Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio ar y trên gyda chi cymorth

  Travelling by train with Assistance Dogs

  Mae Assistance Dogs (UK) yn cynrychioli pum elusen gofrestredig, sef Canine Partners, Dogs for the Disabled, Hearing Dogs for Deaf People, Support Dogs a Guide Dogs for the Blind.

     
  Mae Assistance Dogs (UK) yn cynrychioli pum elusen gofrestredig, sef Canine Partners, Dogs for the Disabled, Hearing Dogs for Deaf People, Support Dogs a Guide Dogs for the Blind. 

  Mae Assistance Dogs (UK) yn cynrychioli pum elusen gofrestredig, sef Canine Partners, Dogs for the Disabled, Hearing Dogs for Deaf People, Support Dogs a Guide Dogs for the Blind.

  Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw perchnogion cŵn yn cael problemau wrth deithio gyda Threnau Arriva Cymru. Un maes lle mae adborth gan gwsmeriaid wedi dangos cyfle i wella rhagor ar ein gwasanaeth yw darparu ‘lle wedi’i ddiogelu’ i gi’r cwsmer. 

  Mae cŵn cymorth yn cael eu hyfforddi i eistedd wrth draed eu perchennog ac yn naturiol mae arnynt angen lle ychwanegol i eistedd neu orwedd yn ystod eu taith. Trwy ddilyn ychydig o gamau syml, bydd y cynllun yn helpu i sicrhau bod pob ci cymorth a’r person sydd gydag ef yn gallu teithio’n ddiogel ac yn gyfforddus.


  Sut mae’r cynllun yn gweithio?

  Mae pob un o Docynwyr Trenau Arriva Cymru’n cario cyflenwad personol o ‘Gardiau Cŵn Cymorth’, sy’n hawdd eu gweld ac y gellir eu hailddefnyddio, pan mae ar ddyletswydd. Mae’r cardiau hyn yr un maint â cherdyn safonol cadw sedd ac yn ffitio i’r slot cardiau cadw ar ben y sedd.

  Mae pob un o Docynwyr Trenau Arriva Cymru’n cario cyflenwad personol o ‘Gardiau Cŵn Cymorth’, sy’n hawdd eu gweld ac y gellir eu hailddefnyddio, pan mae ar ddyletswydd. Mae’r cardiau hyn yr un maint â cherdyn safonol cadw sedd ac yn ffitio i’r slot cardiau cadw ar ben y sedd. 

  Yna mae’r tocynnwr yn cyfarch y cwsmer ac yn gofyn a oes arni / arno angen cymorth ac yn cadarnhau ym mha orsaf y bydd yn gadael y trên. 

  A ddylwn i gynllunio fy nhaith ymlaen llaw?

  Pryd bynnag y bo modd, ar wasanaethau pellter hirach Trenau Arriva Cymru, rydym yn annog cwsmeriaid sy’n teithio gyda chŵn cymorth i gadw dwy sedd ymlaen llaw.  Bydd un sedd i’r cwsmer a bydd y llall yn cael ei chadw’n rhydd i’r ci eistedd neu orwedd ar y llawr.

  Ar wasanaethau heb seddi mae modd eu cadw, gall staff ar y platfform neu’r tocynnwr gynorthwyo i’ch tywys at sedd.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ein tîm Teithio â Chymorth ar 033 300 50 501, a fydd yn hapus i helpu. 


  Sut ydw i’n dod o hyd i’r seddi? 

  Bydd tocynnau safonol cadw seddi yn dangos pa seddi mae modd eu cadw. I sicrhau bod y sedd wag sydd wedi’i chadw i’r ci cymorth hefyd yn cael ei chadw’n rhydd, bydd y tocynnwr yn rhoi Cerdyn Ci Cymorth yn y slot cardiau cadw ar ben y sedd. 

  A oes unrhyw drefniadau arbennig i gwsmeriaid sy’n teithio mewn cadair olwyn gyda chi cymorth?  

  Cynghorir cwsmeriaid sydd angen lle i gadair olwyn gadw’r ‘Sedd Cydymaith Cadair Olwyn’ trwy fwcio gyda'r gwasanaeth Teithio â Chymorth ar 033 300 50 501. Caiff y lle o flaen y Sedd Cydymaith ei gadw’n wag i’r ci cymorth.

  I gael mwy o wybodaeth am yr elusennau, ewch i’r gwefannau isod:

  Os hoffech gael cerdyn Ci Cymorth personol i’w ddefnyddio yn ystod eich taith, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cymunedol ar community@arrivatw.co.uk. Byddwn wedyn yn postio cerdyn atoch.

  Assistance Dog Seat Ticket