Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio ar y trên gyda chi cymorth

  Travelling by train with Assistance Dogs

  Er mwyn ein helpu i gyflawni ein nod ac ymrwymiad o ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n cwsmeriaid, mae Arriva Trains Wales yn cynnig y 'Cynllun Teithio Cŵn Cymorth' mewn partneriaeth â Chwn Cymorth (DU).

  Mae Cwn Cymorth (DU) yn cynrychioli wyth elusen gofrestredig. Y rhain yw: Cwn Tywys, Partneriaid Canine, Cŵn A.I.D, Cynghrair Cŵn Gweld, Cŵn Clyw i Bobl Fyddar, Cwn Darganfod Meddygol, Cŵn Cefnogi a ‘Dogs for Good’.

  Prif nod y cynllun yw codi ymwybyddiaeth o anghenion perchnogion Cŵn Cynorthwyol ymhlith ein gweithwyr a'n cwsmeriaid wrth deithio ar y trên. Yn gynyddol, mae perchnogion Cŵn Cymorth yn mwynhau'r manteision a'r rhyddid o deithio. Mae eu cŵn yn cael hyfforddiant dwys wrth eu paratoi i ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

  Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw perchnogion cŵn cymorth yn cael anhawster wrth deithio ar y trên. Fodd bynnag, un maes lle mae adborth gan gwsmeriaid wedi nodi cyfle i wella ein gwasanaeth ymhellach yw darparu ‘man diogel' ar gyfer ci'r cwsmer.

  Mae Cŵn Cymorth wedi'u hyfforddi i eistedd wrth draed eu perchennog ac yn naturiol mae angen lle ychwanegol iddynt eistedd neu orwedd yn ystod eu taith. Drwy ddilyn ychydig o gamau syml, mae'r cynllun yn helpu i sicrhau y gall pob Ci Cymorth a'u berchennog deithio'n ddiogel ac mewn cysur.

   

  Assistance Dog CardSut mae'r cynllun yn gweithio?

  Gall cwsmeriaid sy'n teithio a chefnogaeth Ci Cymorth gael cerdyn 'Ci Cymorth' personol, gweladwy ac ail-ddefnyddiadwy trwy ddanfon cais i community@arrivatw.co.uk neu drwy ffonio 03333 211 202.   Bydd y cerdyn yn cael ei bostio i chi o fewn 7 niwrnod gwaith a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw wasanaeth a weithredir gan Arriva Trains Wales.

  Mae'r cardiau'r un maint â cherdyn cadw sedd safonol ac yn ffitio ar ben y sedd. Wrth fynd ar y trên, gellir gosod y cerdyn ar y sedd nesa i’r cwsmer. Bydd hyn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid eraill bod y sedd a'r lle o’i flaen yn cael eu gadw er mwyn i'r ci orwedd mewn cysur a diogelwch gerllaw i'w berchennog.

  Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch chi i fynd ar neu oddi ar y trên, neu i ddod o hyd i'ch sedd, bydd y tocynnwr ar y trên neu aelod o staff yr orsaf yn gallu eich cynorthwyo.

   

  Gwasanaeth Teithio a Chymorth

  Mae ein Gwasanaethau Teithio â Chymorth yn caniatáu i gwsmeriaid gadw sedd ar drên, trefnu cymorth o flaen llaw a phrynu tocynnau.

  Yn ogystal â threfnu cymorth ar gyfer teithio ar ein gwasanaethau, gallwn eich helpu i drefnu cymorth ar wasanaethau ar draws rhwydwaith rheilffyrdd y DU lle rydych yn teithio â chwmnïau eraill.

  Gellir cysylltu â'n tîm Teithio â Chymorth ar 033 300 50 501. Mae llinellau ar agor o 0800 - 2000, saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio 25 Rhagfyr a 26) a chodir tâl am gyfraddau lleol. Y rhif ffôn testun yw 0845 758 5469.

   

  Cadw Sedd

  Mae’n bosib cadw sedd ar y mwyafrif o wasanaethau a weithredir gan Arriva Trains Wales. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim ac fe'u nodir yn yr amserlen gan y symbol diemwnt.

  Gallwch chi wirio os yw’n bosib cadw sedd ar y gwasanaeth hoffech deithio arni drwy gysylltu â'n tîm Teithio â Chymorth. Fel rheol, gellir cadw sedd hyd at 12 wythnos cyn y dyddiad teithio ac o fewn 24 awr i'r amser teithio.

  Lle bynnag y bo modd, ar deithiau pellter hwy, anogir i gwsmeriaid sy'n teithio a Chi Cymorth i gadw dwy sedd o flaen llaw. Bydd un sedd ar gyfer y cwsmer - bydd y llall yn cael ei gadw i'r ci eistedd neu orwedd ar y llawr wrth ymyl y cwsmer. Cynghorir i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn sy'n teithio â chi cymorth i gadw'r lle penodol ar gyfer defnyddiwr cadair olwyn a'r 'sedd cydymaith'. Bydd y lle o flaen y sedd cydymaith yn cael ei gadw i'r Ci Cymorth.

  Nodwch os gwelwch yn dda nad yw'n bosibl cadw seddi ar y llwybrau canlynol;

  • rhwydwaith Caerdydd a'r Cymoedd

  • Llinell Wrecsam i Bidston

  • Rheilffordd Dyffryn Conwy o Landudno i Flaenau Ffestiniog

  • Gwasanaethau lleol rhwng Doc Penfro ac Abertawe

  • Gwasanaethau lleol rhwng Maesteg, Caerdydd a Cheltenham Spa

  Os bydd angen i chi drefnu cymorth ar 26 Rhagfyr i deithio ar 27 Rhagfyr, ffoniwch National Rail ar 03457 48 49 50 neu ar y ffôn testun ar 0345 60 50 600. Gallwch hefyd drefnu cymorth trwy ein gwefan. Cliciwch ar y ddolen ‘Book Assistance’ at www.arrivatrains.wales/assistedtravel.

  Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â'r cynllun hwn, cysylltwch â'n tîm Cysylltiadau Cwsmer ar 03333 211 202 rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 1100 - 2000 ar ddydd Sul. Yn ogystal, gallwch gysylltu â ni trwy e-bost at customer.relations@arrivatrainswales.co.uk.