Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Teithio i Gaerdydd gyda Threnau Arriva Cymru

  Millennium Centre, Cardiff Bay
  Mae Caerdydd, dinas brifysgol fywiog a chyfeillgar

  Yn enwog am ei harcedau siopa swynol, digwyddiadau chwaraeon byw, diwydiant creadigol llewyrchus, a meysydd cerddoriaeth a bwyd ffyniannus.


  Search and buy train tickets
  Yn aml mae’n cael ei rhestru ymysg y dinasoedd gorau yn Ewrop i fyw ynddynt, ac mae’n llawn dop o adeiladau hanesyddol, gwyliau annibynnol a dwsinau o erwau o barcdir i’w fwynhau ar droed neu ar gefn beic.

  Mae gorsaf Caerdydd Canolog yng nghanol y ddinas, felly mae cyrraedd Caerdydd ar y trên yn hawdd – awr o daith yn unig o Fryste a dwy awr o Lundain. Gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’r gogledd a glannau byd-enwog Bro Gŵyr i’r gorllewin, Caerdydd yw’r gyrchfan berffaith am benwythnos i ffwrdd neu wythnos o wyliau!

  Atyniadau penigamp

  Mae gan Gaerdydd rai o’r atyniadau gorau yng Nghymru a de-orllewin Lloegr, felly fyddwch chi byth yn brin o bethau i’w gwneud. Saif Castell Caerdydd, lle bu unwaith gaer Rufeinig a thŵr Normanaidd, yng nghanol y ddinas, wedi’i amgylchynu gan wyrddni hyfryd Parc Bute. Gyferbyn â’r parc mae Stadiwm Principality, sy’n cynnig teithiau lle gall cefnogwyr ddilyn camre sêr enwog rygbi a phêl-droed – o’r ystafelloedd newid, ar hyd twnnel y chwaraewyr ac allan i’r cae!

  Principality Stadium

  Mae Bae Caerdydd hefyd yn llawn dop o atyniadau penigamp, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, cartref balch i’r celfyddydau perfformio yng Nghymru; adeilad y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a gynlluniwyd gan enillydd Gwobr Pensaernïaeth Pritzker, Richard Rogers; a’r Doctor Who Experience lle gall selogion ffuglen wyddonol fynd y tu ôl i lenni un o raglenni teledu mwyaf eiconig Prydain.

  Diwylliant a threftadaeth  

  Gellir crwydro Caerdydd yn rhad hefyd, oherwydd mae digonedd o safleoedd diwylliannol a threftadaeth di-dâl i ymweld â nhw. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys Amgueddfa Hanes Cymru yn Sain Ffagan, un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, sy’n cynnig gwir flas ar hanes a threftadaeth Cymru; Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a saif yn y ganolfan ddinesig ysblennydd a lle ceir amrywiaeth o orielau celf a byd natur; a Stori Caerdydd, sy’n arddangos hanes pwysfawr Caerdydd trwy lygaid ei phobl.

  Siopa

  St-Davids 2 Shopping Centre Cardiff Mae siopa yng Nghaerdydd yn brofiad na ddylid ei golli. Mae gan Gaerdydd, a elwir ‘Dinas yr Arcedau’, fwy o orielau siopa dan do nag unrhyw ddinas arall yn y Deyrnas Unedig – rhai Fictoraidd, Edwardaidd a chyfoes. Yn yr arcedau deniadol mae amrywiaeth o siopau, gan gynnwys siopau recordiau a llyfrau ail-law, hen bethau a dillad ddoe. Tafliad carreg o’r arcedau mae Canolfan Siopa Dewi Sant, un o’r canolfannau siopa mwyaf yn y Deyrnas Unedig sy’n gartref i nifer o frandiau dylunwyr byd-eang.

  Bwyd a diod  

  Mae maes bwyd yn ffynnu yng Nghaerdydd, gyda llif ddi-dor o wyliau bwyd stryd newydd, caffis annibynnol a bwytai a barrau steilus yn ymddangos yno bob mis. Yng nghanol y ddinas, mae Marchnad Ganolog Caerdydd yn gyrchfan hanfodol i bobl sydd eisiau rhoi cynnig ar fwydydd traddodiadol o Gymru, lle mae stondinwyr lleol yn gwerthu popeth o bicau ar y maen a bara brith i gig oen ffres a bara lawr. Mae’r Farchnad Ffermwyr ar lan yr afon hefyd yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch ffres a danteithion deniadol bob dydd Sul. Ychydig i’r de o’r ddinas ym Mae Caerdydd mae Cei’r Fôr-Forwyn, glan môr ffasiynol gyda barrau, tafarnau a bwytai sy’n cynnig golygfeydd gwych o’r morglawdd a Phenarth.  

  Search and Buy train tickets