Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Pam mae fy nhrên yn hwyr neu wedi’i ganslo, neu fod bws yn rhedeg yn ei le?

  Gall eich trên fod yn hwyr neu gael ei ganslo, neu gall bws redeg yn ei le, oherwydd un o lawer o resymau posibl. Y rhan fwyaf o'r amser bydd hyn y tu hwnt i reolaeth Trenau Arriva Cymru.

  1. Tywydd - gall dail, llifogydd ac eira ar y llinell effeithio ar wasanaethau.
  2. Rhwystr ar y llinell: anifeiliaid, tresmaswyr, coed sydd wedi syrthio
  3. Fandaliaeth megis dwyn ceblau
  4. Methiant trydan i gyfarpar ar ochr y llinell. Problem gyda seilwaith gorsaf megis methiant trydan neu dân. 
  5. Taro pont - cerbyd ffordd wedi taro seiliau a/neu strwythur pont.
  6. Trenau eraill (nwyddau neu deithwyr) ymhellach i lawr y llinell yn hwyr neu wedi stopio.
  7. Gwaith peirianyddol wedi para'n hirach na'r disgwyl - yn aml mae Network Rail yn amserlennu gwaith peirianyddol ar y trac a chyfarpar ar ochr y llinell yn ystod y nos ac ar benwythnosau, a gall hwn bara ychydig o oriau'n hirach na'r disgwyl. 

  Yn anaml iawn mae Trenau Arriva Cymru ar fai am fod gwasanaethau trên yn hwyr neu'n cael eu canslo. Gallai hyn fod yn sgil nam mecanyddol ar drên, neu brinder staff. Rydym ni'n gweithio'n galed i sicrhau cyn lleied o oedi ag sy'n bosibl. Dyna pam rydym ni'n un o'r 5 cwmni trên gorau yn y Deyrnas Unedig o ran prydlondeb a dibynadwyedd. Rydym yn cael cosbau ariannol am unrhyw oedi rydym yn ei achosi, ac yn cydnabod hefyd yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar ein cwsmeriaid pwysig. Gellir gweld diweddariadau byw am holl wasanaethau Trenau Arriva Cymru yma  www.journeycheck.com/arrivatrainswales Gallwch hefyd gofrestru yma i gael rhybuddion am ddim trwy e-bost a gwasanaethau eraill.