedwir gan Google. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

  2. Sut gaiff y wybodaeth hon ei defnyddio?

  Rydym yn parchu’ch preifatrwydd ac ni fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth ond yn y ffyrdd canlynol:

  Y wybodaeth a rowch i ni                              

  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon:

  - i gyflawni ein rhwymedigaethau sy’n deillio o unrhyw gontractau rhyngoch chi a ni ac i roi i chi'r wybodaeth, y cynhyrchion a’r gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt oddi wrthym ni;

  - i roi i chi wybodaeth am nwyddau a gwasanaethau eraill yr ydym yn eu cynnig sy’n debyg i’r rheiny yr ydych eisoes wedi eu prynu neu wedi holi amdanynt:

  - rhoi i chi, neu ganiatáu i drydydd partïon dethol roi i chi, wybodaeth am nwyddau neu wasanaethau y teimlwn y gallent fod o ddiddordeb i chi. Os ydych chi’n gwsmer eisoes, ni fyddwn yn cysylltu â chi ond trwy ffyrdd electronig (e-bost neu SMS) gyda gwybodaeth am nwyddau a gwasanaethau tebyg i’r rheiny oedd yn destun gwerthiant blaenorol neu drafodaethau am werthiant i chi. Os ydych chi’n gwsmer newydd, a lle rydym yn caniatáu i drydydd partïon dethol ddefnyddio’ch data, byddwn ni (neu byddant hwy) yn cysylltu â chi trwy ffyrdd electronig dim ond os ydych wedi cydsynio i hyn. Os nad ydych eisiau i ni ddefnyddio’ch data fel hyn, nac inni drosglwyddo’ch manylion i drydydd partïon at ddibenion marchnata, ticiwch y blwch perthnasol ar y ffurflen cofrestru;

  - rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth;

  - rhoi gwybod i chi am unrhyw gynigion arbennig, hyrwyddiadau a chynhyrchion a gwasanaethau newydd gan Drenau Arriva Cymru a/neu unrhyw gwmnïau eraill yng ngrŵp Arriva plc;

  - sicrhau bod y cynnwys o’n gwefan yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi ac i’ch cyfrifiadur.

  Y wybodaeth a gasglwn amdanoch chi

  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon: i ganfod gwybodaeth defnydd ac ystadegol am eich defnydd o’n cyfleusterau ac ar gyfer gweithrediadau mewnol, gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, gwneud profion, ymchwil a dibenion ystadegol ac arolygon;

  - i weinyddu’r wefan a chasglu gwybodaeth ddemograffig fras am ddefnyddwyr y wefan;

  - i roi gwybod i chi am newidiadau i’n gwefan;

  - i wella ein gwefan, ac i deilwra’ch profiad o'n gwefan;

  - at ddibenion bilio pan fyddwch wedi prynu tocynnau ar lein;

  - i gysylltu â chi am wasanaethau eraill ar y wefan hon yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddynt;

  - i fesur a deall pa mor effeithiol yw’r hysbysebion yr ydym yn eu cyflwyno i chi ac i eraill, ac i gyflwyno hysbysebion perthnasol i chi; ac

  - fel rhan o’n hymdrechion i gadw ein gwefan yn ddiogel

  Mae ein gwefan yn darparu cyfleuster optio allan fel y cewch wybodaeth dim ond os ydych yn dewis gwneud. Ar unrhyw adeg gallwch fynd i’ch cyfrif a newid eich statws gan nodi a ydych eisiau cael gwybodaeth marchnata neu beidio â’i chael mwyach. Sut bynnag, pryd bynnag yr anfonwn wybodaeth atoch, byddwn bob amser yn rhoi cyfle i chi ofyn am i’ch manylion gael eu dileu o’n rhestr marchnata.

  3. Â phwy fyddwn ni’n rhannu’ch gwybodaeth?

  Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth ag unrhyw aelod o grŵp Arriva plc, sy’n golygu ein his-gwmnïau, ein cwmni daliannol terfynol a’i is-gwmnïau, fel y’u diffinnir yn adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau 2006 y Deyrnas Unedig.

  Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â thrydydd partïon dethol gan gynnwys:

  Partneriaid busnes, cyflenwyr ac is-gontractwyr er mwyn cyflawni unrhyw gontract yr ydym yn ymrwymo iddo gyda hwy neu gyda chi;

  Hysbysebwyr neu rwydweithiau hysbysebu y mae arnynt angen y data er mwyn dethol a chyflwyno hysbysebion perthnasol i chi ac i eraill. [Nid ydym yn datgelu gwybodaeth am unigolion y mae modd eu hadnabod i’n hysbysebwyr, ond mae’n bosibl y byddwn yn rhoi iddynt wybodaeth gyfun am ein defnyddwyr. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth gyfun o’r fath i helpu hysbysebwyr i gyrraedd y math o gynulleidfa maent eisiau ei thargedu. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r data personol yr ydym wedi’u casglu oddi wrthych i’n galluogi i gydymffurfio â dymuniadau ein hysbysebwyr trwy ddangos eu hysbysebion i’r gynulleidfa darged honno.]; a

  Darparwyr dadansoddeg a pheiriannau chwilio sy’n ein cynorthwyo i wella ac optimeiddio ein gwefan.

  Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu’ch gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

  Os byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw fusnes neu asedau, mae’n bosibl y byddwn yn datgelu’ch data personol i ddarpar werthwr neu ddarpar brynwr y fath fusnes neu asedau;

  Os caiff Trenau Arriva Cymru neu’n sylweddol ei holl asedau ei gaffael / eu caffael gan drydydd parti, data personol y mae’n eu cadw am ei gwsmeriaid fydd un o'r asedau a drosglwyddir; ac

  Os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu’ch data personol gan y gyfraith a/neu fel sy’n ofynnol gan ein rheoleiddwyr neu archwilwyr neu er mwy gorfodi a chymhwyso ein telerau defnydd a chytundebau eraill; neu i warchod hawliau, eiddo neu ddiogelwch Trenau Arriva Cymru, ei gwsmeriaid neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion gwarchod rhag twyll a lleihau risg credyd.

  Mae’n bosibl y bydd ar ein gwefan ddolenni i ac o wefannau cwmnïau eraill sydd y tu allan i’n rheolaeth ni. Nid yw’r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymdrin â’r gwefannau hynny a bydd gan y gwefannau hynny eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hynny. Dylech wirio’r polisïau hynny cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hynny. Os ydych yn cyrchu gwefannau eraill trwy ein gwefan ni, mae’n bosibl y bydd gweithredwyr y gwefannau hynny yn casglu gwybodaeth oddi wrthych chi a gaiff ei defnyddio ganddynt yn unol â’u polisïau preifatrwydd hwythau, a all fod yn wahanol i’n polisi ni.

  4. Lle rydym yn storio’ch data personol

  Mae’n bosibl y bydd y data yr ydym yn eu casglu oddi wrthych yn cael eu trosglwyddo i gyrchfan y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) a’u cadw yno. Mae’n bosibl hefyd y cânt eu prosesu gan staff sy’n gweithredu y tu allan i’r EEA sy’n gweithio i ni neu i un o'n cyflenwyr. Mae’n bosibl y bydd staff o’r fath yn ymwneud ag, ymysg pethau eraill, cyflawni archeb gennych chi, prosesu’ch manylion talu a darparu gwasanaethau cymorth. Trwy gyflwyno’ch data personol, rydych yn cytuno i’r trosglwyddo, storio neu brosesu hwn. Byddwn yn cymryd pob cam sy’n rhesymol angenrheidiol i sicrhau y caiff eich data eu trin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

  Lle rydym wedi rhoi i chi (neu lle rydych wedi dewis) cyfrinair sy’n eich galluogi i gyrchu rhannau penodol o’n gwefan, chi sy’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair gyda neb.

  Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y gwnawn ein gorau i warchod eich data personol, ni allwn warantu diogelwch y data a drosglwyddwch i’n gwefan; rydych yn eu trosglwyddo ar eich menter eich hun. Ar ôl i ni gael eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch caeth i geisio atal mynediad anawdurdodedig.

  5. Pa ddewisiadau sydd ar gael i chi o ran casglu, defnyddio a dosbarthu’r wybodaeth?

  Eich gwybodaeth, gweithdrefn optio allan a cheisiadau i newid eich gwybodaeth

  Mae gennych hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu’ch data personol at ddibenion marchnata. Fel arfer byddwn yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu’ch data) os ydym yn bwriadu defnyddio’ch data at ddibenion o’r fath neu os ydym yn bwriadu datgelu’ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o’r fath. Gallwch arfer eich hawl i atal prosesu o’r fath trwy dicio blychau penodol ar y ffurflenni a ddefnyddiwn i gasglu’ch data. Gallwch hefyd arfer yr hawl ar unrhyw adeg trwy anfon atom ar community@arrivatrainswales.co.uk neu ysgrifennu atom yn Nhŷ’r Santes Fair, 47 Heol Penarth, Caerdydd, CF10 5DJ.

  Cewch ddewis peidio â chael unrhyw ohebiaeth hyrwyddol gennym ni neu ein partneriaid. Rydym yn cynnig opsiwn optio allan ar ein gwefan y cewch ei ddewis ar unrhyw adeg, os nad ydych eisiau cael gohebiaeth hyrwyddol o’r fath gennym ni neu ein partneriaid.

  Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth bersonol am gyhyd ag y bydd y diben y’i casglwyd ato yn parhau. Yna caiff ei dinistrio, er ei bod yn bosibl y cedwir copïau os yw hynny’n ofynnol er mwyn bodloni'r gofynion cyfreithiol, rheoliadol neu gyfrifyddol sydd arnom. Yn unol â’r gyfraith, mae gennych hawl i gael copi o’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch. Mae’n bosibl y byddwn yn codi ffi o £10 am ymdrin â cheisiadau o’r fath.

  Cewch ofyn i ni newid eich gwybodaeth ar unrhyw adeg. At hynny, os ydych chi’n ymwybodol ar unrhyw adeg bod unrhyw wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi i ni wedi newid, dylech roi gwybod i ni ar y cyfle cyntaf am y newidiadau y mae angen eu gwneud i’ch gwybodaeth.  

  Os byddwn yn newid y polisi hwn, byddwn yn gosod y polisi newydd ar ein tudalen hafan. Os bydd y newid yn golygu y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth mewn ffordd wahanol, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Dylech edrych ar ein gwefan yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd. Os nad ydych eisiau i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth mwyach, dylech roi gwybod i ni trwy lenwi ein ffurflen adborth.

  Ein haddewid i chi

  Rydym yn addo y bwriadwn gyflawni ein rhwymedigaethau o dan y datganiad Polisi Preifatrwydd hwn a chydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

  Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynghylch y polisi preifatrwydd hwn a dylid eu hanfon at community@arrivatrainswales.co.uk neu Trenau Arriva Cymru, Tŷ’r Santes Fair, 47 Heol Penarth, Caerdydd, CF10 5DJ.