Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cais i ffilmio   

  Cyn ichi wneud cais i ffilmio ar drenau Trenau Arriva Cymru, dylech benderfynu 

  Railway Icon
    Ym mha orsaf yr hoffech ffilmio.

   

  Calendar
  Ar ba ddyddiad yr hoffech ffilmio. Mae angen 14 diwrnod gwaith o leiaf inni brosesu’ch cais i ffilmio*.

   

  Clock Icon
  Amser ymadael a dychwelyd y trên yr hoffech ei ddefnyddio (dim ond ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru y gallwn roi caniatâd).

   

  Bydd y ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho yn gofyn am fanylion llawn eich gweithgaredd arfaethedig. Dylid ei llenwi a’i dychwelyd atom. Ni allwn brosesu’ch cais i ffilmio os na roddir y manylion hyn. 

  * Mae hyn er mwyn caniatáu digon o amser ichi lenwi’r dogfennau angenrheidiol ac inni ystyried y cais, er mwyn rhoi’r achrediad Iechyd a Diogelwch angenrheidiol ac er mwyn trefnu goruchwyliaeth lle bo angen. 

  Cynllunio’ch taith 

  I helpu i gynllunio’ch gwaith ffilmio a’ch taith, defnyddiwch y dolenni canlynol:

  Map Icon
  Map Llwybrau  -  Ddim yn siŵr o ble ac i ble mae ein trenau’n rhedeg? Gallwch weld a lawrlwytho ein mapiau rhwydwaith yma.

   

  Railway Icon
  Rhestr gorsafoedd  - rhestr o’r holl orsafoedd â staff a heb staff ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru.

   

  Leaflet Icon
  Argraffu’ch amserlen eich hun -  Gallwch greu amserlen bwrpasol i chi.

   

  Leaflet Icon
  Amserlenni - amserlenni y gellir eu lawrlwytho ar gyfer holl wasanaethau Trenau Arriva Cymru.

   

  Engineering Icon
  Gwaith peirianyddol  - Gallwch wirio a oes unrhyw newidiadau i wasanaethau a allai effeithio ar eich cais i ffilmio.