Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Felly beth mae’r diwydiant rheilffyrdd yn ei wneud ynghylch hyn?

  Mae Network Rail, y corff sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r rhwydwaith rheilffyrdd, yn gweithio i waredu problem dail ar y cledrau neu ei lleihau i'r eithaf:

  • Mae gan Network Rail fflyd o drenau arbennig sy'n gwasgaru Sandite, math o bast grutiog, ar y cledrau i roi gwell gafael i olwynion y trenau. Mae mannau gwael hysbys fel hafnau dwfn a llethrau serth yn cael eu targedu er mwyn lleihau oedi cymaint ag sy'n bosibl.
  • mae hefyd peiriannau sefydlog i wasgaru Sandite mewn mannau gwael hysbys, a thaenwyr symudol y gall gweithwyr trac eu defnyddio. Hefyd defnyddir chwistrellwyr dŵr pwysedd uchel i gael gwared ar ddail wedi'u mathru cyn iddynt ffurfio haen galed.
  • gellir gosod gardiau dail o gwmpas y trac i atal y dail rhag cael eu chwythu ar y cledrau
  • mewn rhai achosion, mae angen cwympo coed sy'n achosi problemau. Fodd bynnag, er mwyn gwarchod yr amgylchedd, caiff coed â dail llai megis coed cyll, ceirios a chelyn eu plannu yn eu lle. Mae meddygon coed Network Rail yn cael cyngor oddi wrth arbenigwyr ar gadwraeth er mwyn lleihau i'r eithaf yr effaith y gall gwaith rheoli coed ei chael ar fywyd gwyllt. Er enghraifft, ni chaiff unrhyw waith ei gynllunio yn ystod y prif dymor nythu.
  • hefyd mae cyfarpar soffistigedig i daenu tywod wedi'u gosod ar ein fflyd o drenau i wella eu gafael ar gledrau llithrig - tebyg i ABS ar gar. Gall y gyrrwr daenu'r tywod pan fo'r olwynion yn troelli wrth gyflymu.