Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Save with Arriva Trains Wales Advance Tickets

  Advance - Temp banner
  Save on what’s important to you with Arriva Trains Wales Advance tickets. 


  Visit faraway friends and discover exciting new places while saving money getting there.  

  Our low cost Advance tickets offer great value for money on many longer distance journeys.  

  Advance tickets are on sale from 12 weeks up to 6pm prior to the day of travel  

  What are the advantages?

  • They’re usually our cheapest fares
  • You can combine different types of single tickets to save money
  • Our lowest priced fare option, bookable up to 12 weeks in advance
  • Railcard discounts apply 

  How to buy your Advance ticket online
  Simply enter your journey details into the 'Train tickets and times' search to find the cheapest Advance fares available.
  You can receive your tickets by First Class post (please allow seven days for delivery); collect your pre-paid tickets from ticket vending machines (TVMs) at participating stations.

  From our app

  Make sure you have the ‘ATW Tickets’ app installed. Search for your journey to find the cheapest Advance fares available. Once purchased these will be stored as mobile tickets within your app which you use just like you would an orange paper ticket.

  From station ticket offices

  You can buy the full range of tickets from staffed ticket offices. Our ticket offices will accept all major credit/debit cards, cash, National Rail vouchers and rail warrants.

  Contact us

  If you're having any trouble booking tickets visit our contact us page for further details on how to get in touch - our trained staff can always find the best ticket for you.

  *Average saving in comparison to equivalent Standard Single fare. Sold subject to availability. National Rail Conditions of Travel, terms and conditions apply. Valid until 14/10/2018.

  Advance Tickets Available To Buy Up Until

  Monday-Friday
  Saturday
  Sunday
  SailRail Ferry Crossings

  27 - 31 August 2018

  25 August 2018 26 August 2018 23 September 2018


  Search and Buy Advance Tickets with Arriva Trains Wales

 • Advance Tickets Terms and Conditions

  Telerau ac amodau tocynnau Advance

  Disgrifiad
  Mae tocynnau Advance yn docynnau unffordd ar gyfer teithiau dethol sydd ar gael ar gyfer Dosbarth Cyntaf a Dosbarth Safonol, ac sy'n cynnig y pris gorau sydd ar gael ar gyfer pob taith.

  Argaeledd
  Rhaid prynu'r tocynnau cyn teithio. Nifer gyfyngedig sy'n cael ei gwerthu ac felly mae argaeledd yn amrywio. Yn gyffredinol, po gynharaf rydych yn ei brynu, rhataf fydd y tocyn Advance.

  Gostyngiadau

  • Dosbarth Safonol: ceir gostyngiadau i blant a gyda chardiau rheilffordd 16-25, Family & Friends, Senior, HM Forces a Disabled Person.
  • Dosbarth Cyntaf: ceir gostyngiadau i blant a gyda chardiau rheilffordd 16-25, Senior, HM Forces a Disabled Person.

  Pryd a ble y gellir defnyddio'r tocyn

  • DIM OND ar y dyddiad a'r gwasanaeth(au) trên a ddangosir ar y tocyn(nau) maen nhw'n ddilys.
  • Lle bo'n berthnasol, rhaid i chi deithio yn y Dosbarth a'r sedd gadw / seddi cadw a ddangosir ar y tocyn(nau).
  • Dim ond ar wasanaethau'r cwmni trên (neu lwybr daearyddol lle bo'n berthnasol) a ddangosir yn ymyl y gair 'Route' ar y tocyn y gellir defnyddio'r tocynnau.
  • Os yw'r 'Route' yn nodi hefyd 'and Connections', caniateir teithio ar drenau cysylltiol priodol lle y'u dangosir ar y tocyn(nau) neu restr deithio ddilys arall.
  • Os oes + cyn y llwybr, mae'r tocyn yn cynnwys cost teithio ar draws Llundain ar wasanaethau London Underground, Docklands Light Railway neu Thameslink fel sy'n briodol i'r daith.

  Amodau defnydd

  • Rhaid i chi fod yn yr orsaf ymadael a ddangosir ar eich tocyn mewn da bryd i ddal y trên. Os ydych chi'n colli'r trên cyntaf mae gennych docyn ar ei gyfer am unrhyw reswm, rhaid prynu tocyn newydd.
  • Os bydd oedi wrth deithio, cewch fynd ar y trên / trenau nesaf sydd ar gael er mwyn cwblhau'r daith.
  • Rhaid i ddeiliaid cardiau rheilffordd sy'n teithio ar docyn gostyngol gario eu cerdyn rheilffordd wrth deithio. Os yw deiliad cerdyn rheilffordd yn methu â chyflwyno cerdyn rheilffordd dilys gyda'i docyn, rhaid prynu tocyn newydd fel pe na bai'n dal cerdyn rheilffordd a/neu docyn.
  • Nid yw tocynnau Advance Dosbarth Cyntaf yn rhoi mynediad i Lolfeydd Dosbarth Cyntaf mewn gorsafoedd bob amser. Dylech wirio gyda'r cwmni trên rydych yn teithio gydag ef i gadarnhau'r polisi mewn gorsafoedd penodol.

  Torri'ch taith
  Ni chewch ddechrau, torri ac ailddechrau na gorffen eich taith mewn unrhyw orsaf rhwng gorsafoedd dechrau a diwedd eich taith ac eithrio er mwyn newid o/i drenau cysylltiol fel y dangosir ar y tocyn(nau) neu restr deithio ddilys arall.

  Newid amser neu ddyddiad teithio

  • Rhaid trefnu newidiadau i'r amser neu'r dyddiad teithio cyn i'r trên cadw cyntaf sydd wedi'i argraffu ar y tocyn ymadael. Ar ôl hynny nid oes gwerth i'r tocyn ac mae'n rhaid prynu un newydd. Bydd angen i chi gyflwyno'r tocyn(nau) a'r cofnod o'r sedd gadw / seddi cadw wrth ofyn am newid.
  • Ni ellir gwneud newidiadau i docynnau ar y trên. Os ydych chi'n mynd ar drên heb docyn a chofnod o sedd gadw ar gyfer y gwasanaeth hwnnw, mae'n rhaid prynu tocyn newydd. Gan ddibynnu ar y cwmni trên rydych yn teithio gydag ef, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu Taliad Cosb os ydych chi'n mynd ar y trên gyda thocyn annilys.
  • Rhaid i'r orsaf rydych yn teithio ohoni ac iddi a'r cwmni trên neu lwybr a ddangosir ar y tocyn(nau) aros yr un peth.
  • Rhaid talu'r gwahaniaeth rhwng y pris a dalwyd a chost y tocyn addas nesaf ar gyfer eich taith, a hefyd ffi weinyddol o hyd at £10 am bob person ac am bob tocyn unffordd ar gyfer pob newid i daith. Os ydych chi'n newid i drên mae tocyn rhatach ar gael arno, ni chaiff y gwahaniaeth ei ad-dalu.

  Ad-daliadau

  • Ni roddir ad-daliad am eich tocyn. Fodd bynnag, os yw'r trên yr ydych wedi prynu tocyn ar ei gyfer yn cael ei ganslo neu os oes oedi iddo, a'ch bod felly yn penderfynu peidio â theithio, cynigir ad-daliad ar docynnau sydd heb eu defnyddio o gwbl, ac ni chodir ffi weinyddol arnoch.
  • Er na roddir ad-daliadau ar docynnau Advance yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch newid eich taith cyn teithio (hyd at yr amser ymadael) am ffi o £10 a hefyd unrhyw wahaniaeth yn y pris sy'n daladwy. Fodd bynnag, os ydych chi'n dewis (lle cynigir hyn) argraffu'ch tocynnau gartref neu eu lawrlwytho i'ch dyfais symudol, nodwch fod rheolau gwahanol yn berthnasol ac mae'n bosibl na fyddwch yn gallu newid eich tocyn wedi hynny. Caiff yr amodau perthnasol eu cyfleu'n glir wrth i chi brynu'ch tocyn.
  • Mae'n bosibl y bydd adegau prin pan gynigir y tocyn Advance rhatach yn nes at yr amser teithio, er enghraifft os bydd grŵp yn canslo eu tocynnau ac mae seddi ychwanegol ar gael. Nodwch, o dan yr amgylchiadau hyn, na ellir rhoi ad-daliad rhannol na llawn am docynnau Advance a brynwyd eisoes.
  • Os yw'r trên yr ydych wedi prynu tocyn ar ei gyfer yn cael ei ganslo neu os oes oedi iddo, a'ch bod yn penderfynu teithio beth bynnag, gwneir trefniadau arbennig i roi lle i chi ar drên arall (er na ellir gwarantu sedd i chi).