Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • I ble mae’r arian yn mynd?

    Mae'r refeniw o docynnau trên yn helpu i ariannu amrywiaeth fawr o welliannau, gan gynnwys mwy o seddi, gwell gorsafoedd, gwell gwybodaeth a chyfleusterau ar drenau. Mae'r cynnydd ym mhoblogrwydd teithio ar y rheilffyrdd yn golygu bod lle ar drenau yn aml yn her. Mae codi prisiau'n ei gwneud yn bosibl gwneud pethau fel darparu hanner miliwn o seddi ychwanegol ar ein fflyd yn 2012 a dyblu'r lle ar drenau cymudwyr yr oriau brig ar linell Cwm Ebwy ym mis Chwefror 2013. Ar draws y Deyrnas Unedig, polisi'r llywodraeth yw codi cyfran y diwydiant rheilffyrdd sy'n cael ei chyllido gan deithwyr, gan adfer y drefn hanesyddol sef cyllid 75% gan deithwyr/25% gan y trethdalwyr. Rydym yn gwneud llawer o waith ar erlyn pobl sy'n osgoi prynu'r tocyn cywir i'w teithiau, neu brynu tocyn o gwbl. Mae hyn yn helpu i leihau'r angen i gynyddu prisiau ar rai llwybrau y mae osgoi talu am docynnau yn effeithio'n fawr arnyn nhw.