Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Sgwteri Symudedd

  Mobility Scooters train travel advice

  Allaf i fynd â’m sgwter pweredig ar y trên?
  Gallwch, ar yr amod bod y sgwter yn cydymffurfio â’r canllawiau canlynol

  • Ni ddylai’r sgwter fod yn fwy na 120cm (48 modfedd) o hyd a 70cm (28 modfedd) o led a gall ffitio’n ddiogel y tu mewn i led wyneb gwrth-lithr ein rampiau
  • Nid yw pwysau cyfun y sgwter a’r teithiwr yn fwy na 300kg (660 pwys)
  • Nid yw’r radiws troi’n fwy na 90cm (36 modfedd)
  • Mae angen i’r sgwter allu dringo graddiant er mwyn mynd ar y trên 
  • Rhaid bod gan y sgwter y gallu i ffri-wilio  /rhyddhäwr brêc a bod ganddo ddyfais sy’n ei rwystro rhag tipio
  • Dylai’r defnyddiwr allu cerdded at sedd ar y trên

   
  Islaw, dangosir enghreifftiau o gadeiriau olwyn a sgwteri y gallwn eu cyfleu ar ein trenau;

  WheelchairElectric WheelchairSmall Scooter

  *Yn ogystal, caniateir y math sydd a 4 olwyn


  Islaw, dangosir enghraifft o'r math o sgwter na allwn ei gyfleu ar ein trenau;

  Large Scooter

   
  Yn anffodus, ni fydd cwsmeriaid â chadeiriau olwyn neu sgwteri symudol sy’n fwy na'r dimensiynau a ganiateir ac yn fwy na 300kg yn gallu teithio am y rhesymau diogelwch canlynol;
   
  • ni fydd y gadair olwyn na sgwteri yn gallu troi corneli o fewn y trên ac,
  • gall pwysau cyfunol y cwsmer a'r gadair olwyn neu'r sgwter fod yn drymach na'r Llwyth Gwaith Diogel (300kg) y ramp rhwng y trên a'r platfform
   
  Cymorth wrth fynd ar neu oddi ar y trên

  Gellir trefnu cymorth trwy ein Tîm Teithio a Chymorth ar 033 300 50 501. Gellir trefnu hyn hyd at 2000 y diwrnod cyn i chi deithio.
   
  Mae gorsafoedd sy'n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr sgwter a cadeiriau olwyn wedi'u rhestru yn ein llyfryn "Making Rail Accessible: Helping older and disabled customers." Mae'r map hwn hefyd yn dangos ein gorsafoedd sy’n hygyrch i ddefnyddwyr sgwter a chadeiriau olwyn.
   
  Canllaw cadw lle

  Mae’n bosib cadw lle ar y rhan fwyaf o wasanaethau trên. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim ac fe'u dangosir yn yr amserlen gan y symbol diemwnt.
   
  Gallwch wirio a yw'n bosib cadw lle ar y gwasanaethau hoffech deithio ar trwy gysylltu â'n Tîm Teithio a Chymorth ar 033 300 50 501. Fel rheol, gellir gwneud archebion hyd at 12 wythnos cyn y dyddiad teithio a hefyd o fewn 24 awr i'r amser teithio.
   
  Nid oes angen i chi roi mwy na 24 awr o rybudd wrth gadw lle trwy ein Tîm Teithio a Chymorth, ond gallwch gadw lle ymlaen llaw os yw'n well gennych. Byddwn bob amser yn gwneud yr hyn y gallwn os hoffech deithio ar fyr rybudd, fodd bynnag, os gallwch chi roi gwybod i ni eich cynlluniau ymlaen llaw, byddwn yn gallu eich helpu yn fwy effeithiol.
   
  Bydd cadw lle ymlaen llaw yn sicrhau;
   
  • cewch eich lleoli yn y man pwrpasol o fewn y cerbyd ar gyfer cadeiriau olwyn / sgwteri symudol
  • byddwch yn agos at y ty bach hygyrch (ar drenau Dosbarth 158 a Dosbarth 175)
  • bydd gennych y lle gofynnol i symud eich cadair neu sgwter
   
  Os yw'n well gennych deithio heb gadw lle o flaen llaw, byddwch yn ymwybodol y gallai'r lle penodedig ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu sgwteri symudol gael eu meddiannu eisoes, neu mae’n bosib y bydd yn cael eu meddiannu yn hwyrach yn y daith.
   
  Os oes lle ar gael a byddwch yn gadael y trên cyn i'r cwsmer sydd wedi cadw lle yn ymuno a’r trên, gallwch feddiannu'r lle penodedig ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu sgwteri symudol. Os yw'r holl leoedd penodedig wedi eu meddiannu ac os oes lle, mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi gael eich lleoli dros dro yn y cyntedd hyd nes y bydd lle penodedig ar gael neu, efallai hoffech ystyried teithio ar y gwasanaeth nesaf.  Ym mhob achos, rhoddir blaenoriaeth i ddefnyddiwr cadeiriau olwyn sydd wedi cadw lle.
   

  Yn anffodus, nid yw’n bosib cadw lle ar y llwybrau canlynol, ond mae'n dal yn bosib i chi deithio;

   

  • rhwydwaith Caerdydd a'r Cymoedd

  • Llinell Wrecsam i Bidston

  • Rheilffordd Dyffryn Conwy rhwng Llandudno a Blaenau Ffestiniog

  • Gwasanaethau lleol rhwng Doc Penfro ac Abertawe

  • Gwasanaethau lleol rhwng Maesteg, Caerdydd a Cheltenham Spa

   
  Oes angen trwydded arnaf i deithio gyda fy sgwter ar wasanaethau a weithredir gan Drenau Arriva Cymru?

  Nac oes, ond rydym yn gofyn yn garedig ichi gynnal eich asesiad eich hun o addasrwydd eich sgwter ar sail yr egwyddorion a nodir uchod. Dylech nodi hefyd:
  •       Mae angen i’r sgwter allu dringo graddiant er mwyn mynd ar y trên
  •       Rhaid bod gan y sgwter y gallu i ffri-wilio /rhyddhäwr brêc a bod ganddo ddyfais sy’n ei rwystro rhag tipio 
  •       Dylai’r defnyddiwr allu cerdded at sedd ar y trên ar ôl iddo gael ei barcio yn y man sydd wedi’i neilltuo i gadeiriau olwyn a sgwteri

  Pa gyngor allwch chi ei gynnig i sicrhau taith gysurus a diogel?

  Lle gallai’ch taith olygu defnyddio mwy nag un cwmni trên, fe’ch cynghorwn i holi ein tîm Teithio â Chymorth a ellir cludo sgwteri ar wasanaethau’r holl gwmnïau y byddwch yn teithio gyda nhw.
   
  Am resymau diogelwch, rhaid i gadeiriau olwyn neu sgwteri pweredig beidio â mynd yn gynt na chyflymder cerdded (3-4 milltir yr awr) mewn gorsafoedd ac ar blatfformau. .
   
  Dylech wneud yn siŵr eich bod yn aros i ffwrdd o ymyl y platfform hyd nes bod y trên wedi stopio’n llwyr yn yr orsaf a’ch bod yn dilyn cyfarwyddiadau staff yr orsaf neu staff y trên bob amser. Peidiwch â cheisio mynd ar y ramp hyd nes ei fod wedi’i osod yn y lle cywir a bod aelod o’r staff yn dweud wrthych i wneud. Rhaid dadlwytho unrhyw fagiau neu siopa cyn defnyddio’r ramp.
   
  Gellir plygu rhai sgwteri pweredig yn ddarnau sy’n haws eu trin, nad ydynt yn fwy nac yn drymach na bagiau eraill a gaiff eu cludo ar drenau’n rheolaidd. Byddwn yn cludo’r modelau hyn ar ein holl wasanaethau. Gofynnwn yn garedig i bob cwsmer neu ei gydymaith teithio sicrhau bod y sgwter wedi’i blygu’n barod i fynd ar y trên cyn i’r trên gyrraedd yr orsaf.
   
  Gall staff yr orsaf neu docynwyr gynnig cymorth o ran storio’r sgwter, os oes ei angen arnoch. Am resymau diogelwch, nid yw’n bosibl ichi aros ar y sgwter yn ystod eich taith, felly mae’n rhaid eich bod yn gallu cerdded at sedd gyfagos. Gan fod lle ar ein gwasanaethau yn gyfyngedig, bydd gan ddefnyddwyr cadeiriau olwyn flaenoriaeth yn y lle dynodedig.
   
  Nid yw’n ofynnol i deithwyr roi mwy na 24 awr o rybudd wrth drefnu trwy ein tîm Teithio â Chymorth, ond gallwch hefyd drefnu ymhellach ymlaen llaw os yw’n well gennych. Byddwn bob amser yn gwneud popeth a allwn os oes angen ichi deithio ar fyr rybudd, ond os gallwch roi gwybod i ni am eich cynlluniau ymlaen llaw, byddwn yn gallu eich helpu’n fwy effeithiol.
   
  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch ein Polisi ar Sgwteri Symudol, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch neges e-bost at community@arrivatw.co.uk