Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Pam mae’ch trenau’n torri i lawr a beth ydych chi’n ei wneud ynghylch hyn?

    Mae trenau'n beiriannau mecanyddol cymhleth iawn ac mae safon uchel iawn o ddiogelwch yn rhan annatod ohonynt. Rhoddir prawf tebyg i brawf MOT ar ein trenau bob tri diwrnod, a gwneir llawer iawn o waith cynnal a chadw i atal problemau. Serch hynny, maen nhw'n rhedeg hyd at oddeutu 1000 o filltiroedd bob dydd ac weithiau maen nhw'n torri i lawr, er eu bod wedi'u cynllunio a'u hadeiladu i wneud y milltiroedd hynny. Rydym yn rhoi diogelwch yn gyntaf bob amser, felly weithiau caiff trên ei dynnu allan o wasanaeth teithwyr am reswm a allai ymddangos yn ormodol i fodurwr, megis nam ar sychwr ffenestr. Mae llawer o nodweddion diogelwch sy'n gysylltiedig â drysau, signalau a brecio, a gall unrhyw un o'r rhain achosi i drên gael ei dynnu allan o wasanaeth teithwyr os yw'n ddiffygiol. Er hyn i gyd, rydym yn dal i redeg un o'r fflydoedd mwyaf dibynadwy yn y Deyrnas Unedig. Mae'r mathau o drenau yn ein fflyd yn perfformio orau yn y wlad yn rheolaidd yn ôl y mesur cenedlaethol 'milltiroedd am bob trên toredig', sy'n edrych ar nifer gyfartalog y milltiroedd mae trenau o fathau penodol yn rhedeg cyn iddyn nhw dorri i lawr. Rydym yn ennill gwobrau 'Sbaner Euraid' y diwydiant rheilffyrdd yn rheolaidd am ddibynadwyedd ein fflyd.