Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Ein cwmni

  Our Company Cysylltu pobl a chymunedau â’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw

  Mae Trenau Arriva Cymru’n rhan o grŵp Arriva. Arriva yw un o’r darparwyr cludiant teithwyr mwyaf yn Ewrop, mae’n cyflogi mwy na 55,000 o bobl ac mae’n darparu mwy na 2.2 biliwn o deithiau teithwyr ar draws 14 gwlad yn Ewrop pob blwyddyn.

  Rydym yn gweithredu amrywiaeth fawr o wasanaethau gan gynnwys bysiau lleol, coetsis rhwng trefi i gymudwyr, gwasanaethau trên lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, tramiau a rheilffyrdd ysgafn, bysiau dŵr, gwasanaethau trafnidiaeth seiliedig ar alw, cludiant i gleifion heblaw cleifion brys a thrafnidiaeth gysylltiedig â meysydd awyr.

  Mae Arriva yn rhan o Deutsche Bahn (DB) ac yn gyfrifol am wasanaethau cludiant teithwyr rhanbarthol DB y tu allan i’r Almaen.

  Mae ein rhwydwaith yn ymestyn ledled Cymru a siroedd cyffiniol Lloegr, gan ddarparu gwasanaethau lleol a phellter hir i gyrchfannau sy’n cynnwys dinasoedd mawr fel Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Birmingham, Caer a Manceinion.

  • 2,204  o weithwyr cyflogedig

  • Dechreuodd y fasnachfraint ym mis Rhagfyr 2003 am 15 mlynedd

  • 1,009 o filltiroedd o lwybrau

  • 956 o wasanaethau’n gweithredu bob dydd

  • 30.5 miliwn o deithiau teithwyr bob blwyddyn

  • Fflyd o 128 o drenau

  • 247 o orsafoedd (10% o’r holl orsafoedd yn y Deyrnas Unedig), y mae 55 ohonynt â staff.

  Mae Trenau Arriva Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth fawr o bartneriaid lleol a chenedlaethol, fel Llywodraeth Cymru, i gynyddu a gwella cludiant rheilffyrdd i’r cyhoedd rydym yn ei wasanaethu.

  Rhai o’n cyflawniadau

  • National Rail Passenger Survey (NRPS) - boddhad cwsmeriaid - 82% (hydref 2016).

  • Perfformiad eithriadol – ni yw’r cwmni trên prydlon gorau yn rhanbarthol a’r ail orau yn genedlaethol yn y Deyrnas Unedig yn gyson

  • Buddsoddi £31 miliwn ers dechrau’r Fasnachfraint o gymharu â’r gofyniad contractiol sef dim ond £400,000

  • Ni yw un o’r cyflogwyr mwyaf yng Nghymru - rydym yn cyflogi oddeutu 2,200 o bobl ac wedi creu mwy na 300 o swyddi ar draws Cymru a’r Gororau ers dechrau’r fasnachfraint

  • Cynllun Prentisiaethau sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol: rydym wedi recriwtio 21 prentis ac 13 o hyfforddeion â gradd

  Mesuriadau perfformiad allweddol

  Mesuriadau Perfformiad Cyhoeddus (mesuriadau safonol y diwydiant ar gyfer dibynadwyedd a phrydlondeb) h.y. trenau’n cyrraedd eu cyrchfan o fewn 4 munud 59 eiliad i’r amser ar yr amserlen.

  • Yn aml rydym ymysg y 5 cwmni trên gorau yn y Deyrnas Unedig am ein Mesuriadau Perfformiad Cyhoeddus

  Rydym wedi ennill gwobr y Chwiban Aur am y Cwmni Trên Prydlon Rhanbarthol Gorau tair blynedd yn olynol (2014, 2015, 2016)

  • Yn gyson mae Trenau Arriva Cymru ymysg y 3 chwmni trên prydlon gorau yn y Deyrnas Unedig (trenau’n cyrraedd ac yn ymadael o fewn 59 eiliad i’r amser ar yr amserlen).

  Rydym wedi cymryd camau breision wrth wella prydlondeb a dibynadwyedd ac yn gyson rydym yn rhagori ar y meincnod a osodwyd ar ddechrau’r fasnachfraint, oedd yn lefel perfformiad a ystyriwyd yn heriol ond yn gyflawnadwy y pryd hwnnw.

  Arolwg Teithwyr National Rail

  • Erbyn hyn mae’r boddhad cyffredinol wedi codi i 82%.

  • Mae 31 o’r 32 gwahanol faes mesur wedi gwella dros y degawd diwethaf.

  Mae Arolwg Teithwyr annibynnol Network Rail yn dangos barn cwsmeriaid am y gwaith rydym wedi’i wneud dros y blynyddoedd.

  Buddsoddi yn y fasnachfraint

  Rydym wedi buddsoddi £31 miliwn, o gymharu â’r gofyniad yn y fasnachfraint sef dim ond £400,000. Mae ein buddsoddiadau’n cynnwys:

  • Mwy na £11 miliwn ar adnewyddu trenau (fflyd Dosbarth 158 a threnau â locomotifau)

  • Gorsaf Caer (£2 miliwn)

  • Efelychwyr i yrwyr trenau (£2 miliwn)

  • Gwell cyfleusterau i’r staff (£2 miliwn)

  • Gatiau tocynnau (£3 miliwn)

  • 123 o beiriannau gwerthu tocynnau ledled y rhwydwaith (£5 miliwn)

  • Depo newydd sbon ym Machynlleth (£3 miliwn)

  • Turn olwynion newydd (£2 miliwn)

  • Nifer fawr o brosiectau eraill, fel gwella’r goleuadau mewn gorsafoedd, gwerth cyfanswm o £10 miliwn

  • Y Rhaglen Genedlaethol Gwella Gorsafoedd mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill, a hefyd nifer fawr o welliannau i hygyrchedd

  • Gwaith mawr i adnewyddu gorsafoedd gan gynnwys Aberystwyth, Llandudno a’r Rhyl a gorsafoedd newydd yn Nhref Glynebwy, Pye Corner, Eneu’r-glyn a Pharc Churchill, Abergwaun ac Wdig

  Gwasanaethau newydd a gwell

  Rydym wedi gweithredu’n gyson i ychwanegu lle a gwella gwasanaethau, er mai fflyd o faint cyfyngedig sydd gennym. Rydym yn darparu 20% yn fwy o wasanaethau (65,000 o wasanaethau bob blwyddyn) nag y mae cytundeb y fasnachfraint yn rhagnodi ac wedi ychwanegu mwy na 525,000 o seddi i’r amserlen yn 2012 yn unig.

  Cafodd oddeutu 5000 o drenau ychwanegol y flwyddyn eu hychwanegu ym mis Mai 2013 ar gyfer Tre-gŵyr yn dilyn y gwelliannau i’r orsaf a dyblu traphont afon Llwchwr - hyn i gyd heb gost ychwanegol i’r trethdalwr.

  Yn 2015 ar gais Llywodraeth Cymru, darparwyd gwasanaethau ychwanegol ar linellau Calon Cymru a’r Cambrian ac estynnwyd yr amserlenni i orsaf newydd Tref Glynebwy.

  Lansiwyd dau gynnyrch newydd arloesol tocynnau i ffonau clyfar a hefyd y peiriannau gwerthu tocynnau trên cyntaf yn y Deyrnas Unedig â chynorthwyydd fideo.

  Rydym hefyd yn gefnogwr allweddol i brosiectau cymunedol gan gynnwys Chwaraeon Anabledd Cymru, Velothon Cymru a Hanner Marathon Caerdydd.

  Rydym yn bobl frwdfrydig a balch sy’n darparu gwasanaeth rhagorol – bob tro