Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Sgwteri Symudedd

  Mobility Scooters train travel advice Allaf i fynd â’m sgwter pweredig ar drên?

  Gallwch, ar yr amod bod y sgwter yn cydymffurfio â’r canllawiau canlynol

  • Ni ddylai’r sgwter fod yn fwy na 120cm (48 modfedd) o hyd a 70cm (28 modfedd) o led a gall ffitio’n ddiogel y tu mewn i led wyneb gwrth-lithr ein rampiau
  • Nid yw pwysau cyfun y sgwter a’r teithiwr yn fwy na 300kg (660 pwys)
  • Nid yw’r radiws troi’n fwy na 90cm (36 modfedd)
  • Mae angen i’r sgwter allu dringo graddiant er mwyn mynd ar y trên  
  • Rhaid bod gan y sgwter y gallu i ffri-wilio  /rhyddhäwr brêc a bod ganddo ddyfais sy’n ei rwystro rhag tipio
  • Dylai’r defnyddiwr allu cerdded at sedd ar y trên   

  Oes angen trwydded arnaf i deithio gyda fy sgwter ar wasanaethau a weithredir gan Drenau Arriva Cymru?  

  Nac oes, ond rydym yn gofyn yn garedig ichi gynnal eich asesiad eich hun o addasrwydd eich sgwter ar sail yr egwyddorion a nodir uchod. Dylech nodi hefyd:

  • Mae angen i’r sgwter allu dringo graddiant er mwyn mynd ar y trên
  • Rhaid bod gan y sgwter y gallu i ffri-wilio /rhyddhäwr brêc a bod ganddo ddyfais sy’n ei rwystro rhag tipio  
  • Dylai’r defnyddiwr allu cerdded at sedd ar y trên ar ôl iddo gael ei barcio yn y man sydd wedi’i neilltuo i gadeiriau olwyn a sgwteri

  Pa gyngor allwch chi ei gynnig i sicrhau taith gysurus a diogel?

  Lle gallai’ch taith olygu defnyddio mwy nag un cwmni trên, fe’ch cynghorwn i holi ein tîm Teithio â Chymorth a ellir cludo sgwteri ar wasanaethau’r holl gwmnïau y byddwch yn teithio gyda nhw.

  Am resymau diogelwch, rhaid i gadeiriau olwyn neu sgwteri pweredig beidio â mynd yn gynt na chyflymder cerdded (3-4 milltir yr awr) mewn gorsafoedd ac ar blatfformau. .

  Dylech wneud yn siŵr eich bod yn aros i ffwrdd o ymyl y platfform hyd nes bod y trên wedi stopio’n llwyr yn yr orsaf a’ch bod yn dilyn cyfarwyddiadau staff yr orsaf neu staff y trên bob amser. Peidiwch â cheisio mynd ar y ramp hyd nes ei fod wedi’i osod yn y lle cywir a bod aelod o’r staff yn dweud wrthych i wneud. Rhaid dadlwytho unrhyw fagiau neu siopa cyn defnyddio’r ramp.

  Gellir plygu rhai sgwteri pweredig yn ddarnau sy’n haws eu trin, nad ydynt yn fwy nac yn drymach na bagiau eraill a gaiff eu cludo ar drenau’n rheolaidd. Byddwn yn cludo’r modelau hyn ar ein holl wasanaethau. Gofynnwn yn garedig i bob cwsmer neu ei gydymaith teithio sicrhau bod y sgwter wedi’i blygu’n barod i fynd ar y trên cyn i’r trên gyrraedd yr orsaf.

  Gall staff yr orsaf neu docynwyr gynnig cymorth o ran storio’r sgwter, os oes ei angen arnoch. Am resymau diogelwch, nid yw’n bosibl ichi aros ar y sgwter yn ystod eich taith, felly mae’n rhaid eich bod yn gallu cerdded at sedd gyfagos. Gan fod lle ar ein gwasanaethau yn gyfyngedig, bydd gan ddefnyddwyr cadeiriau olwyn flaenoriaeth yn y lle dynodedig.

  Nid yw’n ofynnol i deithwyr roi mwy na 24 awr o rybudd wrth drefnu trwy ein tîm Teithio â Chymorth, ond gallwch hefyd drefnu ymhellach ymlaen llaw os yw’n well gennych. Byddwn bob amser yn gwneud popeth a allwn os oes angen ichi deithio ar fyr rybudd, ond os gallwch roi gwybod inni am eich cynlluniau ymlaen llaw, byddwn yn gallu eich helpu’n fwy effeithiol.

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch ein Polisi ar Sgwteri Symudedd, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch neges e-bost at community@arrivatw.co.uk.