Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Mabwysiadu Gorsaf  

  Nod cynllun 'Mabwysiadu Gorsaf' yw helpu i wella ein cysylltiadau â chymunedau lleol a chwsmeriaid sy'n byw yn agos i orsafoedd rheilffordd di-staff.

  Adopters at LeominsterEin hamcan yw cynnal safonau glendid a golwg gorsafoedd di-staff ac annog adborth rheolaidd am y cyfleusterau sydd ar gael - er enghraifft, cynnal a chadw adeiladau a chyfleusterau'r gorsafoedd, i helpu i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau uchel mae ein cwsmeriaid yn eu disgwyl.

  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd â diddordeb yn lles eu gorsaf rheilffordd leol ac a hoffai gymryd rhan weithgar wrth roi gwybod i ni am unrhyw broblemau yn y gorsafoedd maent wedi'u mabwysiadu.

  Yr enw a roddwn ar y gwirfoddolwyr yw 'mabwysiadwyr gorsafoedd'. Maent yn rhoi gwybod i ni am faterion megis sbwriel, graffiti, fandaliaeth, goleuadau, mannau cymorth gwybodaeth a gwybodaeth am amserlenni.

  Nid oes ymrwymiad ariannol ar fabwysiadwyr. Yr unig faen prawf yw bod y mabwysiadwyr yn fodlon llenwi ffurflenni arolwg rheolaidd i helpu i roi gwybod i'w Rheolwr Gorsafoedd lleol pa mor dda mae cyfleusterau ein gorsafoedd yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid.

  Gallai gwaith arall mabwysiadwyr gynnwys gwella golwg yr orsaf gyda gwelliannau amgylcheddol megis arddangosfeydd blodau, tirlunio neu waith celf, lle bo'n ymarferol.

  Am eu gwaith mae mabwysiadwyr gorsafoedd yn cael gwerth £75.00 o dalebau teithio am ddim i'w defnyddio ar unrhyw ran o rwydwaith National Rail.

  I ddarganfod rhagor am sut y gellir mabwysiadu gorsaf cysylltwch â’n tîm cysylltiadau cwsmeriaid ar Ffôn: 0845 6061 660 neu e-bost customer.relations@arrivatrainswales.co.uk